ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o zebranym materiale dowodowym fotowoltaika Pakosław sygn. RG.6220.25.2020.KK

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-13 13:37:57 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                                              Lwówek, dnia 13 stycznia 2021 r.
RG.6220.25.2020.KK
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
o zebranym materiale dowodowym
 
Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) zwanej dalej Kpa, w związku z art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwanej dalej ooś zawiadamiam, że został zebrany materiał dowodowy niezbędny do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych PAKOSŁAW (2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowana w całości w miejscowości Pakosław, gmina Lwówek”, które będzie realizowane na terenie działki o nr ewid. 508 obręb Pakosław, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie
 
W myśl art. 10 § 1 Kpa, strony postepowania administracyjnego mają prawo czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji mają możliwość wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 
W związku z powyższym, informuję zainteresowanych, że z zebranym materiałem dowodowym ww. sprawy, można się zapoznać osobiście lub przez pełnomocnika i wnieść ewentualne uwagi i wniosku, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2,
64 - 310 Lwówek, p. II pok. nr 18, w godzinach urzędowania: pon. 8.00 – 16.00, wt – pt 7.30 – 15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa – zawiadomienie zostanie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Biuletynie informacji Publicznej UMiG Lwówek oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Pakosław. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Termin publicznego udostępnienia wyznacza się na dzień: 13 stycznia 2021 r.
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Łodyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-13 13:37:44
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-13 13:37:57
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-13 13:37:57
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
65 raz(y)