ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane „Remont kapitalny sali gimnastycznej w Lwówku, ul. Szkolna”

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-23 17:58:40 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
„Remont kapitalny sali gimnastycznej w Lwówku, ul. Szkolna.”
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES:
Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel./faks 061 4414024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Administracja samorządowa.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Wykonanie remontowych robót budowlanych pn.: „Remont kapitalny sali gimnastycznej w Lwówku, ul. Szkolna.”
II.1.2) Rodzaj zamówienia:
roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
 
przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontowych robót budowlanych w sali gimnastycznej mieszczącej się przy szkole podstawowej w Lwówku (adres ulica Szkolna 4), elewacja frontowa budynku sali usytuowana od strony ulicy Ratuszowej 9, na dz. nr ewid. 349/2, 349/3. Zadnie dofinansowane z pomocy finansowej przyznanej przez Województwo Wielkopolskie.
Zamawiający dokonał zgłoszenia zamiaru wykonywania remontowych robót budowlanych w budynku sali, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu dn. 03.02.2010r.
W związku z tym, że przedmiotowa zabudowa znajduje się w gminnej ewidencji zabytków zamawiający uzyskał pozytywna opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków do zakresu planowanych prac remontowych przedmiotowej sali gimnastycznej.
Zakres robót do wykonania podzielono na trzy (3) grupy (skrócony opis):
1) remont kapitalny dachu;
- rozebranie istniejącego pokrycia dachowego wraz z całym osprzętem dachu (opierzenia, rynny, instalacja odgromowa, ołacenie, ocieplenie dachu, podsufitka z boazerii drewnianej),
- odsłonięcie drewnianej konstrukcji dachu, sprawdzenie jej stanu, ewentualne naprawy, zabezpieczenie drewnianych elementów konstrukcyjnych przed działaniem ognia, grzybów i pleśni oraz owadów – szkodników drewna,
- zamontowanie ołacenia z kształtowników stalowych,
- zamontowanie pokrycia dachu z płyt warstwowych z rdzeniem poliuretanowym o odpowiedniej nośności do konstrukcji i nachylenia dachu (w okładzinach z blachy stalowej ocynkowanej z lakierem poliestrowym, spełniającym w odniesieniu do budynku użyteczności publicznej wskaźnik przenikania ciepła), kolor płyt dachowych z zewnątrz do uzgodnienia z zamawiającym w zakresie oferowanym przez producentów, od spodu z gładką, jasna powierzchnią spełniająca rolę sufitu,
- kompletne zamontowanie osprzętu dach (opierzenia, rynny, rury spustowe, instalacja odgromowa),
- odbudowa instalacji odgromowej z przeprowadzeniem badań sprawdzających, z uzyskaniem pozytywnych wyników,
2) roboty wewnętrzne pomieszczenia sali;
- roboty rozbiórkowe elementów wyposażenia sali, stolarki okiennej i drzwiowej wraz z osprzętem, rozebranie obicia ścian z płyt paździerzowych, rozebranie płyty podłogowej sali gimnastycznej,
- wykonanie warstw podbudowy posadzki oraz betonowej, zbrojonej posadzki właściwej po dociepleniu i wyizolowaniu, wykonanie posadzki płyty z desek klejonych typu „Bar” z wykończeniem i pomalowaniem linii do siatkówki i koszykówki,
- montaż atestowanej konstrukcji do koszykówki (komplet), uchylnej składanej na bok wysięg 120cm, mocowanej do ścian, montaż zestawu do siatkówki (komplet),
- osadzenie nowej stolarki okiennej z pcv wraz z zabezpieczającymi kratami oraz drzwiowej w pomieszczeniu sali gimnastycznej (drzwi drewniane o indywidualnych wymiarach), wejście z sali do kantorka – drzwi typowe 90,
- wykonanie docieplenia wewnętrznego ścian od strony ul. Ratuszowej i 3-maja, z wełny mineralnej na rusztowaniu z listew drewnianych, ocieplone ściany wentylowane grawitacyjnie,
- wykończenie wszystkich ścian od wewnątrz płytami HDF 16mm, na ruszcie drewnianym,
- roboty malarskie
3) roboty elektryczne – instalacja wewnętrzna;
- kompletna wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej z zamontowaniem nowej rozdzielnicy głównej wraz z zabezpieczeniami,
- montaż oświetlenia sali gimnastycznej,
- wykonanie badań sprawdzających z uzyskaniem pozytywnego wyniku
Uwaga:
1) szczegółowe zakresy robót w poszczególnych grupach określają dołączone przedmiary robót do wykonania,
2) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowych pracach remontowych, przedmiar robót został przygotowany w oparciu przewidywania fachowców bez możliwości dokonania punktowych rozbiórek elementów budynku – czy to dachu, czy podłogi (czynny obiekt).
3) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę, wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcji budowlanych, w przypadku wątpliwości w przyjętym rozwiązaniu remontu dachu, po dokonanej rozbiórce Zamawiający na swój koszt zatrudni konstruktora, który określi prawidłowość rozwiązań i dokona stosownych obliczeń statycznych wskazując metodę wykonania, materiały i technologię, Wykonawca zobligowany będzie do wykonania robót wskazanych przez konstruktora w zakresie robot zamiennych czy koniecznych do wykonania,
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego rozszerzenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
5) jeżeli w przedmiotowej dokumentacji do wykonania tego zadania zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały wskazujące na konkretnego producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania lub materiały, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego przedmiotu zamówienia, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii na temat przyjętych przez siebie rozwiązań i materiałów.
Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia:
1) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie (jeżeli zajdzie taka potrzeba),
2) Wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód podczas wykonywania robót w obrębie terenu budowy i dokona stosownych napraw wymaganych przez administratora obiektu,
3) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w terenie wykonywania robót drogowych, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia. Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego lub konstruktora, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii Zamawiającego), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,
3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego terenu budowy z tytułu prowadzonych robót, jak i poruszającego się sprzętu transportowego, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,
4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.
Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, polepszające funkcjonalnie układu przebudowy sali sportowej od tego jakie przewiduje dokumentacja do tego postępowania i zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych, lub wartość najkorzystniejszej wybranej oferty będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, lub wystąpią inne roboty niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót (na etapie planowania inwestycji) wymagające dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca wykona zamówienia uzupełniające jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego dodatkowego zamówienia – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do tego zadania, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45 00 00 00-7; 45 26 12 10-9; 45 26 00 00-7; 45 22 31 00-7; 45 42 11 00-5; 45 31
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
zakończenie wymagane do dnia 31.08.2010.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM informacja na temat wadium:
Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej trzech (3) remontowych robót budowlanych w zakresie ogólnobudowlanym (w tym roboty dekarskie i elektryczne) o wartości brutto co najmniej 200.000,00zł, dla jednego zadania z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie osobami(ą) posiadającymi(ą) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej (kierownik budowy) i będącymi(ą) członkiem izby zawodowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość przewidywanego przedmiotowego kontraktu (umowy), a także posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
 
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz cenowy - OFERTA, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - zał. nr 1 do siwz,
2) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia, uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
4) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę – zał. nr 4

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:
nie
IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:
nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie umowy), który stanowi zał. nr 4 do siwz. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 10 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.)
2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
b) protesty mieszkańców.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji do wykonania zadania (projektowej), w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zadania (projektu),
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w siwz. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
d) zmiany osób do nadzorowania robót.
4. Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Bezpłatnie (na nośniku elektronicznym - płyta CD) w UMiG w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 10 w godzinach urzędowania..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
07.07.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 - sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
nie

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

RG/J/3410/RKS-04/10
Lwówek, 2007-07-12
 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
NAJKORZYSTNIEJSZEJ
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek informuje, że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia :
 
„Remont kapitalny sali gimnastycznej w Lwówku, ul. Szkolna.”

wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą tj. ofertę z najniższą ceną, którą złożyła firma :

Oferta nr 3 - Przedsiębiorstwo Handlowo Budowlane TOM-BUD
Tomasz Ślotała, ul. Długa 7, 64-310 Lwówek,
z ceną ofertową brutto : 164.342,30zł.

W niniejszym postępowaniu zostały złożone także oferty:
Oferta nr 1 - REMO – BUD s.c., R. Trzybiński, M. Trzybińska, ul. Kwiatowa 17, Zębowo, 64-310 Lwówek, z ceną ofertową brutto : 193.896,34zł,

oraz
Oferta nr 2 - Zakładu Ogólnobudowlanego, Janusz Borowiak, Ul. Wypoczynkowa 5,
Wytomyśl, 64-300 Nowy Tomyśl z ceną ofertową brutto : 114.314,00zł,
której treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego zadania i na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 2)ustawy Pzp Zamawiający odrzuca ofertę nr 2.


Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-23 17:58:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-23 17:58:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-23 17:58:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3143 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony