ˆ

Informacje o środowisku

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o opiniach RDOŚ i Wód Polskich brak ooś fotowoltaika Pakosław RG.6220.25.2020.KK

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-11 14:49:55 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Lwówek, dnia 11 stycznia 2021 r.
RG.6220.25.2020.KK
 
OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK
 
Działając na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w związku z art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283z późn. zm.),
 
z a w i a d a m i a m,
 
 że w toku postępowania screeninigowego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych PAKOSŁAW (2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowana w całości w miejscowości Pakosław, gmina Lwówek”, które będzie realizowane na terenie działki o nr ewid. 508 obręb Pakosław, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie:
- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w opinii nr WOO-IV.4220.1891.2020.JM.1 z dnia 04.01.2021 r.
- Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu w opinii nr PO.ZZŚ.4.435.4m.1.2021.MS z dnia 05.01.2021 r.
wyrazili opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko.
Z treścią ww. opinii, strony mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon. 8.00-16.00, wt – pt 7.30-15.30, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
 
Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie będzie uważane za dokonane po upływie 14-dniowego ustawowego terminu, liczonego od dnia publicznego ogłoszenia, który wyznacza się na 11.01.2021 r.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, Biuletynie informacji Publicznej UMiG Lwówek oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Pakosław.
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Łodyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-11 14:49:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-11 14:49:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-11 14:49:55
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
72 raz(y)