ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Decyzja nr 11/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-11-08 15:19:20 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                              Lwówek, dnia 8 listopada 2018 r.
RG.6220.25.03.2018.KK
 
Decyzja nr 11/2018
 
o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 368 obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
 
Na podstawie art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 75 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081)                 
                                                 
umarzam
 
postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 368 obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
                                              
Uzasadnienie
 
W dniu 8 października 2018 r. tut. Urząd otrzymał wniosek Pani Izy Michałek będącej pełnomocnikiem Elektrownia PV 23 Sp. z o. o. ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 368 obręb Zębowo, gm. Lwówek, powiat nowotomyski, woj. wielkopolskie.
Do wniosku dołączono wszystkie niezbędne załączniki wynikające z art. 74 ww. ustawy z dnia 3 października 2008 roku; tj. opracowaną kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z załącznikami: mapą ewidencyjną obejmującą teren, ma którym planowana jest inwestycja i obszar, na który będzie oddziaływać oraz  wypis z rejestru gruntów obejmujący teren, na którym planowane jest przedsięwzięcie oraz tereny, na które przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać.
W dniu 16 października 2018 r. tut. Organ wszczął postępowanie administracyjnie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, zawiadamiając o powyższym strony postępowania (zawiadomienie nr RG.6220.25.01.2018.KK z dnia 16.10.2018 r.) Następnie w toku prowadzonego postępowania, wystąpiono pismem nr RG.6220.25.02.2018.KK z dnia 16.10.2018 r. do: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni w Gorzowie Wielkopolskim, o wyrażenie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby o ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 22.10.2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Tomyślu (pismo nr ON.NS-452-1-33/18 z dnia 22.10.2018 r.) wezwał Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek do uzupełnienia wniosku o brakujące informacje i wyjaśnienia, prosząc jednocześnie o ponowną weryfikację kwalifikacji planowanego przedsięwzięcia zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71). Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu, również wezwał do uzupełnienia otrzymanego wniosku (pismo nr WOO-IV.4220.1134.2018.JM.1 z dnia 29.10.2018 r.). W związku z koniecznością dokonania ww. uzupełnień, Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek jako Organ prowadzący ww. postępowanie administracyjne, pismami: nr RG.6220.25.02.2018.KK z dnia 25.10.2018 r. (dot. uzupełnienia na potrzeby PPIS w Nowym Tomyślu)  oraz nr RG.6220.25.02.2018.KK z dn. 30.10.2018 r. (dot. uzupełnienia na potrzeby RDOŚ w Poznaniu) wystąpił do pełnomocnika Pani Izy Michałek o przedłożenie powyższych uzupełnień do Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.   W dniu 31.10.2018 r. do tut. Urzędu wpłynęła odpowiedź pełnomocnika na wezwanie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Tomyślu.
 Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, której celem jest przede wszystkim określenie warunków realizacji danego przedsięwzięcia pod względem ochrony środowiska, jest wymagane jedynie dla planowanych przedsięwzięć mogących zawsze lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z  art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081). Katalog przedsięwzięć mogących zawsze i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko określa rozporządzenie  Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć   mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).
Tut. Organ dokonał ponownej analizy posiadanej dokumentacji, w tym otrzymanego w dniu 31.10.2018 r. uzupełnienia pełnomocnika. Z uwagi iż powierzchnia zajęta przez zabudowę przemysłową wynosi 0,965379 ha, więc nie przekracza powierzchni 1 ha, tut. Organ stwierdził iż planowane przedsięwzięcie nie można zakwalifikować do przedsięwzięcia wymienionego w § 3 ust. 1 pkt 52b w/w rozporządzenia. W konsekwencji czego, nie można również zakwalifikować do rodzajów przedsięwzięć wymienionych w art. 71 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081), dla których uzyskanie decyzji jest wymagane.
W związku z powyższym tut. Organ postanowił umorzyć niniejsze postępowanie.
                                                        
 
Pouczenie
Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek w terminie  14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.
 
 
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu