ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie - obwieszczenie o wszczęciu postępowania budowa farmy fotowoltaicznej Pakosław

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-17 13:07:00 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                               Lwówek, dnia 17 lutego 2021 r.
RG.6220.26.2020.KK
 
Obwieszczenie – zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) , zwanej dalej k.p.a. i art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247), zwanej dalej ustawą ooś,
 
zawiadamiam,
 
że na wniosek z dnia 07.12.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11.12.2020 r.) Pani Igi Kwiatkowskiej będącej pełnomocnikiem Alseva Innowacje S.A., ul. Salwatorska 14, 30 – 109 Kraków, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych CHMIELINKO (2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości w miejscowości Chmielinko, gmina Lwówek”, planowanego do realizacji na terenie działki o nr ewid. 58/6  obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym pod nr tel. 061 44 14 024 wew. 34.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.
Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a. w toku postępowania strony raz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 k.p.a.- zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, na stronie Biuletynu informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl oraz na miejscu inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Chmielinko , gm. Lwówek. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Datę udostępnienia wyznacza się na dzień: 17.02.2021 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-17 13:05:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-17 13:07:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-17 13:07:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
91 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony