ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki)

Informacja ogłoszona dnia 2010-01-15 11:43:41 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
RG/J/3410/BKS-01/10
Lwówek dn. 14.01.2010r.
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki)

Działając na podstawie art. 40 Prawa zamówień publicznych Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax. 0-61 44 14024, Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lwowek.com.pl, e-mail: , Godziny urzędowania : pon. - 8.00 - 16.00, wt.-pt. - 7.30 - 15.30
II. Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych) o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp), na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Pzp - tekst jednolity wprowadzony Obwieszczeniem Marszałka Sejmu z dnia 20 listopada 2007 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy, opublikowany w Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz następujące zmiany opublikowane w Dziennikach Ustaw z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742 + nowelizacja z 5 listopada 2009 r.
III. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz), wraz z załącznikami zamieszczona zostaje na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi, lub do otrzymania bezpłatnie (na nośniku elektronicznym – płyta CD) w UMiG w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, pokój nr 10 w godzinach urzędowania.
IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
1. Przedmiot zamówienia określa dokumentacja projektowa - projekt budowlany, wykonany dla zadania pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Lwówek, miejscowości Pakosław i Brody, Bródki, przez Autorską Pracownię Inżynierii Sanitarnej APIS z Piły, dla którego Zamawiający otrzymał decyzję zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu - decyzja nr 32/2008 z dnia 21.01.2008r., oraz decyzję 191/08 z dnia 06.03.2008r. wydaną przez Starostwo Powiatowe w Dusznikach (dla zakresu robót wchodzących w obszar administracyjny sąsiadującej gminy).
Projekt został przygotowany w szerszym zakresie, a niżeli przewidziany do realizacji w tym postępowaniu, (zał. nr 11 do siwz) a także:
- projekt wykonawczy do tego zadania – zał. nr 12 do siwz,
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - zał. nr 14 do siwz,
ST.00.00 – wymagania ogólne
ST.00.00 – część ogólna,
ST.01.10 – roboty pomiarowe
ST.03.10 – roboty ziemne,
ST.04.10 – kanały grawitacyjne,
ST.05.10 – kolektory tłoczne,
ST.06.10 – pompownie ścieków + zał. nr 13 do siwz, system monitoringu i wizualizacji pompowni ścieków – specyfikacja techniczna,
- przedmiary robót branżowych do wykonania - zał. nr 15 do siwz (Zamawiający uznaje, że przedmiary mają jedynie znaczenie pomocnicze i stanowią podstawę informacyjną dla Wykonawcy).
2. Przedmiot zamówienia obejmuje zakres:
Wykonanie pompowni PS4 wraz z jej zlewnią i kanałem tłocznym Bródki (węzeł T150) – Brody (PS-4) oraz;
- kanał grawitacyjny PCV d : 200 – 946,2mb,
- kolektor tłoczny PE 90 – 3133,4mb (na terenie Gminy Lwówek),
- kolektor tłoczny PE 90 – 185,0mb (na terenie Gminy Duszniki),
- studnie rewizyjne d : 1000mm – 36szt.,
- przykanaliki PCV d : 160 – 269,4mb,
- pompownia ścieków PS4 – Qp = 4,5dm3/s = 16,2m3/h; Hp = 56mH2O.
Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie sieci kanalizacyjnych do granic działek i zaślepienie wylotów rur korkiem.

Wyposażenie pompowni w sterowniki do przesyłania danych (przesyłanie wiadomości SMS oraz obustronna transmisja danych, oprogramowanie diagnostyczne służące do przesyłania komunikatów o stanach awaryjnych i przedawaryjnych. Nowo budowane przepompownie oraz tłocznie ścieków opisane w projekcie budowlanym oraz w SIWZ mają być objęte rozbudową istniejącego systemu wizualizacji i monitoringu w oparciu o pakietową transmisję danych GPRS, który jest obowiązującym w ZGK Lwówek.
Oprogramowanie nowych przepompowni ma być zintegrowane i kompatybilne z istniejącym systemem monitoringu. Rozbudowę systemu należy zrealizować poprzez naniesienie nowych przepompowni ścieków na istniejącej mapie synoptycznej w Stacji Dyspozytorskiej mieszczącej się u Użytkownika – ZGK Lwówek. Nie dopuszcza się możliwości współdziałania dwóch czy więcej odmiennych systemów sterowania i monitoringu z uwagi na koszty przyszłej eksploatacji przepompowni sieciowych. Urządzenia i oprogramowanie należy uzgodnić z ZGK Lwówek.

Różnice w długościach pomiędzy projektem, a przedmiarem robót wynikają z faktu, iż w projekcie zaznaczono poszczególne odcinki pomiędzy środkami studni rewizyjnych, a w przedmiarze podano odległości od zewnętrznych obrysów studni rewizyjnych (dotyczy zarówno kanałów grawitacyjnych jak i przykanalików).
 
W zakres prac wchodzi wykonanie wszelkich robót przygotowawczych i tymczasowych: m.in. roboty pomiarowe i towarzyszące, zajęcie pasa drogowego dróg gminnych i powiatowych, w pasie których będzie realizowana inwestycja, organizacja ruchu, roboty ziemne, odwodnienie wykopów, zabezpieczenie przeszkód napotkanych w wykopach itp.

Uwagi:
1) wykonanie poszczególnych odcinków sieci kanalizacyjnej obejmuje kompleksowe wykonanie tych części i wszystkich związanych z nimi robót, sukcesywnie i na bieżąco, po dokonanych odbiorach robót ulegających zakryciu, przeprowadzeniu sprawdzeń i prób należy dla danych odcinków wykonać wszystkie roboty odtworzeniowe i porządkowe.
2) Zamawiający na sfinansowanie przedsięwzięcia przeznacza :
- środki pochodzące z budżetu gminy Lwówek, oraz
- zamierza zawrzeć z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (WFOŚiGW) umowę pożyczki na dofinansowanie przedmiotu umowy, a także
- zamierza uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.

W związku z zamierzeniami Zamawiającego wymienionymi wyżej, zastrzega on sobie możliwość dokonania w każdym czasie zmian harmonogramu rzeczowo – finansowego – zał. nr 8 do siwz, o którym mowa § 2 postanowień umowy (projekt umowy – zał. nr 3 do siwz), w trakcie realizacji zamówienia i wprowadzenie w jego miejsce harmonogramu, który będzie stanowił załącznik do umowy pożyczki, lub dofinansowania.
Jeżeli zaistnieje taka okoliczność, Wykonawca będzie zobowiązany do realizacji zamówienia zgodnie ze zmienionym harmonogramem.

3) Jeżeli w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót zostały przedstawione wskazania techniczne lub materiały z podaniem producenta, należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych art. 29. Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne rozwiązania, z zachowaniem odpowiednich, równoważnych, tj. nie gorszych niż wskazane w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem projektu, z zapewnieniem uzyskania przez Wykonawcę i na jego koszt wszelkich ewentualnych uzgodnień, w tym także, w razie potrzeby autora dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.
4) Zamawiający obliguje Wykonawcę do zastosowania przy budowie poszczególnych elementów składowych systemu (rurociągi, przepompownie, tłocznie, osprzęt) w jednakowej technologii i jednego typu i jednego producenta (np.: jeżeli Wykonawca dokonał wyboru jednego materiału na rurociągi to musi zachować ten materiał w całym budowanym systemie; jeżeli dokonał wyboru pomp do przepompowni czy tłoczni jednego producenta, to musi zachować je we wszystkich budowanych przepompowniach czy tłoczniach; jeżeli dokonał wyboru osprzętu elektrycznego np.: styczniki jednego producenta, to musi je zachować we wszystkich przypadkach przy tej budowie).

5) zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia zakresu robót z przedmiotu zamówienia do wysokości środków zabezpieczonych na to zadanie w budżecie gminy Lwówek na 2010r. (jeżeli zajdzie taka potrzeba).
3. Inne wymagania odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
1) geodezyjne wytyczenie trasy rurociągu kanalizacyjnego,
2) obsługa archeologiczna inwestycji w razie takiej potrzeby,
3) włączenie w istniejącą sieć kanalizacyjną,
4) wykonanie przejść pod przeszkodami,
5) odwodnienie wykopów w przypadku takiej potrzeby,
6) odtworzenie nawierzchni chodników, dróg asfaltowych i innych nawierzchni utwardzonych i nieutwardzonych,
7) wykonanie prób szczelności rurociągów kanalizacyjnych obowiązkowo przy udziale przyszłego użytkownika, którym będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Lwówku, ul. Powst. Wielkopolskich 40, 64-310 Lwówek,
8) wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej - 3szt., z wyszczególnieniem odcinków w pasach dróg gminnych i pasach dróg powiatowych,
9) zainstalowanie oznakowania odpowiedniego do przebiegu trasy sieci rurociągu kanalizacji sanitarnej,
10) pokrycie kosztów zajęcia pasa drogi i zmianą organizacji ruchu na czas budowy w pasach dróg
gminnych i powiatowych.
11) przygotowanie wniosków do odpowiedniego zarządcy drogi po wykonanych robotach, na umieszczenie urządzeń nie związanych z ruchem i gospodarką drogową w pasie drogi,
12) przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze sztuka budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, przy przestrzeganiu Polskich Norm, polskich aprobat technicznych i polskich specyfikacji technicznych oraz przepisów bhp.
Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotowej modernizacji oraz ich parametry jakościowo techniczne muszą odpowiadać parametrom wytyczonym przez Wspólnotę (Unię Europejską), muszą posiadać atesty lub certyfikaty akceptowalne przez Unię i muszą pochodzić z "Uni", bądź z jednego z krajów stowarzyszonych w ramach "Unii" (z uwzględnieniem prawa opcji obejmującego ewentualne zamienniki wskazane przez wykonawcę projektu technicznego w opisie technicznym, dokumentacji projektowej bądź zaproponowane przez Wykonawcę po akceptacji projektanta).
13) na czas prowadzenia robót Wykonawca ustawi odpowiednie znaki ostrzegawcze oraz zapewni właściwe zabezpieczenie i oświetlenie terenu budowy, a po zakończeniu robót teren przywróci do stanu pierwotnego.
14) wykonawca przystępujący do postępowania jest zobowiązany do zaakceptowania w formie pisemnego oświadczenia, że akceptuje projekt umowy, przez jego wypełnienie i parafowanie każdej ze stron.
15) wykonawca przystępujący do postępowania musi obligatoryjne zapoznać się z terenem w którym wykonywany będzie przedmiot zamówienia.
4. Wymagania organizacyjne
1) Uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń i uzgodnień łącznie z przyjęciem przez właściwy organ nadzoru budowlanego obiektu, po zawiadomieniu o zakończeniu budowy, a przed przystąpieniem do użytkowania.
2) Przygotowanie organizacyjne przedsięwzięcia pod kątem najmniejszej uciążliwości dla społeczeństwa z pokryciem ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nieruchomości, przez które prowadzić będzie rurociąg kanalizacyjny i przykanaliki.
3) Pokrycie ewentualnych kosztów napraw uszkodzonych urządzeń, wyrządzonych szkód oraz doprowadzenie do stanu wymaganego przez administratora przeszkód na trasie budowy rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików.
4) Pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego, z nadzorem archeologicznym w przypadku jego potrzeby oraz innymi wymaganymi przy przejściach przez przeszkody występujące na trasie budowy rurociągu kanalizacyjnego i przykanalików (podkłady geodezyjne na których została sporządzona dokumentacja projektowa mogą nie zawierać wszystkich informacji i szczegółów o terenie oraz wbudowanej infrastrukturze).
5) Wykonawca przedstawi Zamawiającemu po dokonaniu odbioru końcowego robót kartę gwarancyjną której wzór stanowi – zał. nr 10 do siwz , w której zawrze deklarację na czas 24 godzinnej reakcji serwisu naprawczego w okresie gwarancyjnym w przypadku wystąpienia awarii, w czasie nie dłuższym niż 5 godzin od momentu powiadomienia go o zaistniałej awarii do momentu rozpoczęcia napraw w miejscu awarii.
6). Wymagania dotyczące gwarancji: Wykonawca udzieli co najmniej 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty obejmującej wszystkie etapy z dokumentacji technicznej, oraz przekaże dokumenty gwarancyjne producentów wbudowanych przez siebie urządzeń technicznych, i zainstalowanego osprzętu.
5. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych.

6. Wspólny słownik zamówień Kod CPV:
przedmiot główny;
- roboty montażowe: 45 23 13 00 - 8, roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków,
przedmioty dodatkowe:
- roboty przygotowawcze i pozostałe: 45 10 00 00 - 8, przygotowanie terenu pod budowę,
- roboty drogowe: 45 23 32 20 -7, roboty w zakresie nawierzchni dróg,
- roboty ziemne: 45 11 12 00 - 0, roboty w zakresie przygotowania ternu pod budowę i roboty ziemne.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia - część Bródki - do 7 m-cy od daty podpisania umowy, jednak nie później niż do dnia 30.09.2010r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy którzy spełniają warunki dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
Warunek spełnią wykonawcy, którzy :
1) prowadzą działalność gospodarczą, odpowiadającą swoim charakterem przedmiotowemu zamówieniu,
2) posiadają dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień – pełnomocnictw dla osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
2. Posiadania wiedzy i doświadczenia.
Warunek spełnią wykonawcy, którzy :
 
1) dysponują minimum jedną osobą (kierownikiem budowy) posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności objętej zamówieniem (budowy sieci kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznych i budowy dróg) – odpowiedzialnych za realizację robót, może to być jedna osoba, lub trzy niezależne o odpowiednich uprawnieniach), o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane Dz. U. z 2006 roku, Nr 156, poz. 1118, z późn. zm., dysponujący aktualnym potwierdzeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego (kierownika budowy) dla osób zdolnych do wykonania zamówienia i przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia.
2) w okresie ostatnich pięciu lat przed wszczęciem postępowania (a jeżeli okres działalności jest krótszy – to w tym okresie) wykonali należycie minimum dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i zakresem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 1.000.000,00zł każda i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
1) wykażą się niezbędnymi do wykonania zamówienia narzędziami i urządzeniami i przedstawią formę władania nimi,
2) wykażą że dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotowego zamówienia, bądź przedstawią pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz dołączą wykaz podwykonawców przewidzianych do wykonania przedmiotowego zamówienia z określeniem rodzaju powierzonej części zamówienia do wykonania, wartości powierzonej części zamówienia i udziału procentowego w zakresie realizacji przedsięwzięcia – zał. nr 9 do siwz,
4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Warunek spełnią wykonawcy, którzy :
1) posiadają na realizację przedmiotowego zamówienia środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 700.000,00zł, Informacja z banku określająca obroty na koncie Wykonawcy zamykające się w siedmiocyfrowym wyniku, lub/i informacja z banku, że może on udzielić Wykonawcy kredytu w wysokości minimum 700.000,00zł na realizację przedmiotowego zamówienia, po spełnieniu warunków banku.
2) posiadają i przedstawią aktualną polisę ubezpieczeniową potwierdzającą że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż 200.000,00zł od jednego zdarzenia (zdarzenia wymieniono w § 3 ust. 7 pkt 1) ppkt. 1/, 2/, 3/ - wzoru umowy).
3) udzielą zamawiającemu zgody na wydłużony okres płatności dla poszczególnych części wynikających z harmonogramu rzeczowo – finansowego w fakturach częściowych za zadanie (zakres rzeczowy wg rodzaju robót do wykonania) do 30 dni po pozytywnym dokonaniu odbioru częściowego poszczególnych części oraz końcowego robót, co wykażą w akceptacji wzoru umowy – zał. nr 3 do siwz. 4) przyjmą oświadczenie Zamawiającego, że nie udziela on zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna i będzie polegała na formalnym sprawdzeniu czy w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach znajdują się informacje i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków.

VIII. Informacja na temat wadium:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określa rozdział VIII siwz do tego zadania.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena ryczałtowa brutto kompletnego wykonania zamówienia - waga 100% znaczenia.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Urząd Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 5 – sekretariat, do dnia 08.02.2010r. do godz. 10:00.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy koperty w swojej siedzibie w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, pokój nr 9 – sala narad w dniu 08.02.2010r. o godz. 10:15
XII. Termin związania ofertą:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Jeżeli w trakcie realizacji umowy i wykonywania robót wystąpią zmiany rozwiązań technicznych równorzędne, lub lepsze funkcjonalnie od tego jakie przewiduje projekt wykonawczy do projektu budowlanego, lub wystąpią roboty dodatkowe niezawinione przez Wykonawcę, które nie dają się przewidzieć przed rozpoczęciem robót i na etapie projektowania i wymagają dodatkowego wynagrodzenia, Wykonawca wykona je jedynie na polecenie Zamawiającego, na podstawie dodatkowego zamówienia – dodatkowej umowy realizowanej zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp, dla której zostanie sporządzona przez Wykonawcę wycena w oparciu o obowiązujące katalogi nakładów rzeczowych i złożoną ofertę, zgodnie z tabelą czynników cenotwórczych do tego zadania, jednakowych jak przyjęte w złożonej ofercie podstawowej i faktycznie wykonanych ilości robót (potwierdzonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego).
XVII. Czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Zamawiający zamierza uzyskać dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 z działania „Odnowa i rozwój wsi” oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 13052-2010 dnia 15-01-2010r, (data ogł. w BZP).
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz

<hr> Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki,


RG/J/3410/BKS-01/10
Lwówek 2010-01-19
 
 
Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki).

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zmianami) informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania.
 
Wykonawca – pytanie nr 1:
Czy w świetle znowelizowanego art. 30 Prawa zamówień publicznych wymienione w specyfikacji wyroby budowlane powinny spełniać wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących normy europejskie PN-EN (normy zharmonizowane), a w szczególności dla:
- przepompowni ścieków, wymagania normy PN-EN1250-1:2002
- zaworów zwrotnych, wymagania normy PN-EN 12050-4:2002
Zamawiający odpowiada:
Zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga od Wykonawcy spełnienia wymagań wynikających z odpowiednich Polskich Norm przenoszących Normy Europejskie lub innych dokumentów odniesienia (aprobat, specyfikacji, norm), o których mowa w art. 30 ust. 1- 3, z zachowaniem ich hierarchii ważności wymaganej tym artykułem.
Powyższe wymagania stawiane są do zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów (zgodnie z projektem) jak i do zaproponowanych rozwiązań równoważnych.
 

Wykonawca – pytanie nr 2:
W myśl art. 8 ust.5 Ustawy o systemie oceny zgodności z dnia 30.08.2002r. i jej nowelizacji z dnia 15.12.2006r. zabrania się wprowadzania do użytku i do obrotu wyrobów nie posiadających oznakowania zgodności z wymogami zasadniczymi i szczegółowymi. Wobec powyższego, czy od wykonawcy robót będzie żądane stosowne oświadczenia na wymienioną okoliczność w odniesieniu do wyrobów opisanych w pytaniu 1.
Zamawiający odpowiada:
Zgodnie z art. 8 ust.1 pkt.5 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U z 2004r. Nr 204, poz. 2087, z późn. zmianami) zabrania się wprowadzania obrotu i oddawania do użytku wyrobu nieposiadających oznakowania zgodności, jeśli wyrób ten podlega takiemu oznakowaniu.
Zamawiający będzie przestrzegał tego wymogu (również do wyrobów opisanych w pytaniu nr1). Zamawiający przyjmie oznakowanie zgodności wyrobu z dokumentami odniesienia wynikającymi z art. 30 Ustawy Prawo zamówień publicznych – jak podano w odpowiedzi na pytanie 1.
Stosowne dokumenty Wykonawca zobowiązany będzie przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i uzyskać jego aprobatę na wbudowanie.
 

Wykonawca – pytanie nr 3:
Czy tłocznia ścieków powinna posiadać możliwość przedmuchiwania przewodu tłocznego sprężonym powietrzem, aby w ten sposób zapobiegać zagniwaniu w nim ścieków i powstawania odorów?
Zamawiający odpowiada:
W przedmiotowym zakresie budowy wyszególnionym w siwz do tego zadania projekt budowlany nie przewiduje montażu tłoczni, a jedynie budowę przepompowni, która nie wymaga możliwości przedmuchiwania.
 
Odpowiedź na zadane do postępowania pytania zostaje zamieszczona na stronach internetowych Zamawiającego : www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi – w miejscu gdzie została zamieszczona siwz wraz z załącznikami do tego zadania oraz przekazana Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał siwz, bez ujawniania źródła zapytania.
 

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz

<hr> OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 13052-2010 w dniu 15-01-2010r,

RG/J/3410/BKS-01/10
Lwówek dn. 26.01.2010r.
 
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 13052-2010 w dniu 15-01-2010r, dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki)

Na podstawie art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu publicznym w zakresie rozdziału VIII. Informacja o wadium:
gdzie jest;
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określa rozdział VIII siwz do tego zadania.
 
Winno być:
1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30.000,00zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).
Szczegółowe zasady wnoszenia wadium określa rozdział VIII siwz do tego zadania,
 

Pozostałe rozdziały, ustępy, punkty i załączniki ogłoszenia o zamówieniu pozostają bez zmian.
 
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz

<hr> Wyjaśnienia treści SIWZ i przedłużenie terminu składania ofert

 
RG/J/3410/BKS-01/10
Lwówek 2010-02-01

 
 
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych p.n.: Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki) ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 13052-2010 w dniu 15-01-2010r, oraz zmienionym ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia Nr poz. 22042-2010 zamieszczonym w dniu 16-01-2010r – wyjaśnienie treści siwz.
 

Zamawiający : Gmina Lwówek reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Rafała Mroczkiewicza ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, tel./fax. 0-61 44 14 024

Zamawiający, Gmina Lwówek postępując w oparciu o art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuje, że w Przedmiotowym postępowaniu wpłynęło zapytanie o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (siwz), zamawiający odpowiada na zadane pytania i modyfikuje treść siwz;

Zamawiający udziela następującej odpowiedzi na zadane pytania:

Wykonawca – pytanie 1:
W załączonej dokumentacji dla w/w zadania brak jest map odnoszących się do robót jakie mają być wykonywane w m. Bródki zarówno dla rurociągu tłocznego jak i kolektora grawitacyjnego i przykanalików fi 160, W dokumentacji na stronie internetowej są jedynie profile dla tych zadań.
Wykonawca – pytanie 2:
Brak jest dokładnej charakterystyki dla przepompowni PS4 (chodzi głównie o jej średnicę oraz wyposażenie takie jak ilość pomp, rodzaj itp.

Wykonawca – pytanie 3:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie brakujących rysunków map sieci kanalizacyjnych grawitacyjnych na obszarze miejscowości Bródki (rys.10 i 11), ujętych w mapie poglądowej, lecz nie załączonych do dokumentacji przetargowej

Zamawiający odpowiada:
Odnośnie odpowiedzi na pytania 1, 2 i 3, Zamawiający uzupełnia na stronie internetowej (www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi, w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu) brakujące mapy odnoszące się do robót jakie mają być wykonane w m. Brodki (2 egzemplarze dotyczące rurociągu tłocznego i 1 egzemplarz dotyczący rurociągu grawitacyjnego) oraz dodatkowy dokument charakteryzujący przepompownię PS4.
 
 
Zamawiający wydłuża termin złożenia ofert do dnia 15 lutego 2010. do godz. 10.00.
 
 

Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

RG/J/3410/BKS-01/10
Lwówek 2010-03-03
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

 

Zamawiający :
Gmina Lwówek informuje, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne że w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych w przedmiocie zamówienia na wykonanie robót budowlanych w dwóch zadaniach pn.:

Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Lwówek, miejscowości Bródki, Chmielinko, Józefowo (etap Bródki).

dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty tj. oferty z najniższą ceną, którą złożyła firma :
Oferta nr 3 - Firma TUNEL Waldemar Skaskiewicz Ul. Lambora 6, 66-400 Gorzów Wlkp.
z ceną ofertową brutto : 922.577,70zł
 
W niniejszym postępowaniu zostały złożone także oferty:
Oferta nr 1 - Zakład Instalacji Sanitarnych C.O. i Gazu Marian Madej Ul. Krzywa 10, 64-920 Piła
z ceną ofertową brutto : 1.318.543,72zł
 
Oferta nr 2 - Konsorcjum firm:
HYRDOWIT Romuald Witkiewicz Ul. Przysiółki 28 64-360 Zbąszyń iPrzedsiębiorstwo Budowlane, PAL-GAZ, Z. Palacz, A. Palacz, Sp. j. Przyłęk 113, 64-300 Nowy Tomyśl
z ceną ofertową brutto : 1.195.184,04zł
 
Oferta nr 4 - ZINSTAL-IZOL-GAZ Ferdynand Kaczor Ul. Ogrodowa 2/1
62-073 Ruchocice
z ceną ofertową brutto : 1.459.633,03zł
 
Oferta nr 5 - Zakład Robót Inżynieryjnych Produkcyjno-Usługowo-Handlowy Mieczysław Szczechowiak Ul. Konińska 28 62-045 Pniewy
z ceną ofertową brutto 1.367.852,76zł
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 
Burmistrz
Miasta i Gminy Lwówek
Rafał Mroczkiewicz
 
 
 Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2010-01-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2010-01-15 11:43:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2010-01-15 11:43:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2010-01-15 11:43:41
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4054 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony