ˆ

Informacje o środowisku

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania budowa farmy fotowoltaicznej Chmielinko sygn. RG.6220.26.2020.KK

Informacja ogłoszona dnia 2021-01-21 19:20:07 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr 1 - brak tytułu

                                                                                                                              Lwówek, dnia 21 stycznia 2021 r.
RG.6220.26.2020.KK
 
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zwanej dalej Kpa i art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą ooś,
 
zawiadamia,
 
że na wniosek z dnia 07.12.2020 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 11.12.2020 r.) Pani Igi Kwiatkowskiej będącej pełnomocnikiem Alseva Innowacje S.A., ul. Salwatorska 14, 30 – 109 Kraków oraz jego uzupełnieniem z dnia 12.02.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu: 19.01.2021 r.) zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farm fotowoltaicznych CHMIELINKO (2 x 1 MW) wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością dzielenia na etapy lub budowana w całości w miejscowości Chmielinko, gmina Lwówek”. Przedsięwzięcie będzie realizowane na terenie działki o nr ewid. 58/6 obręb Chmielinko, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
Wobec powyższego informuję o uprawnieniach wszystkich stron postępowania wynikających z art. 10 Kpa. Do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.
Z dokumentacją w powyższej sprawie można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, p. II pok. nr 18, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym- nr tel. 61 44 14 024 wew. 34.
Przedmiotowe przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określonych w § 3 ust. 1 pkt 54 ppkt b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839).
Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy ooś, w toku postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, należy uzyskać opinie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu.
Wobec powyższego, rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii oraz ewentualnych uzgodnień.
Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu; zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenia pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy
Lwówek
/-/ Piotr Długosz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-01-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Paulina Łodyga
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-01-21 19:20:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-01-21 19:20:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-01-21 19:20:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
59 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony