ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie o ponownym udziale społeczeństwa i możliwości zapoznania się z dokumentacja sprawy i raportem oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami - dot. przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa naturalnego na dz. nr ewid. 369, 407 w m. Zgierzynka

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-01-08 15:27:57 Informacja ogłoszona dnia 2018-01-08 15:28:00 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

                                                                                                                                             Lwówek, dnia 8 stycznia 2018 r.
RG.6220.27.12.2016/2018.KK
 
 
Zawiadomienie
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek, działając na podstawie art. 33 ust. 1 , w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 30.06.2016 r. wpłynął wniosek Eko-Fig Michał Figlarz, ul. Gen. Sikorskiego 16, 64-400 Międzychód, będącego pełnomocnikiem Rutkowscy S.C. Dorota i Roma Rutkowskie, Wielowieś ul. Św. Rocha 11, 64-320 Buk, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: eksploatacji złoża kruszywa naturalnego na dz. nr ewid. 369, 407 w miejscowości Zgierzynka, gm. Lwówek, powiat nowotomyski.
Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, ponownie przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek. Organem biorącym udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwym do wydania opinii i dokonania uzgodnienia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu.
 
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o ponownej możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko i jego uzupełnieniami, do składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od 10.01.2018 r. do 01.02.2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Lwówek, p. I, pok. Nr 13, w godz. urzędowania: w poniedziałek od 8.00 do 16.00 wtorek – piątek od 7.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone prze Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsięwzięcia.
 
 
                                                                                                                                             Burmistrz Miasta i Gminy
                                                                                                                                                             Lwówek
                                                                                                                                             /-/ Piotr Długosz                                                                                                               
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu