ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Przebudowa dróg gminnych: Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Informacja ogłoszona dnia 2010-06-15 13:10:10 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przebudowa dróg gminnych:
Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek , ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, tel./faks 061 4414024.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót budowlanych pn.: Przebudowa dróg gminnych: Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie drogowych robót budowlanych w podziale na zadania;
zadanie I: Przebudowa odcinka drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II,
zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, etap II.
zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek.
Opis przedmiotu zamówienia do poszczególnych zadań:
 
Zadanie I: Przebudowa drogi gminnej Grońsko – Skowronkowo, gmina Lwówek, etap II, Roboty wykonywane na podstawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę nr 163/2008 z dn. 19.03.2008r. wydanej przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu. Projekt budowlany przygotowało Przedsiębiorstwo Usługowe „ADMAR” , ul. Bolesława Prusa 1, 64-200 Wolsztyn.
 
Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:
1) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – 0,306km,
2) Kopanie rowu przydrożnego w gruncie kat. III na odkład – 176,0m2,
3) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 81m3,
4) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1629m2,
5) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 98Mg,
6) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1530m2,
7) Ręczne plantowanie poboczy gruntem z wykopu, śr. gr. uzupełnienia poboczy 10cm na pow. 747m2
8) Roboty ziemne wykonywane koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 2km.

Zadanie II: Przebudowa odcinka drogi gminnej Komorowo – Komorowice, gmina Lwówek, na działkach o nr. ewid. 108/1, 108/2, 148, 192 w obrębie wsi Komorowo, oraz nr ewid. 119 w obrębie wsi Komorowie, etap II. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.

Etap II zakresu robót do wykonania w obecnym postępowaniu:
1) Ścinanie drzew piłą mechaniczną o śred. od 26-75cm – szt. 21 (wykonał Zamawiający),
2) Mechaniczne karczowanie pni o śred. od 26-75cm – szt. 21,
3) Mechaniczne kopanie rowu w gr. kat. III – 195m3,
4) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych,
5) Ścinanie poboczy gr. kat. III, śr. grubość 10cm – 300m2,
6) Roboty ziemne wyk. koparkami z transp. urobku na odl. do 1km – 170m3,
7) Roboty ziemne wyk. koparkami z odwozem nadmiaru gruntu na odl. do 5km – 55m3,
8) Ręczne plantowanie poboczy – 1400m2,
9) Profilowanie ist. podbudowy tłuczniem kamiennym GRH o frakcji 0/31,5mm grub. 5cm – 150m3,
10) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 3010m2,
11) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 181Mg,
12) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 2800m2.
 
Zadanie III: Przebudowa odcinka drogi gminnej – ulicy Przemysłowej we wsi Zębowo, gmina Lwówek. Roboty wykonywane na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych, w oparciu o ar. 29 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 poz 2016 ze zm.), do Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu z dn. 23.03.2010r.
 
Zakres robót do wykonania:
1) Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża istniejącej podbudowy tłuczniowej – 1385m2,
2) Skropienie podbudowy tłuczniowej emulsją asfaltowa w ilości 0,8kg/m2 – 1385m2,
3) Mechaniczne zaklinowanie podb. tłuczniowej masą betonu asfalt. std. II w ilości 60kg/m2 – 83Mg,
4) Mechaniczne ułożenie masy betonu asf. std. II na warstwę ścieralną w ilości 125 kg/m2 – 1385m2,
5) Ręczne plantowanie poboczy gruntem dowiezionym średnia gr. uzupełnienia 8cm – 544m2,
6) Roboty ziemne wyk. koparkami z dowozem gruntu na uzupełnienie poboczy z odl. do 5km – 44m3.

Uwagi:
 
1) szczegółowe zakresy robót w poszczególnych zadaniach określają dołączone przedmiary robót do wykonania,
2) jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować je jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych (tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót) parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego zamówienia (poszczególnych zadań), będących przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, badań i opinii, w tym także w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,
3) sporządzenie oferty wymaga obligatoryjnego zapoznania się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie (dokonanie wizji lokalnej z przeprowadzeniem pomiarów sprawdzających) i ewentualną korektę dołączonych przedmiarów z uwzględnieniem wszystkich innych robót możliwych do wykonania przy przedmiotowej przebudowie drogi (odnieść projektowane przebudowy odcinków dróg do rzędnych istniejących nawierzchni jezdni i dróg łączących się z projektowanymi przebudowami i pasami dróg).
4) z uwagi na wykonywanie robót na zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę (w zadaniu II i III), wszystkie uzgodnienia dotyczące ewentualnych szczegółów wykonania przedmiotu zamówienia, a nie uściślone w załączonej dokumentacji przebudowy będą uzgadniane na bieżąco z ustanowionym inspektorem nadzoru posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie budowy dróg.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia, lub jego wydłużenia do wysokości środków zabezpieczonych na te zadania w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).

Roboty inne i prace towarzyszące przedmiotowi zamówienia do zadania I, II i III:
 
1) wykonywanie obsługi geodezyjnej robót drogowych,
2) wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej poszczególnych zadań (po 2 egz.),
3) wykonanie nowej organizacja ruchu na czas budowy,
4) zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób niepowołanych, montaż elementów zabezpieczających i informacyjnych.
5) przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych za wyrządzone szkody właścicieli nieruchomości przy których prowadzone będą roboty drogowe.
6) wykonawca pokryje ewentualne koszty napraw uszkodzonych urządzeń i innych podczas wykonywania robót, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód w istniejącym pasie drogowym (np. uzbrojenie podziemne jak sieć wodociągowa, kable telefoniczne, kable energetyczne, drzewa), podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa i zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze.
7) przed przystąpieniem do robót należy zawiadomić zainteresowane instytucje i użytkowników, oraz gestorów sieci uzbrojenia znajdującego się w terenie wykonywania robót drogowych, o zamierzonym terminie ich rozpoczęcia.
8) Wykonawca na swój koszt zabezpiecza teren budowy przed dostępem osób niepowołanych, na czas prowadzenia robót ustawiając odpowiednie znaki ostrzegawcze i informacyjne oraz zapewniając właściwe zabezpieczenie i oświetlenie wykopów (jeżeli zajdzie taka potrzeba),

Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:
 
1) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp i p.poż.,
2) Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym dokumentacji projektowej, lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót – jeżeli występuje), posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na stosowanie w budownictwie, transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn, urządzeń obciąża Wykonawcę,
3) Wykonawca w trakcie wykonywania robot ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników, własne oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót, oraz na swój koszt zabezpiecza urządzenia, sprzęt i materiały pozostawione na placu budowy,
4) Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia się od OC w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,
5) Wykonawca zapewnia we własnym zakresie wywóz i utylizację odpadów, w tym odpadów budowlanych wytworzonych na placu budowy, a po zakończeniu robót teren uporządkuje i przywróci do stanu pierwotnego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, polepszające funkcjonalnie układu przebudowy drogi (w poszczególnych zadaniach) od tego jakie przewiduje projekt budowlany i założenia do zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, lub wartość najkorzystniejszej wybranej oferty będzie niższa, a niżeli wartość środków zabezpieczonych w budżecie na to zadanie, a zamówienie będzie polegało na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień, lub wystąpią inne roboty niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót (na etapie projektowania bądź planowania inwestycji) wymagające dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca wykona je jedynie na wyraźne polecenie Zamawiającego, na podstawie oddzielnego, dodatkowego zamówienia – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt.6) ustawy Pzp, dla którego zostanie sporządzona przez Wykonawcę dodatkowa wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z cenami jednostkowymi czynników cenotwórczych do tego zadania, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
45 23 32 20 - 7, 45 23 31 40 - 2 , 45 10 00 00 - 8, 45 23 32 22 - 1, 45 23 30 00 - 9
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:
nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:
nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:
Zakończenie: 30.09.2010.
III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM informacja na temat wadium:
Zamawiający w tym postępowaniu nie wymaga wniesienia wadium.
III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. Za spełnienie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna.
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz wykonanie w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert przynajmniej trzech (3) robót budowlanych w zakresie układania nawierzchni asfaltowych na drogach z robotami towarzyszącymi, o wartości brutto co najmniej 200.000,00zł, dla jednego zadania, (na powierzchni nie mniejszej niż 2.800m2 w jednym miejscu) z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania z załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania potencjału technicznego Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na potencjale technicznym innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku posiadania osób zdolnych do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna dysponowanie osobami(ą) posiadającymi(ą) uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności budowy dróg (kierownik budowy) i będącymi(ą) członkiem izby zawodowej. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Za spełnienie warunku sytuacji ekonomicznej i finansowej do wykonania zamówienia Zamawiający uzna złożenie oświadczenia z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, oraz posiadanie przez Wykonawcę opłaconej polisy, potwierdzającej, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż wartość przewidywanego przedmiotowego kontraktu (umowy), a także posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia/niespełna. Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
1) Formularz cenowy - OFERTA, wypełniony i podpisany przez Wykonawcę - zał. nr 1 do siwz, w załączeniu kosztorys ofertowy - kalkulacja kosztorysowa zadania w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót, uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
2) Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunek Zamawiającego, że ten nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia i poszczególnych jego części.
3) Udzielą zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności faktur częściowych dla poszczególnych zadań z harmonogramu rzeczowo - finansowego (zł. nr 8 do siwz) do 30 dni po pozytywnych dokonaniach odbiorów częściowych i końcowego odbioru robót.
4) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę (parafowana każda strona) podpisany bez zastrzeżeń lub z wyszczególnionymi zastrzeżeniami
5) Wypełniona tabela czynników cenotwórczych, - podstawa dla ewentualnych robót dodatkowych
6) Oświadczenie o zapoznaniem się z terenem w którym będzie wykonywane zadanie i uzyskaniu wszystkich niezbędnych informacji mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty oraz jej cenę.

1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 1,
2) Pełnomocnictwo osoby/osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów,
3) Kosztorys ofertowy z cenami jednostkowymi i wartością robót stanowiącą całkowitą cenę zamówienia, uwaga; ponieważ obowiązuje wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorys ofertowy nie będzie miał zastosowania na etapie oceny ofert.
4) Wzór umowy - parafowany przez Wykonawcę z wykorzystaniem wzoru – zał. nr 4.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:
przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
 
Postanowienia umowy zawarto we wzorze (projekcie umowy), który stanowi zał. nr 4 do siwz. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia.
 
1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy
1) Zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniżej 10 st. C, wiatr uniemożliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi;
c) niewypały i niewybuchy;
d) wykopaliska archeologiczne;
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.);
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, śniny szczelne itp.)
2) Zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń,
3) Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia prac w szczególności:
a) brak możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami dróg dojazdowych,
b) protesty mieszkańców.
2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia
Zmiany technologiczne, w szczególności:
a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń;
b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak również kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy;
d) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji projektowej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,
e) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych;
f) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych;
g) konieczność zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa.
3. Zmiany osobowe
a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równoważnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane;
b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, potencjałem technicznym i osobowym;
c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie wykonawcy, o ile posłużenie się podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w siwz. Zmiana ta nie może dotyczyć czynności, które muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście.
d) zmiany osób do nadzorowania robót.
4. Pozostałe zmiany
a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z siwz;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT; jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą różnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę.
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu;
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.
e) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357.1 Kc.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
Bezpłatnie (na nośniku elektronicznym - płyta CD) w UMiG w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 10 w godzinach urzędowania..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
29.06.2010 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 - sekretariat..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach:
30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


 

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 
RG/J/3410/PDG-03/10
Lwówek 2010-07-12
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 

Zamawiający :
Gmina Lwówek informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia na wykonanie drogowych robót budowlanych w dwóch zadaniach pn.:

Przebudowa dróg gminnych: Grońsko – Skowronkowo, Komorowo – Komorowice, ulica Przemysłowa w Zębowie,

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty z najniższą ceną, którą złożyła firma :
Oferta nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Drogowych S.A.
ul. Poznańska 42, 64-300 Nowy Tomyśl
z ceną ofertową brutto : 361. 817,72zł
 
 
W niniejszym postępowaniu zostały złożone także oferty:
Oferta nr 2 - Konsorcjum : „POL-DRÓG KOŚCIAN” Sp. z o.o. – Lider konsorcjum „POL-DRÓG PIŁA” Sp. z o.o. – Partner konsorcjum
z ceną ofertową brutto : 500.185,36zł
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

Burmistrz Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 
 

 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-06-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-06-15 13:10:07
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-06-15 13:10:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-06-15 13:10:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2784 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony