ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Lwówek: Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych

Informacja ogłoszona dnia 2010-07-05 20:23:46 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lwówek: Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2010r.
Numer ogłoszenia: 176721 - 2010; data zamieszczenia: 05.07.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel. 061 4414024, faks 061 4414212.
• Adres strony internetowej zamawiającego: www.lwowek.com.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2010r..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa bankowa polegająca na udzieleniu i obsłudze długoterminowego kredytu złotówkowego w kwocie 1.500.000zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2010r.
2. Wspólny Słownik Zamówień CPV: 66.13.00.00-0 usługi udzielania kredytu.
3. Charakterystyka przedmiotu zamówienia:
a) kwota kredytu 1.500.000,00 zł słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100
b) okres kredytowania: od dnia 01 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2018r.
c) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w dniu 30 lipca 2010r.
d) spłata kapitału w złotych polskich będzie następowała w okresach kwartalnych, w terminach określonych w umowie, w równych ratach w kwocie 1/32 kwoty kredytu, z karencją spłaty pierwszej raty kapitałowej na dzień 31 grudzień 2010r. - I rata płatna 31 marzec 2011r.
e) spłata odsetek będzie następowała w terminach kwartalnych określonych w umowie, z karencją spłaty pierwszych rat odsetkowych na dzień 31 grudnia 2010r. - I rata płatna 31 marzec 2011r.
f) koszty obsługi kredytu (cena ofertowa) stanowią: - prowizja (opłaty, marża i inne świadczenia stanowiące zysk Wykonawcy), - oprocentowanie kredytu,
g) oprocentowanie będzie zmienne, obliczone dla każdego miesięcznego okresu odsetkowego i okresu karencji w oparciu o miesięczny wskaźnik średniego oprocentowania depozytów bankowych WIBOR 1M, powiększony o marżę (mz) Banku, która będzie stała w okresie kredytowania ( obowiązywania umowy).
h) kredyt nie może być obciążony innymi opłatami niż prowizja banku określona w ofercie Wykonawcy.
i) kredytobiorcy będzie przysługiwać prawo do nie wykorzystania pełnej kwoty kredytu oraz prawo wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów.
j) zamawiający dopuszcza refinansowanie kredytu ze środków unijnych.
4. Termin udzielenia kredytu 30 lipiec 2010r. 5. Do wyliczenia ceny kredytu należy przyjąć stawkę WIBOR 1M z dnia 12 lipca 2010r. (źródło: dziennik Rzeczpospolita, notowania przedpołudniowe)..
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
66.13.00.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.07.2010.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI
• Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz - posiadanie przez wykonawcę zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego na utworzenie banku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 665 ze zm.), zgodę Prezesa NBP na utworzenie banku lub inny dokument uprawniający do podjęcia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o Za spełnienie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Za spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
• III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
• III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
• aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
• III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lwowek.com.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 10, nieodpłatnie..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.07.2010 godzina 10:00, miejsce: W siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy Lwówek ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek , pokój nr - 5 sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


O G Ł O S Z E N I E

RG/J/3410/UOK-06/10
Lwówek dn. 15.07.2010r.

 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.:

UDZIELENIE I OBSŁUGA KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO ZŁOTÓWKOWEGO
w kwocie 1.500.000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach Gminy Lwówek na 2010r.

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, tj. oferty z najniższą ceną, którą złożył Wykonawca;
Powszechna Kasa Oszczędności
Bank Polski S.A.
Regionalny Oddział Korporacyjny
w Poznaniu
Centrum Korporacyjne
w Nowym Tomyślu
Ul. Tysiąclecia 1,4-300 Nowy Tomyśl
 

Bank zaoferował udzielenie kredytu Gminie Lwówek za całkowity koszt wynoszący 341.091,78 złotych.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-07-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-07-05 20:23:43
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-07-05 20:23:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-07-05 20:23:46
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2376 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony