ˆ

Decyzje środowiskowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie- obwieszczenie o wszczęciu postępowania - RG.6220.13.2022.AB

Informacja ogłoszona dnia 2022-06-21 15:09:13 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                   Lwówek, dnia 21 czerwca 2022 r.
RG.6220.13.2022.AB
 
 
Zawiadomienie – obwieszczenie
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), zwanej dalej Kpa i art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ), zwanej dalej ustawą ooś,
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia
 
że na wniosek z dnia 06.06.2022 r. Pana Grzegorza Bujaka będącego pełnomocnikiem BIOGRA Olszowiak Sp.k. ul. Piłsudskiego 29, 63-400 Ostrów Wielkopolski, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Zakład produkcji biometenu w miejscowości Grońsko, gm. Lwówek”.  
 
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 2 ust. 1 pkt 47 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 77  ustawy ooś, w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz  Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  w Poznaniu.
 
Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
Ponieważ w przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy ooś oraz art. 49 Kpa - zawiadomienie zostanie zamieszczone na tablicach ogłoszeń: Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, na stronie Biuletynu informacji Publicznej UMiG Lwówek: www.bip.lwowek.com.pl oraz na miejscu inwestycji – tablica ogłoszeń sołectwa Grońsko, gm. Lwówek. Zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Datę udostępnienia wyznacza się na dzień: 21.06.2022 r.
 
 
Burmistrz Miasta i GminyLwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Agnieszka Bilewska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-21 15:09:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-21 15:09:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-21 15:09:13
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
24 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony