ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW w obrębie wsi Chmielinko, gm. Lwówek

Informacja ogłoszona dnia 2013-07-19 22:48:53 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

 

Lwówek, dnia 18 lipca 2013 r.

RG..6220.01.05.2013.KK

Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013, poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

 

zawiadamia strony postępowania

 

o wydanej w dniu 18 lipca 2013 r. znak: RG..6220.01.05.2013.KK decyzji o środowiskowych uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:  budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (turbiny wiatrowe, stacje kontenerowe, linie średniego napięcia, place manewrowe i drogi dojazdowe). Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie, której treść podaję poniżej:

 

 

Decyzja Nr 06/2013

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 ust.1 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267 ze ), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22 stycznia 2013 r. złożonego przez ISTRA Sp. z o. o. Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (turbiny wiatrowe, stacje kontenerowe, linie średniego napięcia, place manewrowe i drogi dojazdowe). Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie,

po dokonaniu uzgodnień:

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie znak: WOO-I.4242.51.2013.KB z dnia 09 lipca 2013 r. i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomyślu – opinia sanitarna znak: ON.NS-452-1-5/13 z dnia 17 maja 2013 r.

określam

następujące środowiskowe uwarunkowania realizacji opisanego wyżej przedsięwzięcia

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Rodzaj przedsięwzięcia

Budowa farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW, zgodnie z charakterystyką przedsięwzięcia stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji.

2. Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie w obrębie geodezyjnym: Chmielinko, , gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.

Inwestycja będzie polegała na budowie Farmy Wiatrowej o mocy do 17,5 MW i liczbie turbin wiatrowych w ilości 5 szt., przyłączeniu jej do sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia poprzez planowaną jako oddzielne przedsięwzięcie stację transformatorową GPZ(Abonencki). Przewidywana roczna produkcja energii ok. 40 GWh.

 

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

1. Do realizacji przewidzieć Wariant I przedsięwzięcia.

2. Prace związane z budową farmy wiatrowej prowadzić wyłącznie w porze dziennej.

3. W trakcie realizacji przedsięwzięcia, na czas przerw w budowie zabezpieczyć wykopy w celu uniemożliwienia uwięzienia w nich małych zwierząt tj. gryzoni, gadów, płazów, ssaków. Wykopy sukcesywnie kontrolować i wypuszczać uwięzione w nich zwierzęta.

4. Na etapie budowy i eksploatacji wszelkie prace organizować w taki sposób, aby powodować jak najmniejszą uciążliwość dla klimatu akustycznego tj.

- zaplanować odpowiedni dobór maszyn budowlanych (emitujących możliwie niski poziom hałasu)

- stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2202)

- przestrzegać zasady wyłączania silników w czasie przerw pracy,

- maksymalnie ograniczyć czas budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego,

- ograniczyć liczbę przejazdów ciężkiego sprzętu  w rejonach szczególnie wrażliwych, a przede wszystkim nie dopuszczać do prowadzenia prac realizacyjnych w porze nocy w rejonie zabudowy mieszkaniowej,

- dokonywać systematycznej kontroli siłowni pod kątem wzrostu hałasu, a w razie przekroczeń przeprowadzać naprawy oraz dodatkowe adaptacje akustyczne

5. Emisja hałasu w trakcie prac budowlanych nie może naruszać standardów środowiska w zakresie ochrony przed hałasem.

6. Zakazuje się wykonywania napraw i przeglądów pojazdów, maszyn, sprzętu budowlanego na terenie placu budowy i na terenie bazy stanowiącej zaplecze budowy.

7. Powstałe odpady należy segregować i magazynować w wydzielonym miejscu w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, zapewniając ich odbiór przez uprawnione do tego podmioty.

 

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 w szczególności w projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt.1, 10, 14 i 18

1. Eksploatację przedsięwzięcia prowadzić z użyciem maksymalnie pięciu siłowni wiatrowych o  mocy nominalnej do 3,5 MW każda, wysokości zamontowania wirnika nie większej niż 160 m n.p.t. , średnicy wirnika nie przekraczającej 128 m oraz o poziomie mocy akustycznej pojedynczej turbiny nie większej niż 106,9 dBA.

2. Zapewnić możliwość niezależnego dla każdej z turbin doboru parametrów pracy.

3. Projektowaną farmę wiatrową połączyć z istniejącą linią napowietrzną WN 110 kV, za pośrednictwem planowanej stacji GPZ w punkcie styku określonym przez zakład energetyczny w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej.

4. Pod transformatorami olejowymi wykonać szczelną wannę, umożliwiającą , w przypadku ewentualnego wycieku oleju przechwycenie całej jego zawartości.

5. Nie stosować oświetlenia turbin światłem białym. Należy stosować światło średniej intensywności o minimalnej wymaganej przepisami mocy oraz liczbie błysków na minutę.

6. Zachować współrzędne posadowienia siłowni, określone w układzie 2000 (strefa 5) oraz nastawy parametrów, zapewniających utrzymanie poziomu mocy akustycznej w porze nocy, w chwili uruchomienia inwestycji, nie wyższych niż wskazane w poniższej tabeli. W porze dnia, dopuszcza się eksploatację wszystkich turbin z maksymalną mocą akustyczną.

 

 

Nr turbiny

Współrzędne

Nr działki

Obręb

Najwyższy poziom mocy

 akustycznej w porze nocnej

 w początkowym okresie

 eksploatacji (dBA)

X

Y

1

5582700

5810088

101/1

Chmielinko

106,4

2

5582942

5809088

418/1

105,2

3

5583520

5809213

106/2

106,9

4

5582718

5809668

115/1

103,1

5

5582374

5809297

128

97,3

 

 

7. Podczas eksploatacji, przy prędkości wiatru mierzonej na poziomie rotora turbiny mniejszej niż 6 m/s stosować czasowe wyłączenia turbiny nr 6 w okresie od 1 czerwca do 31 lipca w godzinach 21:30 – 4:00

8. W odległości do 500 m od planowanych turbin nie lokalizować pryzm obornika.

9. W odległości do 200 m od planowanych turbin nie zalesiać terenów, ani nie wprowadzać ciągów zieleni wysokiej, a także nie budować zbiorników wodnych.

IV. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie występowania poważnych awarii.

Nie przewiduje się wystąpienia awarii przemysłowych w wyniku realizacji planowanego przedsięwzięcia.

V. Nie stwierdzam konieczności ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie trans granicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

VI. Należy zrealizować następujące działania dotyczące zapobiegania, ograniczania i monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

1. W terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od uruchomienia inwestycji wykonać kontrolne pomiary poziomów hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z 4 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826), przy warunkach, dla których występuje najbardziej niekorzystne oddziaływanie przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska. Na podstawie uzyskanych wyników niezwłocznie dokonać niezbędnej korekty nastaw turbin w taki sposób, aby eksploatacja inwestycji nie powodowała przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku określonych w przepisach szczegółowych. Poprawność dokonanych korekt potwierdzić niezwłocznie kolejnymi pomiarami poziomów hałasu. Po dokonaniu ostatecznych korekt prowadzić okresowy monitoring hałasu na najbliższych terenach objętych ochroną akustyczną przez okres dwóch lat, po jednej sesji pomiarowej w każdej z pór roku. Wyniki przeprowadzonych pomiarów wraz z opisem dokonanych korekt przedstawić właściwemu organowi ochrony środowiska, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu, w terminie nie dłuższym niż dwa tygodnie po ich wykonaniu. 

 

VII. W okresie pięciu lat od uruchomienia inwestycji prowadzić trzyletni przyrodniczy monitoring porealizacyjny.  Zakres monitoringu powinien obejmować:

1. Ptaki występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie lęgowym – przedmiotem obserwacji powinny być przede wszystkim gatunki ujęte w załączniku I Dyrektywy Rady 2009/147/WE oraz na wykazach Czerwonej Listy Zwierząt Ginących i Zagrożonych Wyginięciem w Polsce i Europie, a także ujęte w wykazie Polskiej Czerwonej Księgi zwierząt, gatunki średnioliczne, nieliczne, bardzo nieliczne i skrajnie nieliczne (wg  zobiektywizowanej skali zawartej w opracowaniu Tomjałoić L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wrocław: PTPP „pro Natura” );

2. Ptaki migrujące w okresie ich wiosennych i jesiennych wędrówek oraz ptaki zimujące;

3. Nietoperze występujące na obszarze objętym potencjalnym oddziaływaniem w okresie rozrodu i migracji;

4. Śmiertelność ptaków i nietoperzy wraz z oceną skuteczności odnajdywania ofiar oraz szybkości ich zanikania z powierzchni.

            Zgormadzone wyniki monitoringu ptaków i nietoperzy zinterpretować, oceniając wpływ inwestycji na populacje ptaków i nietoperzy, ewentualnie zaproponować stosowne działania ratunkowe lub minimalizujące. Wyniki monitoringu ornitologicznego i chiropterologicznego wraz z interpretacją i oceną wpływu, a także propozycją działań minimalizujących przedstawić w formie pisemnej wraz z kopią na nośniku elektronicznym Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu. Raporty cząstkowe z zakończenia rocznych etapów prowadzonego monitoringu porealizacyjnego należy przedstawić  w ciągu dwóch miesięcy od zakończenia każdego z rocznych cykli monitoringowych.

 
 
 

Uzasadnienie:

 

Wnioskiem z dnia 22 stycznia 2013 r. Inwestor ISTRA Sp. z o. o. Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl wystąpił  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:  budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (turbiny wiatrowe, stacje kontenerowe, linie średniego napięcia, place manewrowe i drogi dojazdowe). Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.

 

Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, zapewniono stronom udział w postepowaniu. W dniu 18 stycznia 2013 r. o wszczęciu postepowania, stosownie do art. 49 w/w ustawy, w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadomiono strony w sposób zwyczajowy przyjęty, umieszczając informacje na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Lwówek oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Chmielinko, gm. Lwówek.

 

W dniu 28 stycznia 2013 r. Inwestor w tut. Urzędzie przedłożył raport oddziaływania planowanego  przedsięwzięcia na środowisko.

 

Zgodnie z wymogami art. 63, 64 ust. 1 w/c ustawy z dnia 03 października 2008 r. Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem znak: RG.6220.01.02.2013.KK z dnia 18 stycznia 2013 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

W związku z brakiem spójności w nazwach projektowanych farm wiatrowych w stosunku do używanych określeń w podjętych uchwałach (Nr XXIII/146/2012 oraz XXIII/145/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I i II, w dniu 04 marca 2013 r. Inwestor złożył pismo w sprawie propozycji, aby w toku dalszego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach posługiwać się wyróżnikiem mocy poszczególnych farm i numerami działek.  W oparciu o powyższe pismo, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, pismem znak: RG.6220.01.03.2013.KK z dnia 06.03.2013 r. powiadomił o tym fakcie Organy opiniujące. 

 

Oba organy odpowiednio postanowieniami znak: WOO-I.4240.58.2013.PS z dnia 05 marca 2013 r. (data otrzymania 08.03.2013 r.) i ON.NS-452-1-5/13 z dnia 22 lutego 2013 r. wyraziły opinie, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia należy przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko, a zakres raportu powinien zawierać informacje zawarte w art. 66 ust. 1w/c ustawy z dnia 03 października 2008 r. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zostało wywieszone na okres 14 dni tj. od 11.04.2013 do 25.04.2013 r., co zostało potwierdzone pismem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek znak: RG.6220.01.04.2013.KK z dnia 06.05.2013 r.

 

W oparciu o powyższe opinie, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek postanowieniem znak: RG.6220.01.03.2013.KK z dnia 14 marca 2013 r. postanowił nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określił  zakres opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Ogłoszenie o wydanym postanowieniu zostało wysłane do sołectwa Chmielinko oraz zamieszczone na stronie BIP.

 

W celu dokonania  uzgodnienia raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, pismem Burmistrza znak: RG.6220.01.04.2013.KK  z dnia 14 marca 2013 r. został on przesłany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.

Zgodnie z art. 79 ustawy OOŚ przed wydanie decyzji przeprowadzono procedurę udziału społeczeństwa. Podano do publicznej wiadomości informacje o rozpoczęciu procedury z udziałem społeczeństwa poprzez rozesłanie do sołectw oraz zamieszczenie na stronie BIP w dniu 17 kwietnia 2013 r. Termin składania uwag i wniosków określono na 21 dni tj. od dnia 22.04.2013 r. do 13.05.2013 r.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne wnioski i uwagi.

W wyniku licznych uzupełnień raportu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, organy uzgadniające w ostateczności zaopiniowały warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych z zastrzeżeniami: opinia sanitarna Państwowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu znak: ON.NS-452-1-5/13 z dnia 17.05.2013 r. oraz postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak: WOO-I.4242.51.2013.KB z dnia 09.07.2013 r.

Na podstawie informacji przedstawionej we wniosku analizowano: skalę inwestycji, usytuowanie, charakter, zakres robót związanych z planowaną inwestycją, czas trwania oraz emisję i uciążliwości związane z prowadzoną działalnością.

Planowane przedsięwzięcie polega na  budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (turbiny wiatrowe, stacje kontenerowe, linie średniego napięcia, place manewrowe i drogi dojazdowe). Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej to około 40 GWh.

 Budowa będzie polegała na:

- budowie pojedynczej stopy fundamentowej o średnicy ok. 30m dla każdej turbiny, które znajdować się będą na głębokości ok. 4m, (ostateczne wymiary fundamentów i głębokość posadowienia określi projektant na podstawie ekspertyzy geotechnicznej po wykonaniu badań geologicznych),

- posadowieniu na stopach fundamentowych wież rurowych lub kratowych (o wysokości 138-160 metrów),

- zainstalowaniu na maszcie gondoli z generatorem oraz osadzonym wirnikiem o średnicy do 100-128 metrów (wysokość całkowita budowli do 224 metrów),

- wybudowaniu stacji transformatorowych kontenerowych ( w przypadku budowy turbin w takim wariancie

-  wybudowaniu sieci kabli energetycznych średniego napięcia i sterujących światłowodowych łączących turbiny,

- przyłączenie turbin liniami ziemnymi kablowymi średniego napięcia do Głównego Punktu Zasilania (GPZ abonenckiego), dla którego będzie przeprowadzona oddzielna ocena oddziaływania środowiskowego,

-  budowie tymczasowych dróg dojazdowych na czas budowy (ostateczny przebieg dróg zostanie ustalony na etapie projektowania),

- budowie tymczasowych placów montażowych na czas budowy (ostateczne ustalenie na etapie projektowania),

-  budowie stałych dróg dojazdowych i modernizacji istniejących dla serwisu technicznego obsługującego turbiny (ostateczny przebieg dróg zostanie ustalony na etapie projektowania).

Tereny przewidziane pod planowaną działalność stanowiące w/w działki zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lwówek ze zmianami, przyjętym Uchwałą Nr XVIII / 114 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2011 r. stanowią grunty orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa oraz potencjalny obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowiący równocześnie ich granice oddziaływania. Ponadto dla terenu na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, jest objęty Uchwałą Nr XXIII / 145 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I w gm. Lwówek.

Obecnie tereny te stanowią pola uprawne (głównie uprawy zbożowe), graniczące od wschodu z kompleksem leśnym o pow. 200 ha. Jest to teren otwarty, z pojedynczymi drzewami i krzewami. Na powierzchni objętej inwestycją nie występują zbiorniki ani cieki wodne. Na terenie nie stwierdzono występowania chronionych gatunków roślin, jak również gatunków zagrożonych wymarciem w skali regionalnej lub krajowej.  Realizacji inwestycji nie wymaga wycinki drzew lub krzewów. Ocena oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na najbardziej narażone grupy zwierząt, tj. ptaki, nietoperze została dokonana głównie na podstawie przeprowadzonego monitoringu chiropterologicznego (marzec 2011 – listopad 2011) i ornitologicznego (marzec 2011 – luty 2012), którego wyniki zawarto w załącznikach: III A i III B, będących częścią raportu. Z przedłożonych materiałów wynika, że na powierzchni objętej monitoringiem chiropterologicznym stwierdzono obecność 7 gatunków nietoperzy (nieoznaczony do gatunku nocek, karlik malutki, karlik większy, mroczek późny, borowiec wielki, gacek i mopek), z których dominowały borowiec wielki oraz karlik malutki. Powierzchnia przeznaczona pod inwestycje nie wyróżnia się wybitnymi walorami chiropterologicznymi w skali kraju lub regionu, jednak ma pewne znaczenie dla lokalnych populacji nietoperzy jako żerowisko, przede wszystkim w okresie letnim.  Na badanej powierzchni i w jej pobliżu nie stwierdzono ważnych miejsc rozrodu lub zimowania nietoperzy, ani ważnych tras ich migracji sezonowych.  Z uwagi na to, że elementy takie jak: zadrzewienia, ciągi zieleni wysokiej oraz zbiorniki wodne mogą przyciągać nietoperze, a co z tym idzie zwiększać ryzyko ich śmiertelności, nałożono warunek zakazujących zalesienia, wprowadzenia ciągów zieleni wysokiej oraz budowy zbiorników wodnych w odległości mniejszej niż 200 m od planowanych turbin. W związku z planowaną budową turbin również po stronie zachodniej Chmielinka istnieje prawdopodobieństwo oddziaływania  skumulowanego, jednak jego skala jest nieznaczna i nie wymaga zastosowania dodatkowych działań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na nietoperze. 

 

Monitoring ornitologiczny przeprowadzony na omawianym terenie wykazał obecność 77 gatunków ptaków, w tym 46 lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych, 14 gatunków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej (5 lęgowych) oraz 6 gatunków z Czerwonej listy gatunków ginących i zagrożonych (2 lęgowe). Dla żadnego ze stwierdzonych gatunków ptaków badana powierzchnia nie pełni ważnej roli jako lęgowisko oraz miejsce odpoczynku. Ponadto wyniki badań wskazują, że analizowana inwestycja znajdować się będzie poza ważnymi korytarzami wędrówkowymi stanowiącymi trasy migracyjne ptaków. W okresie letnim stwierdzono stosunkowo duże liczebności ptaków szponiastych. Obszar badań był regularnie wykorzystywany jako żerowisko przez kanie rude – jeden z najbardziej kolizyjnych gatunków ptaków. Obecność tego gatunku miała bardzo silny związek z obecnością pryzm obornika, na których wykładane były odpady pochodzące z hodowli drobiu.  W związku z powyższym aby zminimalizować ryzyko kolizji ptaków z turbinami nałożono zakaz lokalizowania pryzm obornika mogących przyciągnąć ptaki szponiaste w odległości do 500 m od planowanych turbin.

Otoczenie planowanego przedsięwzięcia może być wykorzystywane przez drobne ssaki, gady i płazy. W trakcie ich wędrówek lub polowania, w obrębie miejsca prowadzonych robót, mogą wpadać do głębokich wykopów, z których nie będą mogły się wydostać. Z tego powodu nałożono obowiązek zabezpieczenia wykopów przed możliwością dostania się do nich drobnych zwierząt oraz prowadzenia regularnych kontroli, pod kątem ich obecności w wykopie. W przypadku potwierdzenia tego faktu niniejszym postanowieniem zobowiązano Inwestora do przeniesienia ich w bezpieczne i odpowiednie dla danego gatunku miejsce.

Uwzględniając lokalizację przedsięwzięcia poza obszarami chronionymi, na gruntach użytkowanych rolniczo, a także mając na uwadze wyniki uzyskane w trakcie monitoringu przedrealizacyjnego, niewielką skalę przedsięwzięcia oraz nałożone warunki realizacji nie przewiduje się znacząco negatywnego wpływu realizacji inwestycji na etapie budowy i eksploatacji na obszary chronione oraz wpływu na gatunki chronione.

Przedmiotowe grunty leżą również poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w odległości ok. 3,3 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Zgierzyniecka” PLH300007 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków  „Jezioro Zgierzynieckie” PLB300009 i rezerwatu przyrody „Wielki Las” .

Uciążliwości występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały swoje źródło w prowadzonych pracach budowlanych i montażowych, stanowiące m.in. uciążliwości akustyczne związane z ruchem pojazdów ciężkich oraz pracą maszyn na placach budowy. Uciążliwością będą również zanieczyszczenia powietrza w wyniku eksploatacji silników spalinowych oraz emisją pyłów.

Planowane przedsięwzięcie będzie się charakteryzować poziomem mocy akustycznej nie wyższym niż 106,9 dBA i nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach objętych ochroną akustyczną w porze dziennej. Aby spełnić wymogi prawne w zakresie ochrony przed hałasem w porze dziennej, konieczne jest utrzymanie niższych poziomów mocy akustycznej w odniesieniu do każdej z turbin. W związku z powyższym zobowiązano Inwestora do zachowania takich parametrów pracy każdej z siłowni w porze nocnej oraz do wykonywania kontrolnych pomiarów poziomu hałasu w środowisku. W przypadku stwierdzenia przekroczeń akustycznych standardów należy wprowadzić rozwiązania obniżające wielkość presji inwestycji na środowisko i doprowadzenie do stanu prawnie dopuszczalnego. Skuteczność przyjętych rozwiązań, należy potwierdzić kolejnymi pomiarami hałasów, które należy przedkładać właściwemu organowi ochrony środowiska, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.    

 

Na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód, nie przewiduje się również powstawania ścieków sanitarnych ani przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z naziemnych części fundamentów, będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, na tereny nieutwardzone. Nie będą również powstawały duże ilości odpadów. Będą do nich należały głównie odpady eksploatacyjne tj. oleje przekładniowe i silnikowe, oleje stosowane jako izolatory, sorbenty, tkaniny oraz opakowania zniszczone substancjami niebezpiecznymi, zużyte elementy siłowni. Odpady powstające w wyniku prac serwisowych, będą zagospodarowane przez ich posiadacza tzn. podmiot wykonujący te prace. Aby zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami, odpady  olejowe będą magazynowane w szczelnych pojemnikach. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Aby zabezpieczyć środowisko przed płynami eksploatacyjnymi, pod każdym transformatorem zostanie umieszczona misa olejowa, mieszcząca całość tych płynów, w przypadku awarii. Transformatory GPZ również będą wyposażone w tego typu urządzenia.  

 

Na podstawie zebranych dokumentów, analiz, szczegółowego określenia planowanego przedsięwzięcia, jak również określenia technologii i środków minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowych, nie będzie oddziaływać transgranicznie z uwagi na lokalny charakter inwestycji, wobec czego nie ma konieczności określenia w niniejszej decyzji warunków dotyczących tych zagadnień.

 

W decyzji określono  obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej zgodnie z  w/w wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu określonymi w postanowieniu znak: WOO-I.4242.51.2013.KB z dnia 09.07.2013 r. z zakresu monitoringu przyrodniczego oraz hałasu.

 

Pouczenie

 

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek  w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) za wydanie niniejszej decyzji uiszczono na konto tut. Urzędu opłatę skarbową w wysokości 205 zł.

 

Załączniki:

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

/-/ Piotr Długosz

 

Załącznik Nr 1

Lwówek, dnia 18 lipca 2013 r.

RG.6220.04.05.KK

 

Załącznik Nr 1 do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 06/2013 z dnia 18 lipca 2013 r.

 

Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą (turbiny wiatrowe, stacje kontenerowe, linie średniego napięcia, place manewrowe i drogi dojazdowe). Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie. Przewidywana roczna produkcja energii elektrycznej wiatrowej wyniesie ok. 40 GWh.

 Energia elektryczna będzie wytwarzana w czasie pracy elektrowni wiatrowej przy prędkościach wiatru od 3 do 25 m/s. Jeżeli wiatr przekroczy maksymalną prędkość (25 m/s)w celach bezpieczeństwa, automatycznie nastąpi zatrzymanie pracy turbin poprzez zadziałanie hamulca tarczowego. Obiekty farmy wiatrowej wyposażone będą w instalację odgromową. Turbina będzie podlegać okresowym przeglądom i naprawom prowadzonym przez wyspecjalizowane firmy serwisowe.

Prace budowlane będą obejmować wybudowanie tymczasowych dróg dojazdowych, budowę płyt fundamentowych (każdy z fundamentów będzie miał średnicę ok. 25 m, część naziemna będzie miała średnicę ok. 5,5 m.), materiałem budulcowym będzie żelbeton) przygotowanie placów montażowych, posadowienie masztów rurowo - stożkowych lub kratowych (o max. wysokości do 160 m), zainstalowanie na masztach gondol wraz z generatorami i transformatorami oraz osadzonymi wirnikami o max średnicy do 128 m (wysokość całkowita budowli do 224 m), wybudowanie stacji kontenerowych, przyłączenie turbin liniami ziemnymi kablowymi średniego napięcia do Głównego Punktu Zasilania (GPZ abonenckiego) , połączeniu turbin ze stacją GPZ za pomocą światłowodu. Projektowana farmę wiatrową planuje się połączyć z istniejącą linią napowietrzną WN 110 kV, za pośrednictwem planowanej stacji GPZ w punkcie styku określonym przez zakład energetyczny w warunkach przyłączenia do sieci elektroenergetycznej. Wszystkie linie kablowe planuje się ułożyć pod ziemią na głębokość ok. 1 m p.p.t.

Powierzchnia zabudowy dla każdej turbiny wiatrowej, obejmującej teren zajęty przez fundament turbiny, drogi dojazdowe oraz plac manewrowy (z tłuczonego kamienia o różnym uziarnieniu) szacowana jest na ok.0,25-0,45 ha. Granica obszaru znajduje się ok. 600 m na wschód od miejscowości Chmielinko.  

Tereny przewidziane pod planowaną działalność stanowiące w/w działki zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lwówek ze zmianami, przyjętym Uchwałą Nr XVIII / 114 / 2011 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2011 r. stanowi gruntu orne o mniejszej przydatności dla rolnictwa oraz potencjalny obszar lokalizacji elektrowni wiatrowych stanowiący równocześnie ich granice oddziaływania. Ponadto dla terenu na którym planowane jest przedmiotowe przedsięwzięcie, jest objęty Uchwałą Nr XXIII / 145 / 2012 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla farmy wiatrowej Chmielinko I w gm. Lwówek.

Przedmiotowe grunty leżą również poza granicami obszarów objętych ochroną prawną na podstawie ustawy z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 ze zm.), w odległości ok. 3,3 km od obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty „Ostoja Zgierzyniecka” PLH300007 oraz obszaru specjalnej ochrony ptaków  „Jezioro Zgierzynieckie” PLB300009 i rezerwatu przyrody „Wielki Las” .

Uciążliwości występujące na etapie realizacji przedsięwzięcia będą miały swoje źródło w prowadzonych pracach budowlanych i montażowych, stanowiące m.in. uciążliwości akustyczne związane z ruchem pojazdów ciężkich oraz pracą maszyn na placach budowy. Uciążliwością będą również zanieczyszczenia powietrza w wyniku eksploatacji silników spalinowych oraz emisją pyłów. W/w uciążliwości nie będą występowały po zakończeniu budowy farmy.

Planowane przedsięwzięcie będzie się charakteryzować poziomem mocy akustycznej nie wyższym niż 106,9 dBA i nie będzie przekraczać dopuszczalnych poziomów hałasu na najbliżej położonych terenach objętych ochroną akustyczną w porze nocnej. Aby spełnić wymogi prawne w zakresie ochrony przed hałasem w porze dziennej, konieczne jest utrzymanie niższych poziomów mocy akustycznej w odniesieniu do każdej z turbin. W związku z powyższym zobowiązano Inwestora do zachowania takich parametrów pracy każdej z siłowni w porze nocnej oraz do wykonywania kontrolnych pomiarów poziomu hałasu w środowisku. W przypadku stwierdzenia przekroczeń akustycznych standardów należy wprowadzić rozwiązania obniżające wielkość presji inwestycji na środowisko i doprowadzenie do stanu prawnie dopuszczalnego. Skuteczność przyjętych rozwiązań, należy potwierdzić kolejnymi pomiarami hałasów, które należy przedkładać właściwemu organowi ochrony środowiska, Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Poznaniu.    

Na potrzeby eksploatacji przedsięwzięcia nie przewiduje się poboru wód, nie przewiduje się również powstawania ścieków sanitarnych ani przemysłowych. Wody opadowe i roztopowe z naziemnych części fundamentów, będą odprowadzane w sposób niezorganizowany, na tereny nieutwardzone. Nie będą również powstawały duże ilości odpadów. Będą do nich należały głównie odpady eksploatacyjne tj. oleje przekładniowe i silnikowe, oleje stosowane jako izolatory, sorbenty, tkaniny oraz opakowania zniszczone substancjami niebezpiecznymi, zużyte elementy siłowni. Odpady powstające w wyniku prac serwisowych, będą zagospodarowane przez ich posiadacza tzn. podmiot wykonujący te prace. Aby zabezpieczyć środowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniami, odpady  olejowe będą magazynowane w szczelnych pojemnikach. Odpady będą przekazywane podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami. Aby zabezpieczyć środowisko przed płynami eksploatacyjnymi, pod każdym transformatorem olejowym zostaną  zamontowane misy olejowe zdolne pomieścić oleju transformatorowego i wodami z ewentualnej akcji gaśniczej. Transformatory GPZ również będą wyposażone w tego typu urządzenia.  

Na podstawie zebranych dokumentów, analiz, szczegółowego określenia planowanego przedsięwzięcia, jak również określenia technologii i środków minimalizujących negatywne oddziaływanie na środowisko, odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie powodować zagrożeń wystąpienia awarii przemysłowych, nie będzie oddziaływać transgranicznie z uwagi na lokalny charakter inwestycji, wobec czego nie ma konieczności określenia w niniejszej decyzji warunków dotyczących tych zagadnień.

W decyzji określono  obowiązek wykonania analizy porealizacyjnej zgodnie z  w/w wytycznymi Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu określonymi w postanowieniu znak: WOO-I.4242.51.2013.KB z dnia 09.07.2013 r. z zakresu monitoringu przyrodniczego oraz hałasu.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-07-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-07-19 22:48:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-07-19 22:48:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-12 13:17:01
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2240 raz(y)