ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Szczegóły informacji

Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Informacja ogłoszona dnia 2020-12-02 14:33:05 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

RG.271.08.00.2020.ZJ                                                                                                                                        
Lwówek dnia 2020-12-02
 
 
Zamówienie z wolnej ręki w procedurze in-house
wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w okresie od dnia 01 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
wyłącznie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Informacja o zamiarze zawarcia umowy, o następującej treści:
 
1. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Lwówek; reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, adres; ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek,
tel./faks: 61 44 14024 - centrala  
Adres strony internetowej na której zamieszczono informację o zamiarze zawarcia umowy:   www.bip.lwowek.com.pl                                                                                                 
Adres poczty elektronicznej e-mail:                                                                                                                
Godziny urzędowania: pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30                                                                              

2. Określenie przedmiotu zamówienia i wielkości lub zakresu zamówienia:
1) wykonywania usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w okresie od dnia 01 stycznia 2020 r. do dnia 31 października 2020 r., wraz z przewidywanymi za miesiąc listopad i grudzień 2020r. w zakresie następujących rodzajach odpadów wg kodów oraz szacunkowej minimalnej ilości:
20 03 01 – niesegregowane odpady komunalne w ilości ……… 1 333,80 : 10 = 133,38 x 12msc = ca 1 600,56 Mg; 
20 01 39 – tworzywa sztuczne w ilości ……………………………………  142,23 : 10 =   14,22 x 12msc = ca     170,64 Mg;
20 02 01 – odpady ulegające biodegradacji w ilości ….……………. 111,94 : 10 =    11,19 x 12msc = ca    134,28 Mg;
20 01 02 – szkło w ilości …………………………………………………………. 165,42 : 10 =    16,54 x 12msc = ca    198,48 Mg;
16 01 03 – zużyte opony w ilości ……………………………………………… 17,08 : 10 =       1,71 x 12msc = ca      20,52 Mg;
20 01 01 – papier i tektura w ilości ………………………………………….. 40,44 : 10 =        4,04 x 12msc = ca     48,48 Mg;
20 01 35 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
        w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki w ilości 13,64 : 10 = 1,36 x 12msc = ca 16,32 Mg;
20 01 36 – zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione
        w 20 01 21 i 20 01 23 i 20 01 35 w ilości ………………………………………… 8,45 : 10 = 0,85 x 12msc = ca 10,20 Mg;
16 02 13 – zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż
        wymienione w 16 02 09 i 16 02 12 w ilości ……………………….………………………………….. - nie wystąpiły w 2020r.;
20 01 33* – baterie i akumulatory w ilości …………………………………………….. 0,02 : 10 = 0,002 x 12msc = ca 0,02Mg;
20 03 07 – odpady wielkogabarytowe w ilości ………………………… 113,36 : 10 = 11,34 x 12msc =        ca 136,08 Mg;
17 04 05 – żelazo i stal w ilości ……………………………………………………………… 0,07 : 10 = 0,01 x 12msc =         0,12Mg;
17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórki i remontów w ilości …………….. nie wystąpiły w 2020r.;
17 01 02 – gruz ceglany w ilości ……………………………………………………………………………………… nie wystąpiły w 2020r.;
20 01 10 – odzież w ilości ………………………………………………………………………………………….…… nie wystąpiły w 2020r.;
20 01 11 – tekstylia w ilości ….………………………………………………………………………………………… nie wystąpiły w 2020r.;
20 01 32 – leki i inne niż wymienione w 20 01 31 w ilości …………………………………….………… nie wystąpiły w 2020r.;
18 01 03 – odpady nie kwalifikujące się do odpadów medycznych w szczególności
                    igły i strzykawki w ilości ………………………………………………………………………………... nie wystąpiły w 2020r.;
15 01 10* - opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np.:   
        środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne
        …..............................................................................................................…. 0,03 :10 = 0,01 x 12msc = 0,12Mg;
20 01 21* - lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć …... 0,06 : 10 = 0,01 x 12msc =             0,12 Mg.
2) Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu lub obniżenia ilości odpadów do odebrania z tytułu nieszczelności istniejącego systemu zbiórki odpadów. Wykonawca w zaproponowanej cenie za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Lwówek w poszczególnych kodach zobowiązany będzie do odbioru każdej ilości tych odpadów zgromadzonych w pojemnikach w granicach wymienionych wyżej bez możliwości podniesienia ceny jednostkowej określonej w projekcie umowy.
Kod CPV:
–  90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych,
–  90512000-9 Usługi transportu odpadów

3. Szacunkowa wartość zamówienia;
1 661 737,44 złotych, słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych 44/100.

4. Nazwa i adres wykonawcy, któremu zamawiający zamierza udzielić zamówienia; Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40, 64-310 Lwówek, e-mail:
 
5. Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu udzielenia zamówienia z wolnej ręki;
Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 12) Ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych tj.: Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm., Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
1) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,
2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;
 
6. Gmina Lwówek - jako podmiot zamawiający jest jednostką sektora finansów publicznych, która posiada 100% udziałów w spółce Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku Sp. z o.o., ul. Powstańców Wlkp. 40,
64-310 Lwówek
.
Jako jedyny wspólnik odgrywa decydującą rolę w zakresie jej celów strategicznych, obszarów działalności, co znajduje swoje odzwierciedlenie akcie założycielskim spółki  (Akt notarialny z dnia 03.11.2010r. Repertorium A Numer 6522/2010 który:
1) szczegółowo określa przedmiot działalności spółki ( par. 6),  
2) zgodnie z aktem założycielskim do zadań Zgromadzenia Wspólników należy m.in.:
- uchwalanie rocznych planów ekonomiczno-finansowych spółki, tworzenie i przeznaczenie funduszy spółki (par. 14 ust. 1, lit. m),
- wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań przez spółkę ( par. 14 ust. 1, lit. g),
- powoływanie i odwoływanie członków rady nadzorczej, która dokonuje wyboru członków zarządu spółki (par. 14 ust. 1 lit. o) i inne.
 
7. Ponad 90% działalności spółki dotyczy zadań powierzonych jej przez Gminę Lwówek w ramach aktu założycielskiego. Spółka wykonuje zadania gminy w oparciu o majątek należący pośrednio lub bezpośrednio do niej.
Do zadań tych należą przede wszystkim: zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie oraz oczyszczanie ścieków, utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego w tym zimowego i letniego utrzymania dróg, utrzymania i konserwacji terenów zielonych i zadrzewień, wywozu i unieszkodliwiania odpadów.  W zamian za realizację zadań Spółka otrzymuje od Gminy rekompensatę pieniężną lub pobiera bezpośrednio od odbiorców opłaty, które to przychody stanowią w ponad 90% ogólne, całkowite przychody spółki.
 
8. Powyżej przedstawiony stan prawny i faktyczny wyczerpuje przesłanki przewidziane w art. 67 ust 1 pkt 12) Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, na podstawie których możliwe jest udzielenie zamówienia publicznego własnej spółce (zamówienia in - house) w trybie wolnej ręki.
 
9. Planowany termin realizacji zamówienia i czas trwania umowy;
czas trwania umowy od 01 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021r.
 
10. Informacja o terminie i odpowiednio zamieszczeniu lub opublikowaniu ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy, o którym mowa w art. 66 ust. 2, jeżeli zostało zamieszczone lub opublikowane albo informację, że takie ogłoszenie nie zostało zamieszczone lub opublikowane.
Informacja została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 550530672-N-2020 z dnia 02.12.2020r. oraz pod Nr 540530582-N-2020 z dn. 02.12.2020r.
 
 
                                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
                                              
                                                                                                              /-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-12-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Jaworowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-12-02 14:33:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-12-02 14:33:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-12-02 14:33:05
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
150 raz(y)