Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Statut gminy

Szczegóły informacji

STATUT GMINY LWÓWEK

Informacja ogłoszona dnia 2020-07-17 09:00:11 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

Uchwała nr XIX/126/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2020 r.
 
w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lwówku uchwala:
 
STATUT GMINY LWÓWEK
 
 
Dział I
Przepisy ogólne
 
§ 1. Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Lwówek;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej;
3) organizację wewnętrzną, zasady i tryb pracy Rady Miejskiej w Lwówku oraz komisji Rady Miejskiej;
4) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej;
5) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek;
6) zasady dostępu społeczeństwa do dokumentów Rady Miejskiej w Lwówku, stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz zasady korzystania z tych dokumentów.
 
§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lwówek;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lwówku;
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Lwówku;
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lwówku;
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lwówku;
6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek;
7) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku;
8) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku;
9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lwówek;
10) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Lwówku;
11) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Akapit nr 2 - brak tytułu

 
 
Dział II
Gmina
 
§ 3. 1. Gmina Lwówek jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy Ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Gmina Lwówek posiada osobowość prawną.
 
§ 4. 1. Gmina położona jest w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 183,5 km2.
2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
 
§ 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
4. Organizację i zakres działania jednostek organizacyjnych określa Rada w statucie tych jednostek.
 
§ 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek złotego lwa na błękitnym tle. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do uchwały.
2. Pozostałe symbole Gminy, tj. flagę, baner, flagę stolikową oraz hejnał określa Rada w odrębnej uchwale.
3. Zasady używania herbu, pozostałych symboli Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
 
§ 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Lwówek.

Akapit nr 3 - brak tytułu

 
 
Dział III
Jednostki pomocnicze Gminy
 
§ 8. 1. O utworzeniu, połączeniu i podziale jednostki pomocniczej Gminy, a także zmianie jej granic rozstrzyga Rada w drodze uchwał, z uwzględnieniem następujących zasad:
1) inicjatorem utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej mogą być mieszkańcy obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować, albo organy Gminy;
2) utworzenie, połączenie, podział lub zniesienie jednostki pomocniczej musi zostać poprzedzone konsultacjami, których tryb określa Rada odrębną uchwałą;
3) projekt granic jednostki pomocniczej sporządza Burmistrz w uzgodnieniu z inicjatorami utworzenia tej jednostki;
4) przebieg granic jednostek pomocniczych powinien – w miarę możliwości – uwzględniać naturalne uwarunkowania przestrzenne, komunikacyjne i więzi społeczne.
2. Do znoszenia jednostek pomocniczych stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1.
3. Organizację i zakres działania jednostek pomocniczych określa Rada w statutach tych jednostek.
           
§ 9. Uchwały, o których mowa w § 8 ust. 1 powinny określać w szczególności:
1) obszar;
2) granice;
3) nazwę jednostki pomocniczej.
 
§ 10. 1. Jednostki pomocnicze Gminy prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu Gminy.
2. Jednostki pomocnicze Gminy gospodarują samodzielnie środkami wydzielonymi do ich dyspozycji, przeznaczając te środki na realizację zadań spoczywających na tych jednostkach.
3. Jednostki pomocnicze, decydując o przeznaczeniu środków, o których mowa w ust. 2, zobowiązane są do przestrzegania podziału wynikającego z budżetu Gminy.
4. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych za zgodą Burmistrza.
5. Jednostki pomocnicze mogą podejmować decyzje o wydatkowaniu środków budżetowych każdorazowo do kwoty ustalonej w planie wydatków budżetowych.
6. Decyzje, o których mowa w ust. 2 - 5, są wiążące dla osób składających oświadczenia woli w zakresie zarządu mieniem Gminy.
 
§ 11. 1. Kontrolę gospodarki finansowej jednostek pomocniczych sprawuje Skarbnik Gminy i przedkłada informacje w tym zakresie Burmistrzowi.
2. Jednostki pomocnicze podlegają nadzorowi organów Gminy na zasadach określonych w statutach tych jednostek.
 
§ 12. 1. Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach Rady.
2. Przewodniczący Rady zawiadamia o sesjach Rady Przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy, na zasadach odnoszących się do radnych.
3. Przewodniczący organu wykonawczego może zabierać głos na sesjach i komisjach, nie ma jednak prawa do udziału w głosowaniu.

Akapit nr 4 - brak tytułu

 
 
Dział IV
Organizacja wewnętrzna Rady
 
§ 13. 1. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie.
2. Ustawowy skład Rady określa Ustawa.
 
§ 14. 1. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz przez Burmistrza w zakresie, w jakim wykonuje on uchwały Rady.
2. Burmistrz i komisje Rady pozostają pod kontrolą Rady, której składają sprawozdania ze swojej działalności.
 
§ 15. Do wewnętrznych organów Rady należą:
1) Przewodniczący Rady;
2) Wiceprzewodniczący Rady;
3) Komisja Rewizyjna;
4) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji;
5) pozostałe stałe komisje wymienione w Statucie;
6) doraźne komisje do określonych zadań.
 
§ 16. 1. Poza komisjami wymienionymi w § 15 pkt 3 i 4, pozostałymi stałymi komisjami powołanymi przez Radę są:
1) Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska;
2) Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia.
2. Radny może być członkiem najwyżej dwóch komisji stałych.
3. W czasie trwania kadencji Rada może powołać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.
4. Minimalna liczba członków komisji nie może być mniejsza niż trzech radnych.
 
§ 17. 1. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i prowadzi jej obrady.
2. Wyboru Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego dokonuje Rada nowej kadencji na pierwszej sesji.
3. Pierwsza sesja nowo wybranej Rady zwołana jest i prowadzona zgodnie z przepisami art. 20 ust. 2-2c Ustawy.
 
§ 18. Przewodniczący Rady w szczególności:
1) zwołuje sesje Rady;
2) przygotowuje porządek obrad sesji;
3) przewodniczy obradom;
4) sprawuje policję sesyjną;
5) kieruje obsługą kancelaryjną posiedzeń Rady;
6) zarządza i przeprowadza głosowanie nad projektami uchwał;
7) podpisuje uchwały Rady.
 
§ 19. 1. Pod nieobecność Przewodniczącego Rady wszystkie jego zadania, obowiązki i kompetencje wynikające ze Statutu wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Przewodniczący Rady może przekazać zadania, obowiązki i kompetencje, o których mowa w ust. 1 Wiceprzewodniczącemu.
 
§ 20. 1. W przypadku odwołania z funkcji bądź wygaśnięcia mandatu Przewodniczącego Rady lub Wiceprzewodniczącego przed upływem kadencji, Rada na swej najbliższej sesji dokona wyboru na wakujące stanowisko.
2. Przewodniczący Rady i Wiceprzewodniczący nie mogą być odwołani ze swoich stanowisk jednocześnie podczas tych samych obrad sesyjnych.
           
§ 21. 1. Przewodniczący Rady oraz Wiceprzewodniczący koordynują z ramienia Rady pracami komisji Rady.
2. Podziału zadań w zakresie, o którym mowa w ust. 1 dokonuje Przewodniczący Rady.
 
§ 22. Obsługę Rady i jej organów zapewnia Burmistrz, za pośrednictwem pracownika ds. samorządu.

Akapit nr 5 - brak tytułu

 
 
Dział V
Tryb pracy Rady
 
Rozdział 1.
Sesje Rady
§ 23. 1. Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga w drodze uchwał sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz w innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw.
2. Oprócz uchwał Rada może podejmować:
1) postanowienia proceduralne;
2) deklaracje – zawierające samozobowiązanie się do określonego postępowania;
3) oświadczenia – zawierające stanowisko w określonej sprawie;
4) apele – zawierające formalnie niewiążące wezwania adresatów zewnętrznych do określonego postępowania, podjęcia inicjatywy czy zadania;
5) opinie – zawierające oświadczenia wiedzy oraz oceny.
3. Do postanowień, deklaracji, oświadczeń, apeli i opinii ma zastosowanie przewidziany w Statucie tryb zgłaszania inicjatywy uchwałodawczej i podejmowania uchwał.
 
§ 24. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne z częstotliwością potrzebną do wykonania zadań Rady, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
2. Sesjami zwyczajnymi są sesje przewidziane w planie pracy Rady.
3. Sesjami zwyczajnymi są także sesje nie przewidziane w planie, ale zwołane w zwykłym trybie.
4. Sesje nadzwyczajne są zwoływane w przypadkach przewidzianych w Ustawie.
5. Dla uczczenia szczególnie ważnych wydarzeń Przewodniczący Rady może zwołać sesję uroczystą.
 
Rozdział 2.
Przygotowanie sesji
§ 25. 1. Sesje przygotowuje Przewodniczący Rady, w porozumieniu z Burmistrzem.
2. Przygotowanie sesji obejmuje:
1) ustalenie porządku obrad;
2) ustalenie czasu i miejsca obrad;
3) zapewnienie dostarczenia radnym materiałów, w tym projektów uchwał, dotyczących poszczególnych punktów porządku obrad.
3. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad sesyjnych powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub w inny skuteczny sposób.
5. Powiadomienie wraz z materiałami dotyczącymi sesji poświęconej uchwaleniu budżetu i sprawozdania z wykonania budżetu przesyła się radnym najpóźniej na 14 dni przed sesją.
6. W razie niedotrzymania terminów, o których mowa w ust. 4 i 5 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin jej odbycia. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego tylko na początku obrad, przed głosowaniem nad ewentualnym wnioskiem o zmianę porządku obrad.
7. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
§ 26. Przed każdą sesją Przewodniczący Rady, po zasięgnięciu opinii Burmistrza ustala listę osób zaproszonych na sesję.
 
Rozdział 3.
Przebieg sesji
§ 27. Burmistrz lub upoważniony przez niego pracownik zobowiązany jest udzielić Radzie wszelkiej pomocy technicznej i organizacyjnej w przygotowaniu i odbyciu sesji.
 
§ 28. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.
 
§ 29. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawach.
 
§ 30. 1. Sesja odbywa się na jednym posiedzeniu i nie powinna trwać dłużej niż 4 godziny.
2. Na wniosek Przewodniczącego Rady, bądź radnego, Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.
3. O przerwaniu sesji w trybie przewidzianym w ust. 2, Rada może postanowić w szczególności ze względu na niemożliwość wyczerpania porządku obrad lub konieczność jego rozszerzenia, potrzebę uzyskania dodatkowych materiałów lub inne nieprzewidziane przeszkody, uniemożliwiające Radzie właściwe obradowanie lub podjęcie uchwał.
4. Fakt przerwania obrad oraz imiona i nazwiska radnych, którzy bez usprawiedliwienia opuścili obrady przed ich zakończeniem, odnotowuje się w protokole.
 
§ 31. 1. Kolejne sesje Rady zwoływane są w terminach ustalanych w planie pracy Rady lub w terminach określonych przez Przewodniczącego Rady.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy sesji nadzwyczajnych, o których mowa w § 24 ust. 4.
 
§ 32. 1. Rada może rozpocząć obrady tylko w obecności co najmniej połowy swego ustawowego składu.
2. Przewodniczący Rady nie przerywa obrad, gdy liczba radnych obecnych w miejscu odbywania posiedzenia Rady jest mniejsza od połowy składu; jednakże Rada nie może wówczas podejmować uchwał.
 
§ 33. 1. Sesję otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady.
2. Rada, na wniosek Przewodniczącego Rady może powołać spośród radnych Sekretarza obrad i powierzyć mu prowadzenie listy mówców, rejestrowanie zgłoszonych wniosków, obliczanie wyników głosowania imiennego, podawania wyników głosowania, sprawdzanie quorum oraz wykonywanie innych czynności o podobnym charakterze.
 
§ 34. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego Rady formuły: „Otwieram …… sesję Rady Miejskiej w Lwówku”.
2. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad.
 
§ 35. Po otwarciu sesji Przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.
 
§ 36. Porządek obrad obejmuje w szczególności:
1) przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji;
2) informacje Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym;
3) sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym;
4) interpelacje i zapytania radnych;
5) rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska;
6) odpowiedzi na interpelacje i zapytania;
7) wolne głosy i wnioski.
 
§ 37. Sprawozdanie, o którym mowa w § 36 pkt 3 składa Burmistrz lub wyznaczona przez niego osoba.
 
§ 38. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.
2. Interpelacje dotyczą spraw gminnej wspólnoty o zasadniczym charakterze.
3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego, będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.
4. Interpelacje składa się w formie pisemnej lub ustnej.
5. Odpowiedź na interpelacje w formie pisemnej jest udzielana w terminie 14 dni – na ręce Przewodniczącego Rady i radnego składającego interpelację. Odpowiedź ustna w miarę możliwości bezpośrednio na sesji.
6. Odpowiedzi na interpelację udziela Burmistrz lub właściwe rzeczowo osoby, upoważnione przez Burmistrza.
7. W razie uznania odpowiedzi za niezadowalającą, radny interpelujący może zwrócić się do Przewodniczącego Rady lub osoby udzielającej informacji o niezwłoczne uzupełnienie odpowiedzi.
8. Przewodniczący Rady informuje radnych o złożonych interpelacjach i odpowiedziach na nie na najbliższej sesji Rady.
 
§ 39. 1. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów Gminy, także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym.
2. Zapytania formułowane są pisemnie lub ustnie, w trakcie sesji Rady.
3. Jeśli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. § 38 ust. 5, 6 i 7 stosuje się odpowiednio.
 
§ 40. 1. Przewodniczący Rady prowadzi obrady według ustalonego porządku, otwierając i zamykając dyskusje nad każdym z punktów.
2. Przewodniczący Rady udziela głosu według kolejności zgłoszeń; w uzasadnionych przypadkach może także udzielić głosu poza kolejnością.
3. Radnemu nie wolno zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.
4. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdym momencie obrad.
5. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobie nie będącej radnym.
 
§ 41. 1. Przewodniczący Rady czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych oraz innych osób uczestniczących w sesji.
2. Przewodniczący Rady może czynić radnym uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania ich wystąpień, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach przywołać mówcę „do rzeczy”.
3. Jeżeli temat lub sposób wystąpienia albo zachowania radnego w sposób oczywisty zakłócają porządek obrad bądź uchybiają powadze sesji, Przewodniczący Rady przywołuje radnego „do porządku”, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos, nakazując odnotowanie tego faktu w protokole.
4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób spoza Rady zaproszonych na sesję i do publiczności.
 
§ 42. Na wniosek radnego, Przewodniczący Rady przyjmuje do protokółu sesji wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie, lecz nie wygłoszone w toku obrad, informując o tym Radę.
 
§ 43. 1. Przewodniczący Rady udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków natury formalnej, w szczególności dotyczących:
1) stwierdzenia quorum;
2) zmiany porządku obrad;
3) ograniczenia czasu wystąpienia dyskutantów;
4) zamknięcia listy mówców lub kandydatów;
5) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały;
6) odesłania projektu uchwały do komisji;
7) zarządzenia przerwy;
8) przeliczenia głosów;
9) przestrzegania regulaminu obrad.
2. Wnioski formalne Przewodniczący Rady poddaje pod dyskusję, po czym poddaje sprawę pod głosowanie.
 
§ 44. 1. Sprawy osobowe Rada rozpatruje w obecności zainteresowanego. Rada może jednak postanowić inaczej.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy przypadków nieusprawiedliwionej nieobecności zainteresowanego na sesji.
 
§ 45. 1. Po wyczerpaniu listy mówców, Przewodniczący Rady zamyka dyskusję. W razie potrzeby zarządza przerwę w celu umożliwienia właściwej Komisji lub Burmistrzowi ustosunkowania się do zgłoszonych w czasie debaty wniosków, a jeśli zaistnieje taka konieczność – przygotowania poprawek w rozpatrywanym dokumencie.
2. Po zamknięciu dyskusji Przewodniczący Rady rozpoczyna procedurę głosowania.
3. Po rozpoczęciu procedury głosowania, do momentu zarządzenia głosowania, Przewodniczący Rady może udzielić radnym głosu tylko w celu zgłoszenia lub uzasadnienia wniosku formalnego o sposobie lub porządku głosowania.
 
§ 46. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Rady kończy sesję, wypowiadając formułę „Zamykam ……… sesję Rady Miejskiej w Lwówku”.
2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uważa się za czas trwania sesji.
3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.
 
§ 47. Do wszystkich osób pozostających w miejscu obrad do zakończenia sesji lub posiedzenia mają zastosowanie ogólne przepisy porządkowe właściwe dla miejsca, w którym sesja się odbywa.
 
§ 48. 1. Pracownik ds. samorządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady, sporządza z każdej sesji protokół.
2. Obrady sesji są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
3. Transmisja i nagranie, o którym mowa w ust. 2, zamieszczane są na stronie internetowej BIP Gminy.
 
§ 49. 1. Protokół z sesji musi odzwierciedlać jej przebieg.
2. Protokół z sesji powinien w szczególności zawierać:
1) numer, datę i miejsce odbywania sesji, godzinę jej rozpoczęcia i zakończenia oraz wskazywać numery uchwał, imię i nazwisko przewodniczącego obrad i protokolanta;
2) stwierdzenie prawomocności posiedzenia;
3) imiona i nazwiska nieobecnych członków Rady, z ewentualnym podaniem przyczyn nieobecności;
4) odnotowanie przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji;
5) ustalony porządek obrad;
6) przebieg obrad, a w szczególności treść wystąpień albo ich streszczenie, teksty zgłoszonych, jak również uchwalonych wniosków formalnych, a nadto odnotowanie faktów zgłoszenia pisemnych wystąpień;
7) przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów: „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz głosów nieważnych, a w przypadku głosowania jawnego - imienny wykaz głosowania radnych;
8) wskazanie wniesienia przez radnego zdania odrębnego do treści uchwały;
9) wolne głosy i wnioski;
10) podpis Przewodniczącego obrad i osoby sporządzającej protokół.
 
§ 50. 1. Protokół z sesji wykłada się do wglądu w Biurze Rady oraz zamieszcza na stronie BIP Gminy, wraz z materiałami dotyczącymi kolejnej sesji zwyczajnej, o której mowa w § 24 ust. 2 i 3, na trzy dni robocze przed terminem tej sesji.
2. Nie później niż na najbliższej sesji, o której mowa w ust. 1, radni mogą zgłaszać poprawki lub uzupełnienia do protokołu, przy czym o ich uwzględnieniu rozstrzyga Przewodniczący Rady po wysłuchaniu protokolanta i przesłuchaniu nagrania przebiegu sesji.
3. Jeżeli wniosek wskazany w ust. 2 nie zostanie uwzględniony, wnioskodawca może wnieść sprzeciw do Rady.
4. Rada może przyjąć protokół z poprzedniej sesji po rozpatrzeniu sprzeciwu, o jakim mowa w ust. 3.
5. W przypadku nieuwzględnienie sprzeciwu, o którym mowa w ust. 3, do protokołu dołącza się zdanie odrębne radnych.
 
§ 51. 1. Do protokołu dołącza się listę obecności radnych oraz odrębną listę zaproszonych gości, usprawiedliwienia osób nieobecnych, teksty przyjętych przez Radę uchwał, imienne wykazy głosowań radnych, protokoły głosowań tajnych, zgłoszone na piśmie interpelacje, zapytania i wnioski, oświadczenia i inne dokumenty złożone na ręce Przewodniczącego Rady.
2. Uchwały Przewodniczący Rady doręcza Burmistrzowi najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia zakończenia sesji.
3. Postanowienie ust. 2 nie dotyczy aktów prawa miejscowego o charakterze porządkowym.
4. Wyciągi z protokołu z sesji oraz kopie uchwał Przewodniczący Rady doręcza tym jednostkom organizacyjnym, które są zobowiązane do określonych działań, z dokumentów tych wynikających.
 
§ 52. 1. Obsługę biurową sesji (wysyłanie zawiadomień, wyciągów z protokołów, obsługę oprogramowania do zarządzania pracą Rady, itp.) sprawuje pracownik ds. samorządu w uzgodnieniu z Przewodniczącym Rady.
2. Przewodniczący Rady, w zakresie powierzonych mu obowiązków, staje się zwierzchnikiem służbowym w stosunku do pracownika, o którym mowa w ust. 1.
 
Rozdział 4.
Uchwały
§ 53. 1. Uchwały, o których mowa w § 23 ust. 1, a także deklaracje, oświadczenia apele i opinie, o których mowa w § 23 ust. 2 są sporządzone w formie odrębnych dokumentów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy postanowień proceduralnych.
 
§ 54. 1. Inicjatywę uchwałodawczą posiada każdy z radnych, każdy klub radnych, Burmistrz oraz grupa co najmniej 200 mieszkańców Gminy posiadających czynne prawa wyborcze do Rady, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.
2. Projekt uchwały powinien określać w szczególności:
1) tytuł uchwały;
2) podstawę prawną;
3) postanowienia merytoryczne;
4) w miarę potrzeby określenie źródła sfinansowania realizacji uchwały;
5) określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały;
6) ustalenie terminu obowiązywania lub wejścia w życie uchwały.
3. Projekt uchwały powinien zostać przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.
4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu lub przez innego prawnika.
5. Wymogi dotyczące projektów uchwał wnoszonych w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej określa odrębna uchwała.
 
§ 55. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane zgodnie z zasadami techniki prawodawczej. W projektach uchwał należy unikać posługiwania się wyrażeniami specjalistycznymi, zapożyczonymi z języków obcych.
2. Projekty uchwał nie muszą być odczytywane na sesji lecz przedstawione numerami według porządku obrad. W przypadkach koniecznych mogą być omówione przez Burmistrza lub właściwe osoby.
 
§ 56. 1. Ilekroć przepisy prawa ustanawiają wymóg zaopiniowania uchwały lub dokonania odpowiednich uzgodnień z organami administracji rządowej lub innymi organami, do zaopiniowania lub uzgodnienia przedkładany jest projekt uchwały przyjęty przez Radę.
2. Postanowienie ust. 1 nie ma zastosowania, gdy z przepisów prawa wynika, że przedłożeniu podlega projekt uchwały sporządzony przez Burmistrza.
 
§ 57. 1. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do Wiceprzewodniczącego prowadzącego obrady.
 
§ 58. Uchylenie lub zmiana podjętej uchwały może nastąpić tylko w drodze odrębnej uchwały.
 
§ 59. Pracownik ds. samorządu ewidencjonuje oryginały uchwał w rejestrze uchwał i przechowuje je wraz z protokołami sesji Rady.
 
Rozdział 5.
Procedury głosowania
§ 60. W głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.
 
§ 61. 1. Głosowanie jawne odbywa się za pomocą urządzeń umożliwiających sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych, z wykorzystaniem programu służącego do elektronicznego głosowania.
2. Głosowanie jawne zarządza i przeprowadza Przewodniczący Rady.
3. Głosowanie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem § 68 ust. 3, odbywa się poprzez naciśnięcie przez radnego odpowiedniego przycisku w urządzeniu służącym do elektronicznego głosowania, w zależności od wybranej przez siebie opcji: „za”, „przeciw”, albo „wstrzymuję się”. Po automatycznym zliczeniu przez program imiennych wyników głosowania i wyświetleniu ich na urządzeniach, o których mowa w ust. 1 oraz na ogólnodostępnym ekranie, Przewodniczący Rady porównuje otrzymane wyniki z liczbą radnych obecnych na sesji oraz z ustawowym składem Rady, po czym ogłasza wynik głosowania i nakazuje jego odnotowanie w protokole sesji.
4. Jeżeli w wyniku zaistniałych problemów technicznych nie ma możliwości skutecznego zastosowania procedury, o której mowa w ust. 3, Przewodniczący Rady zarządza przeprowadzenie głosowania imiennego.
5. W przypadku głosowania nad wnioskami, o których mowa w § 43 § 43, § 64 i 65 oraz w przypadku głosowań przeprowadzanych na komisjach, o których mowa w § 15 pkt 3-6, dopuszcza się zastosowanie głosowania jawnego metodą tradycyjną, polegającego na tym, że radni, z zastrzeżeniem § 68 ust. 3, głosują przez podniesienie ręki, a prowadzący obrady lub posiedzenie, zlicza liczbę głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”, sumując je i porównując z listą radnych obecnych na sesji lub komisji oraz z ustawowym składem Rady lub komisji. Następnie prowadzący obrady lub posiedzenie ogłasza wynik głosowania i nakazuje odnotowanie wyniku głosowania w protokole sesji lub komisji.
 
§ 62. 1. Głosowanie imienne, wymaga wskazania w protokole sesji imienia i nazwiska każdego radnego oraz sposobu, w jaki głosował.
2. Głosowanie imienne, z zastrzeżeniem § 68 ust. 3, przeprowadza się w ten sposób, że radni kolejno w porządku alfabetycznym, wyczytani przez Przewodniczącego Rady, oddają swój głos poprzez wypowiedzenie jednej z trzech formuł: „za”, „przeciw” i „wstrzymuję się”.
3. Przewodniczący Rady, niezwłocznie po przeprowadzeniu głosowania jawnego, imiennego ogłasza wyniki głosowania.
4. Sposób i wyniki głosowania odnotowuje się w protokole z sesji, dołączając do niego imienną listę z wynikami głosowania.
 
§ 63. 1. W głosowaniu tajnym radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania, a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.
2. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je, wyczytując kolejno radnych z listy obecności.
3. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.
4. Po przeliczeniu głosów Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół, podając wynik głosowania.
5. Karty z oddanymi głosami i protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.
 
§ 64. 1. Przewodniczący Rady przed poddaniem pod głosowanie wniosku formalnego precyzuje i ogłasza Radzie proponowaną treść wniosku w taki sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.
2. W pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, jeśli może to wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami. Ewentualny spór co do tego, który z wniosków jest najdalej idący rozstrzyga Przewodniczący Rady.
3. W przypadku głosowania w sprawie wyborów osób, Przewodniczący obrad przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich czy zgadza się kandydować i po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy kandydatów, a następnie zarządza wybory.
4. Przepis ust. 3 nie ma zastosowania, gdy nieobecny kandydat złożył uprzednio zgodę na piśmie.
 
§ 65. 1. Jeżeli oprócz wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały w danej sprawie zostanie zgłoszony wniosek o odrzucenie tego wniosku (wniosków), w pierwszej kolejności Rada głosuje nad wnioskiem o odrzucenie wniosku (wniosków) o podjęcie uchwały.
2. Głosowanie wniosków z poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według ich kolejności, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
3. W przypadku przyjęcia poprawki wykluczającej inne poprawki do projektu uchwały, poprawek tych nie poddaje się pod głosowanie.
4. W przypadku zgłoszenia do tego samego fragmentu projektu uchwały kilku poprawek stosuje się zasadę określoną w ust. 2.
5. Przewodniczący Rady może zarządzić głosowanie łącznie nad grupą poprawek do projektu uchwały.
6. Przewodniczący Rady zarządza głosowanie w ostatniej kolejności za podjęciem uchwały w kształcie wynikającym z przyjęcia całości poprawek wniesionych do projektu uchwały.
7. Przewodniczący Rady może odroczyć głosowanie, o jakim mowa w ust. 6 na czas potrzebny do stwierdzenia, czy wskutek przyjętych poprawek nie zachodzi sprzeczność pomiędzy poszczególnymi postanowieniami uchwały lub niezgodność z przepisami prawa.
 
§ 66. Głosowanie zwykłą większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała większą liczbę głosów „za” niż „przeciw”. Głosów wstrzymujących się i nieważnych nie dolicza się do żadnej z grup głosujących „za” czy „przeciw”.
 
§ 67. 1. Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się.
2. Głosowanie bezwzględną większością ustawowego składu Rady oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, która uzyskała liczbę całkowitą ważnych głosów oddanych za wnioskiem lub kandydatem, przewyższającą połowę ustawowego składu Rady, a zarazem tej połowie najbliższą.
 
§ 68. 1. Jeżeli celem głosowania jest wybór jednej z kilku osób lub możliwości, przechodzi kandydatura lub wniosek, który uzyskał największą ilość głosów.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, głosowanie przebiega w ten sposób, że radni opowiadają się „za” wybraną przez siebie osobą lub możliwością, „przeciw” wszystkim poddanym pod głosowanie osobom lub możliwościom, albo „wstrzymują się” od głosowania.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, głosowanie o którym mowa w § 61 ust. 3 i 5 oraz § 62 ust. 2 przebiega w sposób określony w ust. 2.
 
Rozdział 6.
Komisje Rady
§ 69. 1. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i komisji doraźnych oraz ich skład osobowy określa Rada w odrębnych uchwałach.
2. Postanowienie ust. 1 nie dotyczy Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
§ 70. 1. Komisje stałe działają zgodnie z planem pracy przedłożonym Radzie.
2. Rada może nakazać komisjom dokonanie w planie pracy stosownych zmian.
 
§ 71. 1. Komisje Rady mogą odbywać wspólne posiedzenia.
2. Komisje Rady mogą podejmować współpracę z innymi podmiotami, jeśli jest to uzasadnione przedmiotem ich działalności.
3. Komisje uchwalają opinie oraz wnioski i przekazują je Radzie.
 
§ 72. 1. Pracami komisji kieruje przewodniczący komisji lub zastępca przewodniczącego komisji, wybrany przez członków danej komisji.
2. Przewodniczącego komisji wybiera Rada zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.
3. Zastępca przewodniczącego komisji jest wybierany przez członków danej komisji na wniosek przewodniczącego danej komisji.
4. W przypadku wspólnego posiedzenia wszystkich komisji, pracami wspólnych komisji kieruje Przewodniczący Rady lub wskazany przez niego Przewodniczący komisji.
5. W przypadku wspólnego posiedzenia części komisji, pracami tych komisji przewodzi jeden z ich przewodniczących, po wcześniejszym uzgodnieniu wyboru między przewodniczącymi tych komisji.
 
§ 73. 1. Komisje pracują na posiedzeniach.
2. Do posiedzeń komisji stałych stosuje się odpowiednio przepisy o posiedzeniach Komisji Rewizyjnej.
 
§ 74. 1. Przewodniczący komisji stałych co najmniej raz do roku przedstawiają na sesji Rady sprawozdania z działalności komisji.
2. Przewodniczący komisji doraźnych składają Radzie sprawozdania na najbliższej sesji Rady, przypadającej po zakończeniu prac komisji, chyba że Przewodniczący Rady postanowił inaczej.
 
§ 75. Opinie i wnioski komisji uchwalane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 
Rozdział 7.
Radni
§ 76. 1. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.
2. Radny w ciągu 7 dni od daty odbycia się sesji lub posiedzenia komisji, winien usprawiedliwić swoją nieobecność, składając stosowne pisemne wyjaśnienia na ręce Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.
 
§ 77. Radni mogą, stosownie do potrzeb, przyjmować mieszkańców Gminy w siedzibie Urzędu w sprawach dotyczących Gminy i jej mieszkańców.
 
§ 78. 1. W przypadku wniosku pracodawcy zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję doraźną do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.
2. Komisja przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie Przewodniczącemu Rady.
3. Przed podjęciem uchwały w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada powinna umożliwić radnemu złożenie wyjaśnień.
 
§ 79. Radni mogą zwracać się bezpośrednio do Rady we wszystkich sprawach związanych z pełnieniem przez nich funkcji radnego.

Akapit nr 6 - brak tytułu

 
 
Dział VI
Zasady i tryb działania komisji Rewizyjnej
 
Rozdział 1.
Organizacja Komisji Rewizyjnej
§ 80. 1. Komisja Rewizyjna składa się z co najmniej 3 radnych, w tym z Przewodniczącego i Zastępcy oraz przedstawicieli wszystkich klubów radnych.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i jego zastępca są wybierani zgodnie z § 72 ust. 2 i 3 Statutu.
 
§ 81. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej organizuje pracę Komisji Rewizyjnej i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub niemożności działania, jego zadania wykonuje jego Zastępca.
 
Rozdział 2.
Zasady kontroli
§ 82. 1. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem:
1) legalności;
2) gospodarności;
3) rzetelności;
4) celowości;
5) oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.
2. Komisja Rewizyjna bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Gminy.
 
§ 83. Komisja Rewizyjna wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.
 
§ 84. Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:
1) kompleksowe – obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu lub obszerny zespół działań tego podmiotu;
2) problemowe – obejmujące wybrane zagadnienia lub zagadnienie z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu, stanowiące niewielki fragment w jego działalności;
3) sprawdzające – podejmowane w celu ustalenia, czy wyniki poprzedniej kontroli zostały uwzględnione w toku postępowania danego podmiotu.
 
§ 85. 1. Komisja Rewizyjna przeprowadza kontrole kompleksowe w zakresie ustalonym w jej planie pracy, zatwierdzonym przez Radę.
2. Rada może podjąć decyzję w sprawie przeprowadzenia kontroli kompleksowej nie objętej planem, o jakim mowa w ust. 1.
 
§ 86. Kontrola kompleksowa nie powinna trwać dłużej niż 40 dni roboczych, a kontrole problemowe i sprawdzające – nie dłużej niż 10 dni roboczych.
 
§ 87. 1. Kontroli Komisji Rewizyjnej nie podlegają zamierzenia przed ich zrealizowaniem, co w szczególności dotyczy projektów dokumentów mających stanowić podstawę określonych działań (kontrola wstępna).
2. Rada może nakazać Komisji Rewizyjnej zaniechanie, a także przerwanie kontroli lub odstąpienie od poszczególnych czynności kontrolnych.
3. Rada może nakazać rozszerzenie lub zawężenie zakresu i przedmiotu kontroli.
4. Uchwały Rady, o których mowa w ust. 2-3 wykonywane są niezwłocznie.
5. Komisja Rewizyjna jest obowiązana do przeprowadzenia kontroli w każdym przypadku podjęcia takiej decyzji przez Radę. Dotyczy to zarówno kontroli kompleksowych, jak i kontroli problemowych oraz sprawdzających.
 
§ 88. 1. Postępowanie kontrolne przeprowadza się w sposób umożliwiający bezstronne i rzetelne ustalenie stanu faktycznego w zakresie działalności kontrolowanego podmiotu, rzetelne jego udokumentowanie i ocenę kontrolowanej działalności według kryteriów ustalonych w § 86 ust. 1.
2. Stan faktyczny ustala się na podstawie dowodów zebranych w toku postępowania kontrolnego.
3. Jako dowód może być wykorzystane wszystko, co nie jest sprzeczne z prawem. Jako dowody mogą być wykorzystane w szczególności: dokumenty, wyniki oględzin, zeznania świadków, opinie biegłych oraz pisemne wyjaśnienia i oświadczenia kontrolowanych.
 
Rozdział 3.
Tryb kontroli
§ 89. 1. Kontroli kompleksowych dokonują w imieniu Komisji Rewizyjnej zespoły kontrolne składające się co najmniej z dwóch członków Komisji.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej wyznacza na piśmie kierownika zespołu kontrolnego, który dokonuje podziału czynności pomiędzy kontrolujących.
3. Kontrole problemowe i sprawdzające mogą być przeprowadzane przez jednego członka Komisji Rewizyjnej.
4. Kontrole (z zastrzeżeniem ust. 6) przeprowadzane są na podstawie pisemnego upoważnienia wydanego przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, określającego kontrolowany podmiot, zakres kontroli oraz osoby (osobę) wydelegowane do przeprowadzenia kontroli.
5. Kontrolujący obowiązani są przed przystąpieniem do czynności kontrolnych okazać kierownikowi kontrolowanego podmiotu upoważnienia, o których mowa w ust. 4 oraz dowody osobiste.
6. W przypadkach nie cierpiących zwłoki, każdy z członków Komisji Rewizyjnej może przystąpić do kontroli problemowej bez wcześniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej oraz upoważnienia, o którym mowa w ust. 5. Za przypadki nie cierpiące zwłoki uważa się w szczególności sytuacje, w których członek Komisji Rewizyjnej poweźmie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa lub gdy zachodzą przesłanki pozwalające przypuszczać, iż niezwłoczne przeprowadzenie kontroli pozwoli uniknąć niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia ludzkiego lub też zapobiec powstaniu znacznych strat materialnych w mieniu komunalnym.
7. W przypadku podjęcia działań kontrolnych, o których mowa w ust. 6, kontrolujący jest obowiązany zwrócić się, w najkrótszym możliwym terminie, do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, o wyrażenie zgody na ich kontynuowanie.
8. W przypadku niezwrócenia się o wyrażenie zgody, lub też odmowy wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 7, kontrolujący niezwłocznie przerywa kontrolę, sporządzając notatkę z podjętych działań, która podlega włączeniu do akt Komisji Rewizyjnej.
 
§ 90. 1. W razie powzięcia w toku kontroli uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza wskazując dowody uzasadniające zawiadomienie.
2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.
 
§ 91. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest zapewnić warunki i środki dla prawidłowego przeprowadzenia kontroli.
2. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest w szczególności przedkładać na żądanie kontrolujących dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli oraz umożliwić kontrolującym wstęp do obiektów i pomieszczeń kontrolowanego podmiotu.
3. Kierownik kontrolowanego podmiotu, który odmówi wykonania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązany jest do niezwłocznego złożenia na ręce osoby kontrolującej pisemnego wyjaśnienia.
4. Na żądanie kontrolujących, kierownik kontrolowanego podmiotu obowiązany jest udzielić ustnych i pisemnych wyjaśnień, także w przypadkach innych, niż określone w ust. 3.
 
§ 92. Czynności kontrolne wykonywane są w dniach oraz godzinach pracy kontrolowanego podmiotu.
 
Rozdział 4.
Protokoły kontroli
§ 93. 1. Kontrolujący sporządzają z przeprowadzonej kontroli – w terminie 3 dni od daty jej zakończenia – protokół pokontrolny, obejmujący:
1) nazwę i adres kontrolowanego podmiotu;
2) imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
3) daty rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4) określenie przedmiotowego zakresu kontroli i okresu objętego kontrolą;
5) imię i nazwisko kierownika kontrolowanego podmiotu;
6) przebieg i wynik czynności kontrolnych, a w szczególności wnioski kontroli wskazujące na stwierdzenie nieprawidłowości w działalności kontrolowanego podmiotu oraz wskazanie dowodów potwierdzających ustalenia zawarte w protokole;
7) datę i miejsce podpisania protokołu;
8) podpisy kontrolującego (kontrolujących) i kierownika kontrolowanego podmiotu, lub notatkę o odmowie podpisania protokołu z podaniem przyczyn odmowy.
2. Protokół pokontrolny może także zawierać wnioski oraz propozycje co do sposobu usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli.
           
§ 94. 1. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu, jest on zobowiązany do złożenia – w terminie 3 dni od daty odmowy – pisemnego wyjaśnienia jej przyczyn.
2. Wyjaśnienia, o których mowa w ust. 1 składa się na ręce Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Burmistrza.
 
§ 95. 1. Kierownik kontrolowanego podmiotu może złożyć na ręce Przewodniczącego Rady uwagi dotyczące kontroli i jej wyników.
2. Uwagi, o których mowa w ust. 1 składa się w terminie 7 dni od daty przedstawienia kierownikowi kontrolowanego podmiotu protokołu pokontrolnego do podpisania.
 
§ 96. Protokół pokontrolny sporządza się w czterech egzemplarzach, które - w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu – otrzymują: Przewodniczący Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, kierownik kontrolowanego podmiotu oraz Burmistrz.
 
Rozdział 5.
Plan pracy i sprawozdania Komisji Rewizyjnej
§ 97. 1. Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie do zatwierdzenia roczne plany pracy.
2. Rada może zatwierdzić jedynie część planu pracy Komisji Rewizyjnej; przystąpienie do wykonywania kontroli kompleksowej może nastąpić po zatwierdzeniu planu pracy lub jego części.
 
§ 98. 1. Komisja Rewizyjna składa Radzie, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, roczne sprawozdanie ze swojej działalności.
2. Sprawozdanie powinno zawierać:
1) liczbę, przedmiot, miejsca, rodzaj i czas przeprowadzonych kontroli;
2) wykaz najważniejszych nieprawidłowości wykrytych w toku kontroli;
3) wykaz uchwał podjętych przez Komisję Rewizyjną;
4) wykaz analiz kontroli dokonanych przez inne podmioty wraz z najważniejszymi wnioskami, wynikającymi z tych kontroli;
5) ocenę wykonania budżetu Gminy za rok ubiegły oraz wniosek w sprawie absolutorium.
3. Poza przypadkiem określonym w ust. 1, Komisja Rewizyjna składa sprawozdanie ze swej działalności po podjęciu stosownej uchwały Rady, określającej przedmiot i termin złożenia sprawozdania.
 
Rozdział 6.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej
§ 99. 1. Komisja Rewizyjna obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez jej Przewodniczącego, zgodnie z zatwierdzonym planem pracy oraz w miarę potrzeb.
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej zwołuje w formie pisemnej te posiedzenia Komisji, które nie są objęte zatwierdzonym planem pracy Komisji Rewizyjnej.
3. Posiedzenia, o których mowa w ust 2, mogą być zwoływane z własnej inicjatywy Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, a także na pisemny umotywowany wniosek Przewodniczącego Rady lub też pisemny wniosek:
1) nie mniej niż 4 radnych;
2) nie mniej niż 2 członków Komisji Rewizyjnej.
4. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej może zaprosić na jej posiedzenia:
1) radnych nie będących członkami Komisji Rewizyjnej;
2) osoby zaangażowane na wniosek Komisji Rewizyjnej w charakterze biegłych lub ekspertów.
5. Z posiedzenia Komisji Rewizyjnej należy sporządzać protokół, który musi być podpisany przez Przewodniczącego Komisji.
 
§ 100. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji w głosowaniu jawnym.
 
§ 101. Obsługę biurową Komisji Rewizyjnej zapewnia Burmistrz poprzez pracownika ds. samorządu.
 
§ 102. Komisja Rewizyjna może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających wiedzę fachową w zakresie związanym z przedmiotem jej działania.
 
§ 103. 1. Komisja Rewizyjna może na zlecenie Rady współdziałać w wykonywaniu funkcji kontrolnej z innymi komisjami Rady, w zakresie ich właściwości rzeczowej.
2. Współdziałanie może polegać w szczególności na wymianie uwag, informacji i doświadczeń dotyczących działalności kontrolnej oraz na przeprowadzeniu wspólnych kontroli.
3. Przewodniczący Rady zapewnia koordynację współdziałania poszczególnych komisji w celu właściwego ich ukierunkowania, zapewnienia skuteczności działania oraz unikania zbędnych kontroli.
 
§ 104. Komisja Rewizyjna może występować do organów Gminy w sprawie wniosków o przeprowadzenie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową, Najwyższą Izbę Kontroli lub inne organy kontroli.

Akapit nr 7 - brak tytułu

 
 
Dział VII
Zasady i tryb działania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 
§ 105. 1. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa się z Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego oraz pozostałych członków, w tym przedstawicieli wszystkich klubów radnych.
2. Minimalny skład osobowy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji wynosi 3 radnych.
3. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i jego zastępca są wybierani zgodnie z § 72 ust. 2 i 3 Statutu.
 
§ 106. Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji organizuje pracę Komisji Skarg, Wniosków Petycji i prowadzi jej obrady. W przypadku nieobecności Przewodniczącego lub wakatu na tym stanowisku, zadania to wykonuje jego Zastępca.
 
§ 107. 1. Jeżeli Rada nie jest właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji, Rada przekazuje je do rozpatrzenia przez właściwy organ.
2. W przypadku kiedy właściwym organem do rozpatrzenia skargi, wniosku lub petycji jest Rada, Przewodniczący Rady kieruje je do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
 
§ 108. Rozpoznanie skargi i wniosku przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji obejmuje:
1) analizę treści skargi i wniosku;
2) przeprowadzenie czynności wyjaśniających;
3) przygotowanie dla Rady projektu uchwały wraz z uzasadnieniem w temacie rozpatrzenia skargi albo stanowiska odnośnie rozpatrzenia wniosku i przekazanie ich Przewodniczącemu Rady.
 
§ 109. Rozpoznanie petycji przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji obejmuje:
1) analizę petycji;
2) przygotowanie stanowiska dla Rady odnośnie załatwienia petycji i przekazanie Przewodniczącemu Rady.
 
§ 110. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przeprowadzonym w obecności co najmniej połowy jej składu.
 
§ 111. W celu wykonania swoich obowiązków Komisja Skarg, Wniosków i Petycji może zwrócić się do Burmistrza oraz kierownika gminnej jednostki organizacyjnej o pisemne zajęcie stanowiska w sprawie będącej przedmiotem skargi, wniosku lub petycji.
 
§ 112. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji proceduje w sposób umożliwiający Radzie zachowanie ustawowych terminów rozpatrywania skarg, wniosków i petycji.
 
§ 113. 1. Komisja działa na posiedzeniach odbywających się w miarę potrzeby.
2. Posiedzenia Komisji są protokołowane.
 
§ 114. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji składa Radzie - w terminie do 31 marca każdego roku - roczne sprawozdanie ze swej działalności w roku poprzednim.

Akapit nr 8 - brak tytułu

 
 
Dział VIII
Zasady działania klubów radnych
 
§ 115. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych, według kryteriów przez siebie przyjętych.
2. Radny może być członkiem tylko jednego klubu.
 
§ 116. 1. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej 3 radnych.
2. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone Przewodniczącemu Rady.
3. W zgłoszeniu podaje się:
1) nazwę klubu;
2) listę członków;
3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.
4. W razie zmiany składu klubu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym Przewodniczącego Rady.
 
§ 117. 1. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.
2. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.
 
§ 118. 1. Kluby działają w okresie kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubów.
2. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków, podejmowanych bezwzględną większością w obecności co najmniej połowy pełnego składu osobowego klubu.
3. Kluby podlegają rozwiązaniu uchwałą Rady, gdy liczba ich członków spadnie poniżej 3.
 
§ 119. Prace klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.
 
§ 120. 1. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.
2. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze Statutem Gminy.
3. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów Przewodniczącemu Rady.
4. Postanowienie ust. 3 dotyczy także zmian regulaminów.
 
§ 121. 1. Klubom przysługują uprawnienia wnioskodawcze i opiniodawcze w zakresie organizacji i trybu działania Rady.
2. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady, wyłącznie przez swych przedstawicieli.
3. Klubom przysługuje inicjatywa uchwałodawcza na zasadach określonych w Uchwale.
 
§ 122. Na wniosek przewodniczących klubów Burmistrz obowiązany jest zapewnić klubom organizacyjne warunki w zakresie niezbędnym do ich funkcjonowania.

Akapit nr 9 - brak tytułu

 
 
Dział IX
Tryb pracy Burmistrza
 
§ 123. Burmistrz wykonuje:
1) uchwały Rady;
2) zadania i kompetencje określone przepisami prawa;
3) zadania powierzone, o ile ich wykonywanie – na mocy przepisów obowiązującego prawa - należy do niego;
4) inne zadania określone ustawami i niniejszym Statutem.
 
§ 124. Komisje Rady mogą wnioskować o przybycie Burmistrza na ich posiedzenie.
 
§ 125. 1. Pod nieobecność Burmistrza, jego kompetencje przejmuje zastępca Burmistrza lub osoba upoważniona przez Burmistrza.
2. Burmistrz określa szczegółowy zakres zadań zastępcy Burmistrza lub osoby upoważnionej przez Burmistrza, z uwzględnieniem postanowień Regulaminu Organizacyjnego Urzędu.

Akapit nr 10 - brak tytułu

 
 
Dział X
Zasady dostępu i korzystania przez mieszkańców z dokumentów Rady, Komisji i Burmistrza
 
§ 126. Obywatelom udostępnia się dokumenty wynikające z wykonywania zadań publicznych przez Radę, komisje Rady i Burmistrza.
 
§ 127. Udostępnianie dokumentów publicznych następuje poprzez:
1) publikowanie ich w Biuletynie Informacji Publicznej: www.biplwowek.com.pl;
2) wywieszenie lub wykładanie ich w miejscach ogólnodostępnych;
3) udostępnianie ich na wniosek.
 
§ 128. Protokoły z posiedzeń Rady i Komisji oraz innych kolegialnych gremiów Gminy podlegają udostępnieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Statutem.
 
§ 129. 1. Dokumenty z zakresu działania Rady i Komisji udostępnia się w Biurze Rady, w dniach pracy Urzędu, w godzinach przyjmowania interesantów.
2. Dokumenty z zakresu działania Burmistrza oraz Urzędu udostępniane są w biurze Sekretarza Gminy lub na wskazanych stanowiskach pracy, w dniach i godzinach przyjmowania interesantów.

Akapit nr 11 - brak tytułu

 
 
Dział XI
Postanowienia końcowe
 
§ 130. Integralną część statutu stanowią załączniki.
 
§ 131. W sprawach nieuregulowanych w statucie mają zastosowanie przepisy Ustawy oraz przepisy innych ustaw.
 
§ 132. Zmiany statutu następują w trybie przewidzianym dla jego nadania.
 
§ 133. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
 
§ 134. Traci moc Uchwała Nr XVIII/114/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lwówek.
 
§ 135. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-07-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Rada Miejska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-07-17 08:58:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-07-17 09:00:11
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-07-17 14:11:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8791 raz(y)