ˆ

Statut gminy

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

STATUT GMINY LWÓWEK

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-07-17 09:00:11 przez Robert Pędziwiatr

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała nr XIX/126/2020
Rady Miejskiej w Lwówku
z dnia 28 maja 2020 r.
 
w sprawie:       uchwalenia Statutu Gminy Lwówek
 
Na podstawie art. 169 ust. 4 ustawy z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1, art. 18 ust 2 pkt 1 i art. 22 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 713) Rada Miejska w Lwówku uchwala:
 
STATUT GMINY LWÓWEK
 
 
Dział I
Przepisy ogólne
 
            § 1. Uchwała określa:
1) ustrój Gminy Lwówek;
2) zasady tworzenia, łączenia, podziału i znoszenia jednostek pomocniczych Gminy oraz udziału przewodniczących tych jednostek w pracach Rady Miejskiej;
3) organizację wewnętrzną, zasady i tryb pracy Rady Miejskiej w Lwówku oraz komisji Rady Miejskiej;
4) zasady tworzenia i działania klubów radnych Rady Miejskiej;
5) tryb pracy Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek;
6) zasady dostępu społeczeństwa do dokumentów Rady Miejskiej w Lwówku, stałych i doraźnych komisji Rady Miejskiej, Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek oraz zasady korzystania z tych dokumentów.
 
            § 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:
1) Gminie - należy przez to rozumieć Miasto i Gminę Lwówek;
2) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Lwówku;
3) komisji – należy przez to rozumieć komisje Rady Miejskiej w Lwówku;
4) Komisji Rewizyjnej – należy przez to rozumieć Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Lwówku;
5) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji – należy przez to rozumieć Komisję Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Lwówku;
6) Burmistrzu – należy przez to rozumieć Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek;
7) Przewodniczącym Rady - należy przez to rozumieć Przewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku;
8) Wiceprzewodniczącym - należy przez to rozumieć Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Lwówku;
9) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminy Lwówek;
10) Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Miasta i Gminy w Lwówku;
11) Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.).

Akapit nr - brak tytułu

Dział II
Gmina
 
            § 3. 1. Gmina Lwówek jest podstawową jednostką lokalnego samorządu terytorialnego, powołaną dla organizacji życia publicznego na swoim terytorium.
2. Wszystkie osoby, które zamieszkują na obszarze Gminy, z mocy Ustawy, stanowią gminną wspólnotę samorządową, realizującą swoje zbiorowe cele lokalne poprzez udział w referendum oraz poprzez swe organy.
3. Gmina Lwówek posiada osobowość prawną.
 
            § 4. 1. Gmina położona jest w powiecie nowotomyskim, w województwie wielkopolskim i obejmuje obszar 183,5 km2.
            2. Granice terytorialne Gminy określa mapa stanowiąca załącznik nr 1 do uchwały.
            3. W Gminie mogą być tworzone jednostki pomocnicze: sołectwa, dzielnice i osiedla oraz – stosownie do potrzeb lub tradycji – inne jednostki pomocnicze.
            4. Burmistrz prowadzi rejestr jednostek pomocniczych Gminy.
            5. Rejestr, o którym mowa w ust. 4 jest opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
 
            § 5. 1. W celu wykonywania swych zadań Gmina tworzy jednostki organizacyjne.
            2. Burmistrz prowadzi rejestr gminnych jednostek organizacyjnych.
            3. Rejestr, o którym mowa w ust. 2 jest opublikowany na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Lwówek.
            4. Organizację i zakres działania jednostek organizacyjnych określa Rada w statucie tych jednostek.
 
            § 6. 1. Herbem Gminy jest wizerunek złotego lwa na błękitnym tle. Wzór herbu określa załącznik nr 2 do uchwały.
            2. Pozostałe symbole Gminy, tj. flagę, baner, flagę stolikową oraz hejnał określa Rada w odrębnej uchwale.
            3. Zasady używania herbu, pozostałych symboli Gminy oraz insygniów władz określa Rada w odrębnej uchwale.
 
            § 7. Siedzibą organów Gminy jest miasto Lwówek.
« powrót do poprzedniej strony