ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 4/2024 - RG.6220.33.2023.KK

Informacja ogłoszona dnia 2024-04-10 15:05:27 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                              Lwówek, dnia 10 kwietnia 2024 r.
RG.6220.33.2023.KK
 
Obwieszczenie
Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094  ze zm.) zwanej dalej ooś, podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu
10.04.2024 r. została wydana decyzja nr 4/2024 sygnatura akt: RG.6220.33.2023.KK stwierdzająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54/2 w obrębie Bródki, gmina Lwówek”, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.
Decyzja ta została wydana na wniosek PCWO Energy Projekt Sp. z o. o.
Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz opinią Sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu, Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu), można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w ustawie ooś, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon.: 8.00-16.00  wt-pt 7.30-15.30.
Dnia 10.04.2024 r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Lwówek.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej kpa, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji nr 4/2024 sygnatura akt RG.6220.33.2023.KK z dnia 10.04.2024 r. stwierdzającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 54/2 w obrębie Bródki, gmina Lwówek”, powiat nowotomyski, województwo wielkopolskie.
Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. Nr 18 w godzinach pracy Urzędu: pon.: 8.00-16.00 , wt-pt 7.30-15.30.
Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 kpa., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 kpa.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś, jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 kpa.. Zgodnie zaś art. 49 kpa. „zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Poznaniu al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 kpa). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 kpa).
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 kpa.).
Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 kpa). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 kpa).
 
Obwieszczenie nastąpiło dnia: 10.04.2024 r.
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Kinga Kawała
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-10 15:05:25
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-10 15:05:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-10 15:07:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
55 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony