ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek: Inspektor ds. organizacyjnych oświaty. (pełen etat)

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2018-10-10 15:11:29 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
ogłasza nabór
na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek:
Inspektor ds. organizacyjnych oświaty.
(pełen etat)
 
1.   Wymagania niezbędne:
1)   Kandydat jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 i 1669).
2)   Posiada wykształcenie co najmniej średnie.
3)   Ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
4)   Posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku.
5)   Nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (wymagane złożenie oświadczenia o niekaralności).
6)   Cieszy się nieposzlakowaną opinią.
7)   Posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.
2.   Wymagania dodatkowe:
      Kandydat posiada
 1. wykształcenie wyższe - zarządzanie oświatą;
 2. znajomość obsługi komputera, w szczególności programów z pakietu OFFICE (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), znajomość programów: „LEX Samorząd Terytorialny Wolters Kluwer”, „Systemu Informacji Oświatowej”, umiejętność korzystania z przeglądarek Internetowych;
 3. znajomość ustaw: Prawa Oświatowego, Karty Nauczyciela, ustawy o samorządzie gminnym, pracownikach samorządowych, Kodeksu Pracy, ustawy o finansach publicznych oraz znajomość najważniejszych aktów wykonawczych do ww. ustaw;
 4. doświadczenie w prowadzeniu i nadzorowaniu działalności placówek oświatowych;
 5. Staż pracy (minimum 15 lat) na stanowisku urzędniczym, lub kierowniczym stanowisku w gminnej jednostce organizacyjnej, związany z zarządzaniem oświatą.
3.   Preferencje:
Kandydat jest samodzielny, operatywny, rzetelny, komunikatywny, stanowczy. Potrafi współpracować w zespole. Dba o przestrzeganie obowiązujących terminów. Posiada znajomość przepisów i zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek oświatowych. Posiada umiejętność archiwizowania posiadanej dokumentacji.
4.   Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
do obowiązków pracownika na w/w stanowisku będzie należało w szczególności: obsługa administracyjna placówek oświatowych w gminie Lwówek, nadzór nad arkuszami organizacji placówek, sprawy kadrowe w placówkach oświatowych, realizacja obowiązku szkolnego w gminie, zapewnienie dowozu do placówek oświatowych, realizacja obowiązku szkolnego.
 
5.   Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Praca wykonywana będzie w Lwówku, w budynku przy ul. Ratuszowej 2, w biurze usytuowanym na II piętrze. Pracownik zatrudniony będzie w wymiarze pełnego etatu, w przeciętnym pięciodniowym tygodniu pracy. W pracy wykorzystywane będą urządzenia i narzędzia teleinformatyczne, w szczególności programy komputerowe: „LEX Samorząd Terytorialny Wolters Kluwer”, „Systemu Informacji Oświatowej” oraz programy z pakietu Microsoft Office. Przewidywane wynagrodzenie około 3250 zł brutto/miesiąc.
6.   Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie we wrześniu 2018 r. wynosi mniej niż 6 %.
7.   Wymagane dokumenty:
 1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
 2. życiorys (CV),
 3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, wymagane do wykonywania oferowanej pracy,
 4. świadectwa pracy z poprzednich miejsc pracy lub inne dokumenty potwierdzające okresy zatrudnienia,
 5. list motywacyjny,
 6. oświadczenie o niekaralności.
            Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektor ds. organizacyjnych oświaty. w terminie do dnia 22 października 2018 r., do godz. 15.00
            Nie przyjmuje się dokumentów aplikacyjnych nadesłanych drogą elektroniczną.
            Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
            Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://www.bip.lwowek.com.pl) oraz na tablicy informacyjnej w urzędzie.
            Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Piotr Długosz
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu