ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7440.6.2020 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn.: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska dla odcinka położonego w województwie wielkopolskim.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-01-26 14:52:41 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

 
DSR-I.7440.6.2020                                                                                         Poznań, dnia 20 stycznia 2021 r.
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
 
 
 
 
            Na podstawie art. 41 ust. 3, art. 80 ust. 3, art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 ustawy z dnia
9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.)
oraz art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.)
 
 
ZAWIADAMIAM
 
 
 o wydaniu przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego decyzji znak: DSR-I.7440.6.2020 z dnia 20 stycznia 2021 r., o następującej treści:
 
 
DECYZJA
 
 
Na podstawie  art. 80 ust. 1 i ust.  6,  art. 156  ust. 1 pkt  2 i art. 161  ust. 1 ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 1064 ze zm.)
oraz art. 104  ustawy z dnia 14 czerwca 1960  r. - Kodeks  postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Inwestora: Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. z siedzibą przy ul. Warszawskiej 165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowanego przez pełnomocnika – Gniewojara Marchwińskiego
 
ORZEKAM
 
 
I. Zatwierdzić „Projekt robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich podłoża gruntowego dla zadania pn.: Budowa linii 400 kV Baczyna-Plewiska dla odcinka położonego w województwie wielkopolskim”, zwany dalej „Projektem…”.
 
II.  Zakres prac określonych „Projektem ...” obejmuje:  
 
  1. Wykonanie 162 otworów rozpoznawczych do głębokości około 11,0 m p.p.t. o łącznym metrażu  około 1782,0 mb, zgodnie z zakresem przedstawionym w rozdz. 6.3;
  2. Wykonanie obserwacji i badań terenowych zgodnie z rozdz. 6.4.;
  3. Wykonanie prac geodezyjnych, zgodnie z rozdz. 6.2;
  4. Wykonanie badań laboratoryjnych zgodnie z rozdz. 6.6;
  5. Opracowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej.
 
III.  „Projekt ...” zatwierdza się na okres do dnia 18 stycznia 2026 r.
 
 
UZASADNIENIE
 
Inwestor:   Polskie   Sieci   Elektroenergetyczne   S.A.   z   siedzibą  przy  ul.  Warszawskiej  165, 05-520 Konstancin Jeziorna, reprezentowany przez pełnomocnika – Gniewojara Marchwińskiego, pismem z dnia: 16 października 2020 r. (data wpływu 19 października 2020 r.), wystąpił do Marszałka Województwa Wielkopolskiego, o zatwierdzenie ww.  „Projektu…”.
Właściwość  rzeczowa  Marszałka Województwa Wielkopolskiego wynika z art. 80 ust. 1 w związku z art. 156 ust. 1 pkt 2 i art. 161 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, tutejszy Organ pismem znak: DSR-I.7440.6.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. poinformował Strony o wszczęciu postępowania.
W toku postępowania, w związku z postępowaniem wyjaśniającym Strony zostały poinformowane o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy, na podstawie  art. 36  Kodeksu postępowania administracyjnego.
Celem przedmiotowego „Projektu…” jest wykonanie robót geologicznych mających na celu określenie warunków geologiczno-inżynierskich rozpoznania podłoża gruntowego pod budowę dwutorowej elektroenergetycznej linii napowietrznej 400 kV relacji Baczyna-Plewiska na odcinku położonym w województwie wielkopolskim.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 80 ust. 5 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, tutejszy Organ – pismem znak: DSR-I.7440.6.2020 z dnia 16 listopada 2020 r. – wystąpił do Burmistrza Miasta i Gminy Buk, Wójta Gminy Dopiewo, Wójta Gminy Duszniki, Wójta Gminy Komorniki, Wójta Gminy Kuślin, Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, Burmistrz Międzychodu, Wójt Gminy Miedzichowo, o zaopiniowanie „Projektu…”.
Organy współdziałające wydały opinie pozytywne, w drodze postanowienia, bądź milczącej zgody, stosownie do art. 106 § 5 Kodeksu postępowania administracyjnego i art. 9 ust. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego Marszałek Województwa Wielkopolskiego, pismem znak: DSR-I.7440.6.2020 z dnia 22 grudnia 2020 r., zawiadomił Strony o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych materiałów przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawie zatwierdzenia „Projektu…”. Strony postępowania nie skorzystały ze swojego uprawnienia.
Autorzy „Projektu…” w części tekstowej określili sposób przedstawienia wyników prac i badań, którym będzie dokumentacja geologiczno-inżynierska określająca warunki geologiczno-inżynierskie posadowienia projektowanych obiektów, parametry geotechniczne gruntów oraz przedstawiona zostanie ocena przydatności gruntów jako podłoża budowlanego. Ww. dokumentacja powinna być opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 2033).
W toku prowadzenia postępowania stwierdzono, że przedmiotowy „Projekt…” spełnia wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1696 ze zm.).
Niniejsza decyzja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych, na obszarze których projektowane jest wykonanie robót geologicznych i nie zwalnia wykonawcy z obowiązku przestrzegania wymagań określonych przepisami prawa, zwłaszcza Prawa geologicznego i górniczego i Kodeksu cywilnego.
            Zgodnie z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze stronami postępowania o zatwierdzenie projektu robót geologicznych są właściciele (użytkownicy wieczyści) nieruchomości gruntowych, w granicach których mają być wykonywane roboty geologiczne. Wobec powyższego niniejsza decyzja zostaje doręczona także właścicielom nieruchomości gruntowych, w granicach których będą wykonywane roboty geologiczne określone w „Projekcie…”.
          Wobec faktu, iż liczba Stron przedmiotowego postępowania jest większa niż 20, zgodnie
z art. 41 ust. 3 w zw. z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze, zawiadomienia o wszelkich czynnościach oraz o wydanej decyzji następują w drodze obwieszczeń zamieszczanych w Biuletynie Informacji Publicznej tutejszego Organu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości
(z wyjątkiem doręczenia Wnioskodawcy oraz Pełnomocnikowi).
Mając powyższe na uwadze, Marszałek Województwa Wielkopolskiego orzeka jak w sentencji.
 
 
POUCZENIE
 
 
Od niniejszej decyzji Stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Ministra Klimatu i Środowiska, za pośrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Zgodnie z art. 127a Kodeksu postępowania administracyjnego – w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania Strony mogą zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Z dniem doręczenia tutejszemu Organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze Stron postępowania, niniejsza decyzja stanie się ostateczna i prawomocna.
Decyzja będzie podlegać wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli w tym czasie wszystkie Strony zrzekną się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego).
 
Za wydanie niniejszej decyzji pobrano opłatę skarbową w wysokości 10,00 zł, na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 ze zm.). Opłatę wpłacono na konto Urzędu Miasta Poznania, Wydział Finansów, Oddział Pozostałych Dochodów Podatkowych i Niepodatkowych
– ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznań, PKO Bank Polski SA nr 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763. 
 
 
 
Z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Marzena Andrzejewska - Wierzbicka
p.o. Dyrektora Departamentu Środowiska
podpis elektroniczny
 
 
 
 
 
Załącznik:
1  egz. „Projektu ...”.
 
Otrzymują:
  1. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
  ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna
  1. Gniewojar Marchwiński – pełnomocnik (załącznik)
  2. Pozostałe Strony – w trybie art. 41 ust. 3 w zw. z art. 80 ust. 3 ustawy Prawo geologiczne i górnicze
  3. Wojewódzkie Archiwum Geologiczne (załącznik)
  4. Aa
 
 
Data zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej: 27 stycznia 2021 r.
 

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony