ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania remontowych robót budowlanych w zadaniach: zadanie I : remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III, zadanie II: remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku,

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-28 13:06:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
RG/J/3410/Z-05/10
Lwówek dn. 28.06.2010r.

 
ZAPYTANIE OFERTOWE
 
 
W nawiązaniu do art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1165 z późn. zm.), Zamawiający przeprowadza procedurę małego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000 euro.
 
Zwracam się do Państwa z zapytaniem ofertowym o cenę wykonania remontowych robót budowlanych w zadaniach:
zadanie I : remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III,
zadanie II: remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku,
i zapraszam do złożenia oferty.

I. Zamawiający
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy z siedzibą w Urzędzie Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax.: 61 4414024,
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lwowek.com.pl, e-mail: ,
www.bip.lwowek.com.pl, godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30

II. Opis przedmiotu zamówienia
1. Przedmiot zamówienia w zadaniu I:
1) roboty malarskie (zerwanie starych tapet, szpachlowanie i malowanie) korytarza przy sekretariacie wraz z zamontowaniem sufitu podwieszanego,
2) roboty malarskie (zerwanie starych tapet, szpachlowanie i malowanie) pomieszczenia biurowego „kasy” wraz z wymianą podłogi i wymianą grzejników c.o.,
3) roboty malarskie (zerwanie starych tapet, szpachlowanie i malowanie) korytarza na piętrze budynku z wymianą stolarki drzwiowej 2szt., z zamontowaniem sufitu podwieszanego i wymianą wykładziny podłogowej,
4) zamontowanie sufitu podwieszanego w biurze informatyka.
Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonywania w 2010r., określony został w przedmiarze robót z zestawieniem nakładów rzeczowych dołączonym do przedmiotowego zapytania ofertowego.

2. Przedmiot zamówienia w zadaniu II:
1) odbicie i wykonanie nowych tynków, z zachowaniem istniejących profili,
2) malowanie tynków farbą silikatową,
3) rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej – zamontowanie nowych z blachy miedzianej,
4) wymiana elementów konstrukcyjnych daszku,
5) wymiana drzwi stalowych do wieżyczki wraz z zamkiem patentowym,
6) wymiana mocowania lamp 4szt.
Szczegółowy zakres prac przewidywany do wykonywania w 2010r., określony został w przedmiarze robót z zestawieniem nakładów rzeczowych dołączonym do przedmiotowego zapytania ofertowego.

3. Uwagi:
1) zakres zamówienia obejmuje także przygotowanie terenu budowy, wykonanie ogrodzeń zabezpieczających plac budowy, zamontowanie tablic ostrzegawczych, wydzielenie komunikacji itp.,
(budynek Urzędu – czynny obiekt, należy przewidzieć możliwość wykonywania robót po godzinach pracy, a także w dni wolne – soboty).
2) prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być zgodne z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym, wymaganiami techniczno - jakościowymi, zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i polskimi normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane, przy przestrzeganiu zasad i obowiązków określonych w przepisach ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.) i przepisami wykonawczymi tej ustawy, 3) oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla zadania I:
- 45432111-5 – kładzenie wykładzin elastycznych,
- 45442190-5 – usuwanie warstwy malarskiej,
- 45442100-8 – roboty malarskie,
- 45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszanych,
- 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
4) oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV dla zadania II:
- 45262500-6 – roboty murarskie,
- 45262600-7 – różne specjalne roboty budowlane,
- 45311000-0 – roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,

2. Wymagany termin realizacji zamówienia dla zadania:
- I do dnia 01 października 2010r. - remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III,
- II do dnia 17 sierpnia 2010r. - remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku.

3. Informacja na temat możliwości powierzenia przez wykonawcę wykonania części lub całości zamówienia podwykonawcom:
Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania i przedstawienia Zamawiającemu, jakie części zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcom.
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w formie oświadczenia przewidywane zatrudnienie podwykonawców, z wyszczególnieniem ich danych adresowych. Wykonawca
4. Wymagania stawiane Wykonawcy:
1) wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
2) ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
3) określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych i numerów fax. oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego, prawidłowego i terminowego wykonania zamówienia,
5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia,
6) Wykonawca zapewnia w zakresie własnym wywóz i utylizację odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy.
5. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz przepisów bhp i p.poż, z materiałów własnych posiadających atesty lub certyfikaty określające przydatność tych materiałów do stosowania w budownictwie,
2) Wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do akceptacji projektu umowy (z uwagami lub bez), przez jego podpisanie i parafowanie każdej ze stron, 3) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowych pracach remontowych,
6. Wymagania dotyczące gwarancji
1) Wykonawca udzieli co najmniej 12 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty, termin gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia podpisania pozytywnego, końcowego protokołu odbioru robót,
2) Wykonawca przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie materiałów, urządzeń technicznych, i zainstalowanego osprzętu,
3) Udzielona gwarancja nie wyklucza dochodzenia swoich praw przez Zamawiającego w tytułu rękojmi za wady, początkiem biegu terminu rękojmi jest wydanie przedmiotu zamówienia Zamawiającemu po pozytywnym podpisaniu końcowego protokółu odbioru robot.
7. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.

III. Warunki udziału w postępowaniu:
O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:
 
1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich poosiadania. Na potwierdzenie czego przedstawią:
1) Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz że w stosunku do Firmy, którą reprezentuje brak jest podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
2) dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień - pełnomocnictw dla osób składających ofertę, o ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, w przypadku udzielenia pełnomocnictwa do podpisania oferty wraz z załącznikami osobie innej niż upoważniona do reprezentacji - dokument pełnomocnictwa
2. Posiadają wiedzę i doświadczenie.
Na potwierdzenie czego przedstawią:
Oświadczenie Wykonawcy że posiada potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotowego zamówienia, oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania – zał. nr 3 do zapytania ofertowego.

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat licząc od dnia złożenia oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wg zał. nr 4. Na potwierdzenie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Wykonawcy winni wykazać wykonanie, co najmniej trzech remontowych robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym (w tym roboty wykończeniowe), o wartości brutto min. 25.000,00zł dla jednego zadania.

Wykaz robót budowlanych są zobowiązani przedstawić Wykonawcy przystępujący do procedury małego zamówienia publicznego, którzy złożą swoją ofertę w oparciu o dokumenty pobrane ze strony internetowej zamawiającego, Wykonawcy zaproszeni do złożenia oferty nie mają obowiązku składania tego załącznika.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Na potwierdzenie czego przedstawią:
Oświadczenie Wykonawcy że posiada potencjał techniczny oraz osoby zdolne do wykonania przedmiotowego zamówienia, oraz że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wszelkie wymagane ustawowo uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszego postępowania – zał. nr 3 do zapytania ofertowego.
4.Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Ocena spełnienia warunków w postępowaniu o to zamówienie będzie polegała na formalnym sprawdzeniu czy w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach znajdują się informacje i oświadczenia potwierdzające należyte i rzetelne spełnienie tych warunków.

IV. Istotne informacje dla Wykonawców
1) Zapytanie ofertowe zostaje wysłane do zaproszonych do złożenia swojej oferty Wykonawców, oraz zamieszczone na stronach internetowych zamawiającego www.bip.lwowek.com.pl, w zakładce przetargi – na podstawie pobranej ze strony internetowej dokumentacji, potencjalni wykonawcy mogą złożyć swoją ofertę, po spełnieniu w/w warunków.
2) Zamawiający do powyższego postępowania nie przewiduje zastosowania procedury odwoławczej,
3) Wykonawcy przygotowują i składają oferty na swój koszt,
4) rozstrzygnięcie zapytania zostanie ogłoszone na stronach internetowych Gminy Lwówek www.bip.lwowek.com.pl,
5) Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty na każde wybrane zadanie oddzielnie,
6) Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających, związanych z przedmiotem zamówienia, a nie ujętych w przygotowanych przedmiarach robót do wykonania w ramach posiadanych środków finansowych zabezpieczonych w budżecie na to zadanie,
7) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych,
8) Wykonawcy przygotowują swoje oferty na załączonym wzorze – zał. nr 1, dołączając kosztorys ofertowy – kalkulację kosztorysową zadania w oparciu o metodę uproszczona, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót, obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe,
9) Wykonawcy w oparciu o dołączone do zapytania ofertowego przedmiary robót z zestawieniem nakładów rzeczowych do przedmiotowych zadań przygotowują kosztorysy ofertowe uwzględniający wszystkie pozycje i inne koszty oraz składniki związane z kompletnym wykonaniem przedmiotu zamówienia w zadaniu I i zadaniu II,
10) Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z naliczeniem należnego podatku VAT, cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, cena może być tylko jedna. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
V. Termin związania ofertą
15 dni liczonych od upływu terminu do składania ofert.
VI. Sposób przygotowania oferty
Ofertę sporządzoną się w języku polskim, w formie pisemnej, należy umieścić zabezpieczonej kopercie opisanej: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres Wykonawcy, oznaczenie „Zadanie I : remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III, (lub, i) zadanie II: remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku ” nie otwierać przed dniem 09 lipca 2010 przed godz. 1000.
VII. Wykonawca załącza do swojej oferty następujące dokumenty
1) OFERTA - cenowa Wykonawcy - zał. nr 1 (w załączeniu kosztorys ofertowy),
2) projekt umowy - zał. nr 2, zaparafowane wszystkie strony z ewentualnymi uwagami,
3) oświadczenie Wykonawcy, że posiada potencjał techniczny i osoby zdolne do wykonania przedmiotowego zamówienia, posiadające odpowiednie uprawnienia - zał. Nr 3,
4) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia …, - zał. nr 4.

VIII. Osoby ze strony Zamawiającego upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcami
1) sprawy merytoryczne (procedury) zamówienia publicznego; Referat Gospodarczy – p. insp. ds. zam. publicznych Zbigniew Jaworowicz,
2) sprawy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia; Referat Gospodarczy – insp. ds. inwestycji Krzysztof Pacholak tel. 61 44 14024 centrala w. 30, tel. bezpośredni 61 44 17610 w godz.: pon. – pt. 9.00-15.00.
IX. Sposób wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy
Po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z warunkami zamówienia, najniższa cena ryczałtowa brutto za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia – waga 100% znaczenia.
X. Miejsce i termin złożenia oferty
1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 - sekretariat, do dnia 09.07.2010r. do godz. 1000,
2) otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 9 - sala narad, dnia 09.07.2010r. o godz. 1015.
 
 
Załączniki:
1) OFERTA (cenowa Wykonawcy) - zał. nr 1,
2) projekt umowy - zał. nr 2,
3) oświadczenie Wykonawcy - zał. nr 3,
4) Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – zał. nr 4,
5) przedmiar robót z zestawieniem nakładów rzeczowych dla zadania I i zadania II.
 


………………………………………
/-/ Rafał Mroczkiewicz
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek

Akapit nr 2 - brak tytułu

RG/J/3410/Z-05/10
Lwówek dn. 2010-07-12
 

Dokumentacja z przeprowadzonego
ROZPOZNANIA CENOWEGO
o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 223, póz. 1655 z p. zm.) ustawy nie stosuje się
 

1. W celu zamówienia wykonania robot budowlanych w zadaniach:
zadanie I : remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III,
zadanie II: remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku,
przeprowadzono procedurę małego zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej 14.000euro.

2. Zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655) ustawy nie stosuje się do 8) zamówień i konkursów , których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000euro.

Wartość szacunkowa zamówienia ustalona na dzień 18.06.2010r. w oparciu o kosztorysy inwestorskie przygotowany dla:
- zadania I; remont w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Lwówku – etap III, gdzie wartość szacunkowa zamówienia wyniosła brutto 27.152,01zł : 1,22 = 22.255,75zł : 3,839 = 5.797,28euro, - zadania II; remont wieżyczki zegarowej na Rynku w Lwówku, gdzie wartość szacunkowa zamówienia wyniosła brutto 19.999,23zł : 1,22 = 16.392,81zł : 3,839 = 4.270,07euro, wyliczenia dokonał p. insp. ds. zamówień publicznych; Jaworowicz Zbigniew.

Kod ze wspólnego słownika zamówień CPV :
dla zadania I:
- 45432111-5 – kładzenie wykładzin elastycznych,
- 45442190-5 – usuwanie warstwy malarskiej,
- 45442100-8 – roboty malarskie,
- 45421146-9 – instalowanie sufitów podwieszanych,
- 45400000-1 – roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych.
dla zadania II:
- 45262500-6 – roboty murarskie,
- 45262600-7 – różne specjalne roboty budowlane,
- 45311000-0 – roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych,
3. Dla zamówienia poniżej 14 000 euro netto w dniu 28.06.2010r. zaproszono do udziału w
postępowaniu 5 (pięciu) lokalnych Wykonawców poprzez rozesłanie zapytania ofertowego wraz z załącznikami, które stanowi integralną część niniejszej dokumentacji, zapytanie dodatkowo zamieszczono na stronach internetowych Zamawiającego www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi.
4. W terminie do dnia 09.07.2010r. do godz. 1000 wpłynęły oferty:


1 Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane TOM-BUD Tomasz Ślotała Ul. Długa 7, 64-310 Lwówek
16.007,34zł  Oferta na zadanie II

2 Usługowy Zakład Ogólnobudowlany Norbert Chudy Ul. Żytnia 7, 64-305 Bolewice
26.557,56zł Oferta na zadanie II
16.203,03zł Oferta na zadanie II

3 REMO-BUD s.c. R. Trzybiński, M. Trzybińska Zębowo, ul. Kwiatowa 17 64-310 Lwówek
25.153,46 zł Oferta na zadanie I

5. Sposób wyłonienia najkorzystniejszego Wykonawcy: po sprawdzeniu zgodności złożonych ofert z istotnymi warunkami zamówienia wyszczególnionymi w zapytaniu ofertowym, najniższa cena ryczałtowa brutto za kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia w konkretnym wybranym przez Wykonawcę zadaniu.
Zamawiający wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą, ofertę z najniższą ceną którą złożyła firma:
- w zadaniu I; REMO-BUD s.c., R. Trzybiński, M. Trzybińska, Zębowo ul. Kwiatowa 17,64-310 Lwówek
- w zadaniu II; Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane TOM-BUD Tomasz Ślotała Ul. Długa 7, 64-310 Lwówek.
Sporządził:

/-/ Zbigniew Jaworowicz
 
Zatwierdził:
Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
/-/ Rafał Mroczkiewicz
Akapit nr 3 - brak tytułu

ZAPYTANIE OFERTOWE

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-28
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-28 12:47:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-28 13:06:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-28 13:06:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony