ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Tytuł nie wyświetlany dla informacji

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2010-03-23 12:06:23 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr - brak tytułu

 
RG/J/3410/ Z-01/10
 
Lwówek dn. 19.03.2010r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
W nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tekst jednolity (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późniejszymi zmianami), Zamawiający przeprowadza procedurę małego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000euro.
Zwracam się z zapytaniem ofertowym o cenę wykonywania usług polegających na remoncie gruntowych dróg gminnych – równaniu mechanicznym nieutwardzonych gruntowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2010r. i zapraszam do złożenia swojej oferty.

 
1. Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel. 0-61 4414024, fax. 0-61 4414212, www.lwowek.com.pl, adres e-mail : urzą , zapytanie wraz z załącznikami udostępniono na stronie internetowej : www.bip.lwowek.com.pl w zakłade przetargi.
Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30
2. Przedmiot zamówienia.
1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dróg gminnych, nieutwardzonych (o nawierzchniach żużlowych i gruntowych) na terenie Miasta i Gminy Lwówek poprzez równanie mechaniczne, wraz z dojazdem na miejsce wykonywania robót i powrotem do miejsca garażowania.
Wspólny Słownik Zamówień (CPV) : 45.23.31.42-6 Roboty w zakresie naprawy dróg.
2) Przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieutwardzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu mechanicznemu równiarką samojezdną w okresie obowiązywania przyszłej umowy wynosić będzie ogółem ca 600.000m2, w tym :
- gminne drogi wiejskie – ca 250.000m2
- gminne drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 350.000m2
3) Równanie dróg podzielono na:
- równanie wiosenne
drogi wiejskie – ca 150.000m2
drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 250.000m2
- równanie jesienne
drogi wiejskie – 80.000m2
drogi przejazdowe dla autobusów szkolnych + miasto – ca 120.000m2
4) Z powyższego wynika, że przewidywana przez Zamawiającego powierzchnia nieutwardzonych nawierzchni gruntowych dróg gminnych podlegających równaniu mechanicznemu równiarką samojezdną w roku 2010 wynosić będzie ogółem ca 600.000m2
5) Wielkości przedmiotu zamówienia mogą ulec zmianie (wahaniom) w wyniku zmniejszenia lub zwiększenia się zapotrzebowania Zamawiającego w granicach do 20 % wszystkich dróg gruntowych podlegających równaniu powierzchni w okresie obowiązywania przyszłej umowy.
6) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
- mechaniczne profilowanie dróg gruntowych wraz z usuwaniem „warkoczy” ziemnych, - usuwanie kamieni polnych z dróg, cegieł, drutów itp. i ich wywóz z utylizacją,
7) Zamawiający nie zapewnia miejsca składowania usuniętych z profilowania dróg kamieni, cegieł, drutów itp.
3. Termin realizacji :
od dnia podpisania umowy do czasu wykonania ostatniego zlecenia w 2010r.
4. Tryb zlecania wykonania i rozliczania wykonanych robót drogowych :
1) każdorazowe zlecenie wykonania równania drogi nastąpi telefonicznie i niezwłocznie zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.
2) Zamawiający i Wykonawca przed przystąpieniem do robót drogowych dokonają wizji lokalnej w terenie.
3) Wykonawca zobowiązany będzie do: - podjęcia robót drogowych w ciągu do 7 dni roboczych po dokonanej wizji lokalnej w terenie, - określenia przybliżonego terminu wykonania robót drogowych.
4) rozliczenia za wykonanie roboty drogowe będą dokonywane w oparciu o cenę jednostkową za 1 m² wyrównanej drogi, cena jednostkowa równania dróg musi zawierać wszystkie koszty (a w tym koszty dojazdu na miejsce wykonywania robót i powrotu do miejsca garażowania),
5) z każdego równania drogi zostanie sporządzony protokół odbioru, który będzie zawierał szczegółowy obmiar wykonanych robót drogowych. Protokoły odbioru będą podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. 6) Wykonawca będzie wystawiał fakturę częściową VAT w oparciu o protokoły odbioru robót w terminie 7 dni po zakończeniu miesiąca, w którym roboty drogowe zostały wykonane.
5. Odpowiedzialność Wykonawcy w trakcie prowadzenia robót drogowych :
1) Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z prowadzenia robót bez zamykania ruchu, wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego, związane z wykonywaniem robót drogowych będą kierowane do Wykonawcy w celu ich załatwienia,
2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia infrastruktury technicznej w trakcie prowadzenia robót związanych z naprawą dróg. Jeżeli nastąpią uszkodzenia jakiegokolwiek elementu infrastruktury podziemnej Wykonawca będzie zobowiązany do jego naprawy na własny koszt,
3) Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszystkie elementy wymienione w przedmiocie zamówienia, i mające wpływ na cenę ofertową przedmiotu zamówienia,
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,
5) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6. Istotne warunki zamówienia :
1) przedstawią uprawnienia do wykonywania prac objętych zamówieniem (aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).
2) Wykonawcy przygotowują swoje oferty obligatoryjnie na załączonym załączniku nr 1, jakiekolwiek samowolne zmiany w przedstawionych załącznikach będą skutkowały odrzuceniem takich ofert z rozpatrywania,
3) Wykonawcy ponoszą koszty związane z przygotowaniem oferty i dostarczeniem jej do Zamawiającego,
4) zapytanie ofertowe zostaje wysłane do zaproszonych do złożenia swojej oferty Wykonawców oraz upublicznione, na stronach internetowych Gminy Lwówek www.bip.lwowek.com.pl Na podstawie pobranych z ze stron internetowych dokumentów, po spełnieniu istotnych warunków zamówienia, wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoją ofertę,
5) Wykonawcy wypełniając dołączoną umowę, akceptują jej wzór (dołączyć do składanej oferty),
6) Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedur odwoławczych,
7) rozstrzygnięcie zapytania zostanie ogłoszone na stronach internetowych Gminy Lwówek.
7. Sposób przygotowania oferty :
ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej : Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres oferenta, napis „Zapytanie ofertowe nr RG/J/3410/ Z-01/10 – remont gruntowych dróg na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2010 r.”
8. Sposób wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy :
po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z istotnymi warunkami zamówienia, najniższa cena za 1 m² równanej drogi.
9. Termin ważności oferty:
15 dni od dnia złożenia oferty.
10. Miejsce i termin złożenia oferty :
ofertę należy dostarczyć do sekretariatu do Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5, do dnia 02.04.2010r. do godz. 900.
 
Załączniki :
1. Oferta cenowa Wykonawcy zał. nr 1
2. projekt umowy zał. nr 2
 
 

………………………………………
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Dokumentacja z przeprowadzonego ROZPOZNANIA CENOWEGO o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro

 

RG/J/3410/Z-01/09
Lwówek dn. 06.04.2010r.
 


Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro
zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z p. zm.) ustawy nie stosuje się
 

1. W celu zamówienia : usług polegających na remoncie gruntowych dróg gminnych – równaniu mechanicznym nieutwardzonych gruntowych dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Lwówek w 2010r. przeprowadzono rozeznanie cenowe, przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000euro

2. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) ustawy nie stosuje się do 8) zamówień i konkursów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000euro.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na dzień 19.03.2010r. w oparciu o informacje z księgowości budżetowej o wysokości środków wydatkowanych w okresie roku budżetowego 2009 na wykonywanie usług równania dróg gminnych (miasto + wiś) co wyniosło brutto 52.422,96zł : 1,22 = 42.969,64zł (w przeliczeniu na ruro) : 3,839 = 35.221,02euro.

Kod ze wspólnego słownika zamówień CPV : 45 23 31 42 – 6 roboty w zakresie naprawy dróg

3. Dla zamówienia poniżej 14 000 euro netto w dniu 19.03.2010r. zaproszono do udziału w postępowaniu 7 (siedmiu) Wykonawców poprzez rozesłanie formularza oferty, który stanowi integralną część niniejszej dokumentacji oraz treść zapytania ofertowego podano do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi z której to strony, każdy potencjalny Wykonawca mógł pobrać stosowne dokumenty i złożyć swoją ofertę

4. W terminie do dnia 02.04.2010r. do godz. 9.00 wpłynęły oferty:
 
Lp.
Nazwa i adres wykonawcy
Cena brutto w zł
Uwagi
1.
Transport Ciężarowy „GRABOWY”
Grzegorz Grabowy
ul. Dobra 29c, 89-700 Bolesławiec
0,12
cena jednostkowa ryczałtowa brutto za 1 m² równania mechanicznego drogi
2.
Przedsiębiorstwo Usługowe
Franciszek Weber
ul. 3-go Stycznia 26, 64-300 Nowy Tomyśl
0,15
-„-
3.
Keno-eko Sp.j. J. Ciszewski, J. Pękalau
ul. 17 Stycznia 1920r. nr 9
64-360 Zbąszyń
0,121
-„-
4.
Zakład Usługowo-Transportowy
Marian Gmiąt
Chmielinko 19, 64-310 Lwówek
0,0732
-„-
5.
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Usługi –Handel-Transport JAN-POL
Jan Czepczyński
ul. Świerkowa 8, 62-045 Pniewy
0,20
-„-
 
 
5. Sposób wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy: po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z istotnymi warunkami zamówienia, najniższa cena za 1 m² równanej drogi.

Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, tj. ofertę z najniższą ceną którą złożyła firma: Zakład Usługowo-Transportowy, Marian Gmiąt, Chmielinko 19.
 
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
(-) Rafał Mroczkiewicz
 
 
 
 


« powrót do poprzedniej strony