ˆ

Ogłoszenia, Komunikaty, Informacje

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - budowa farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW obręb Chmielinko

Informacja ogłoszona dnia 2013-03-18 15:27:05 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                  Lwówek, dnia 14 marca 2013 r.

RG.6220.01.03.2013.KK

 

Postanowienie

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 1 i 4, a także art. 66 i art. 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 lit b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397), po rozpatrzeniu wniosku ISTRA Sp. z o. o. Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl oraz po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu,

 

postanawiam

1. nałożyć obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej o mocy do 17,5 MW  wraz z infrastrukturą towarzyszącą . Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie. 

2. ustalić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, który zgodnie z art. 66 ust. 1 w/w ustawy powinien zawierać następujące informacje:

 

I. Opis planowanego przedsięwzięcia (lokalizacja przedsięwzięcia, rozwiązania techniczne i technologiczne, sposób zagospodarowania terenu) – przy uwzględnieniu fazy realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;

 

II. Charakterystykę stanu środowiska;

 

III. Ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na otaczające środowisko oraz na zdrowie ludzi (z uwzględnieniem oddalenia od masztów wiatrowych terenów zabudowy, w tym szczególnie zabudowy mieszkaniowej z określeniem jej typu);

 

IV. Graficzne przedstawienie najbliższej zabudowy wraz z określeniem jej przeznaczenia;

 

V. Określenie zasięgu uciążliwości przedsięwzięcia (dot. emisji hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, wibracji, zjawiska migotania światła) – należy uwzględnić nakładanie się zasięgu negatywnego oddziaływania poszczególnych siłowni wiatrowych, w tym również z innymi siłowniami wiatrowymi istniejącymi lub planowanymi w otoczeniu przedsięwzięcia,

 

VI. określić poziom mocy akustycznej pracującej turbiny wiatrowej w warunkach, w których emisja hałasu będzie największa – przedstawić graficzne w stosunku do najbliższej zabudowy mieszkaniowej, określając jej typ,  

 

VII. Przedstawić działania mające na celu zapobieganie lub ograniczenie negatywnych oddziaływań na środowisko, szczególnie na zdrowie ludzi (szczególnie odnieść się do najbliższych terenów podlegających ochronie akustycznej),

 

VIII. określić rodzaje i ilość odpadów powstających na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz sposób zagospodarowania tych odpadów,

 

IX. Dołączyć aktualną informację właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu i przeznaczeniu terenów wokół planowanej inwestycji,

 

X. Propozycje monitoringu na etapie eksploatacji,

 

XI. Przedstawienie analiz i ocen w języku polskim,     

 

XII. Analizę możliwych konfliktów społecznych; 

 

XIII. Z zakresu ochrony przed hałasem i polami elektromagnetycznymi :

- opis sposobu przyłączenia turbin do sieci elektroenergetycznej, z uwzględnieniem własnych sieci elektroenergetycznych, napięcia znamionowego sieci wewnętrznych i sposobu przesyłu wytworzonej energii (linie kablowe, napowietrzne). W przypadku, gdy planuje się wykorzystanie stacji elektroenergetycznej i/lub linii napowietrznych należy ocenić rozkład pól elektrycznego i magnetycznego wokół tych obiektów.

 

XIV. Z zakresu ochrony przyrody

- opis elementów przyrodniczych środowiska będących w zasięgu przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia (w tym szaty roślinnej z chronionymi gatunkami i siedliskami przyrodniczymi, występujących zwierząt, ukształtowania terenu, występowania wód powierzchniowych, itd.) opis ten należy oprzeć o szczegółowe,   aktualne i konkretne dane dotyczące gatunków oraz siedlisk występujących na przedmiotowym terenie; ponadto, opis elementów przyrodniczych objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. nr 151, poz. 1220 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem ptaków i nietoperzy; opis ten powinien zawierać podstawowe parametry lokalnych populacji, które pozwoliłyby ocenić skalę i sposób wykorzystania omawianego terenu przez awifaunę i chiropterofaunę; ponadto, należy opisać metody wykorzystane do zebrania ww. danych,

- należy przedstawić ocenę wpływu inwestycji na środowisko przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem wpływu na ptaki i nietoperze, a także płazy mogące się gromadzić w wykopach pod elektrowniami) oraz opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie lub ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko;

- opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stale i chwilowe oddziaływanie na środowisko, wynikające z istnienia przedsięwzięcia oraz wykorzystania zasobów środowiska,

- opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie (wskazanie działań minimalizujących) ewentualnych negatywnych oddziaływań na środowisko – wszelkie proponowane do wykonania działania minimalizujące bądź rekompensujące powinny być przedstawione w sposób szczegółowy, niebudzący wątpliwości co do sposobu ich wykonania. Należy uwzględnić zalecenia opracowane przez Porozumienie dla Ochrony Nietoperzy 2009 r. „Tymczasowe wytyczne dotyczące oceny oddziaływania elektrowni wiatrowych na nietoperze”, zgodnie z którymi podstawowym działaniem minimalizującym niekorzystny wpływ turbin wiatrowych na nietoperze jest odpowiednia ich lokalizacja względem struktur atrakcyjnych dla nietoperzy (lasów, cieków, szpalerów itp.)

- zagadnienia związane z oddziaływaniem inwestycji, działaniami minimalizującymi oraz monitoringiem także w formie graficznej.

 

XV. Z zakresu ochrony przed hałasem: 

- określenie parametrów akustycznych pojedynczej turbiny (najwyższy możliwy poziom mocy akustycznej),

- wskazanie lokalizacji planowanych turbin i wykonanie analizy akustycznej, w układzie współrzędnych określonych jako PL-1992 lub PL – 2000 (z podaniem południka osiowego), zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. poz. 1247) w przypadku, gdy przewiduje się niewielką zmianę lokalizacji turbin na późniejszym etapie realizacji przedsięwzięcia, wskazanie wielkości przewidywanego przesunięcia w stosunku do wskazanych współrzędnych oraz najbardziej niekorzystną przewidywaną lokalizację ze względu na wpływ przedsięwzięcia na akustyczny stan jakości środowiska w ww. układzie odniesienia; dla sytuacji najbardziej niekorzystnej należy wykonać ponowną analizę akustyczną i wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zmiana lokalizacji turbiny we wskazanym zakresie nie będzie skutkowała wystąpieniem przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu na granicy najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

- podanie odległości od najbliższych planowanych lub istniejących sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia turbin wiatrowych,

Dołączenie informacji od właściwego organu o faktycznym zagospodarowaniu terenów wokół planowanych turbin wiatrowych, ze wskazaniem na rodzaje terenów, o których mowa w art. 113, ust. 2 pkt 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) i rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826) w szczególności określenie odległości najbliższych terenów, o których mowa w ww. aktach prawnych od turbin, 

- określenie największej odległości od siłowni, dla której przekroczone będą dopuszczalne poziomy hałasu, w odniesieniu do terenów określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku,

- opis przewidzianych skutecznych środków zmniejszających poziom hałasu co najmniej do poziomów dopuszczalnych na terenach objętych ochroną akustyczną zgodnie z przepisami odrębnymi,

- przedstawienie otrzymanych wyników w formie opisowej oraz graficznej, za pomocą izolinii odpowiadających dopuszczalnym poziomom hałasu określonym dla najbliższych terenów objętych ochroną akustyczną,

- wskazanie na załącznikach graficznych prezentujących rozkład poziomów hałasu lokalizacji każdego ze źródeł hałasu, granic najbliżej  położonych terenów, dla których określone zostały dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku wraz ze wskazaniem tych poziomów.

 

XVI. Z zakresu gospodarki odpadami

- Należy określić rodzaje i ilości odpadów powstających na etapie budowy, eksploatacji i likwidacji przedsięwzięcia oraz opisać sposób magazynowania zagospodarowania odpadów na ww. etapach przedsięwzięcia i sposoby minimalizacji ich powstawania.

- przedstawić informacje dotyczące zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska gruntowo-wodnego przez płyny eksploatacyjne, w tym olej transformatorowy,

 

XVII. Należy całego przedsięwzięcia, z uwzględnieniem wszystkich elementów infrastruktury towarzyszącej.

 

XVIII. Analizę oddziaływań skumulowanych przedmiotowego przedsięwzięcia, z innymi konstrukcjami o takim samym przeznaczeniu, obejmującą, w szczególności oddziaływania akustyczne oraz oddziaływania na awifaunę i krajobraz.

 

XIX. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem proponowanego wariantu ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, obejmujący oddziaływanie skumulowane.

 

XX. Szczegółową analizę konfliktów społecznych, mogących wystąpić w związku z realizacją i eksploatację przedsięwzięcia.

 

XXI. Odniesienie do art. 81 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz wyjaśnienie, czy przedsięwzięcie może spowodować nieosiągnięcie celów środowiskowych zawartych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, zatwierdzonym na posiedzeniu rady Ministrów w dniu 22 lutego 2011 r. przez Prezesa Rady Ministrów. Odpowiedź szczegółowo uzasadnić odwołując się do zapisów ww. dokumentu oraz przepisów ustawy Prawo wodne.

                                                

Uzasadnienie

 

ISTRA Sp. z o. o. Paproć 111, 64-300 Nowy Tomyśl wnioskiem z dnia 22 stycznia 2013 r. zwróciła się o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy wiatrowej Chmielinko  o mocy do 17,5 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach o numerach ewidencyjnych: 418/1, 419/1, 128, 101/1, 104, 106/2, 107, 114, 115/1, 161, 162, 163, 427 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.

Do wniosku dołączono: kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.  Planowana inwestycja należy do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 6 lit b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 231, poz. 1397), w związku z powyższym Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek pismem z dnia 18.01.2013r. znak: RG.6220.01.02.2013.KK wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko. W odpowiedzi na powyższe pismo, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, postanowieniem z dnia 05.03.2013 r. znak: WOO-I.4240.58.2013.PS oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu opinią sanitarną znak: ON.NS-452-1-5/13 z dnia 22.02.2013 r. wyrazili opinię o potrzebie przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, określając tym samym zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe, tut. Organ stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

                                         

 Pouczenie

 

Na postanowienie stronom służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Lwówek

/-/ Piotr Długosz

 

 

Otrzymują:

1.Strony postępowania – zgodnie z art. 49 KPA

2. Inwestor

3. www.bip.lwowek.com.pl

4.a/a

 

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu

Ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223/229

61-485 Poznań

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu

Pl. Niepodległości 4

64-300 Nowy Tomyśl

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-03-18
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-03-18 15:25:47
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-03-18 15:27:05
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-08-12 13:45:29
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1928 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony