ˆ

Akty prawne

Filtr listy informacji

  • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)
Drukuj listę aktów prawnych

Lista informacji

Lp Data podjęcia Grupa tematyczna Tytuł aktu Nr aktu prawnego Status
Lp: 81
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: powierzenia Gminie Opalenica zadań w zakresie działania na rzecz Obszaru Funkcjonalnego Zachodniej Części Województwa Wielkopolskiego w celu opracowania Strategii i pozyskania, na zawarte w niej zadania, budżetu z zewnętrznych środków w perspektywie finansowej 2021-2027
Nr aktu prawnego
XXXII/189/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 82
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/159/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Lwówek na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/188/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 83
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Lwówek
Nr aktu prawnego
XXXII/187/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 84
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
zmieniająca: uchwałę nr XXVII/161/2020 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2021 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/186/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 85
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Lwówek, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od ponoszonych opłat
Nr aktu prawnego
XXXII/185/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 86
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
Nr aktu prawnego
XXXII/184/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 87
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
Nr aktu prawnego
XXXII/183/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 88
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
Nr aktu prawnego
XXXII/182/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 89
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: dopłat do ceny wody oraz odbioru ścieków dla wybranych taryfowych grup odbiorców usług Zakładu Gospodarki Komunalnej w Lwówku sp. z o.o. w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków
Nr aktu prawnego
XXXII/181/2021
Status
Obowiązujący
Lp: 90
Data podjęcia
2021-05-27
Grupa tematyczna
Uchwała
Tytuł aktu
w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Lwówek absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok
Nr aktu prawnego
XXXII/180/2021
Status
Obowiązujący

Nawigacja między stronami listy informacji