ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA zawiadamiam w dniu 06 października 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym POL-Strautmann Sp. z o. o. ul. Nowotomyska 37, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ...

Informacja ogłoszona dnia 2011-10-06 10:58:16 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 

OBWIESZCZENIE - ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY LWÓWEK

O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

 

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego(tekst jednolity z 2000 r. Dz. U Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

zawiadamiam

w dniu 06 października 2011 r. na wniosek Przedsiębiorstwo z Udziałem Zagranicznym POL-Strautmann Sp. z o. o. ul. Nowotomyska 37, 64-310 Lwówek, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia dotyczącego „instalacji do produkcji lub montowania pojazdów, sprzętu mechanicznego lub produkcji silników, przy czym za sprzęt mechaniczny uznaje się urządzenia inne niż pojazdy wyposażone w silnik”. Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia: działka nr ewid. 907/4 położona w obrębie miasto Lwówek, gm. Lwówek.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa- niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Lwówek oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie UMiG Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek.

Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego udziału w każdym jego stadium. Ponadto zgodnie z art. 33 w/w cytowanej ustawy, informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie tut. Urzędu w terminie 21 dnia od dnia ogłoszenia tj. od 06.10.2011 r. do 27.10.2011 r.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 w/w ustawy oraz § 3 ust. 1 pkt. 17 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Nowym Tomyślu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z win strony albo z przyczyn niezależnych od organy.

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2011-10-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2011-10-06 10:57:59
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2011-10-06 10:58:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-12 14:21:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1572 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony