ˆ

Przetargi rozstrzygnięte - archiwalne

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku na lata 2010/2011.

Informacja ogłoszona dnia 2009-12-01 11:43:28 przez Użytkownik wprowadzający dane archiwalne

Akapit nr 1 - brak tytułu

MGOPS 813/1/2009
Lwówek, dnia 30.11.2009r.
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku na lata 2010/2011.
Działając na podstawie art. 40 Prawa zamówień publicznych Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku reprezentowany przez Kierownika MGOPS zawiadamia o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
I.Nazwa i adres zamawiającego
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku reprezentowany przez Kierownika MGOPS, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek, tel./fax. 0-61 44 14 552.
Adres strony internetowej Zamawiającego: www.lwowek.com.pl (zakładka „przetargi”),
e-mail: , godziny urzędowania: pon. – pt. 7.00-15.00
II.Określenie trybu zamówienia:
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych (Pzp), na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zmianami).
III.Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz), wraz z załącznikami zamieszczona zostaje na stronie internetowej: www.bip.lwowek.com.pl w zakładce przetargi, lub do otrzymania bezpłatnie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczej w Lwówku, ul. Rynek 33, pokój nr 2 w godzinach urzędowania.
IV.Przedmiot zamówienia:
Opis ogólny:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku.
 
Opis szczegółowy:
1. Usługi opiekuńcze świadczone są u osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy osób drugich, a są jej pozbawione.
2. Zakres usług opiekuńczych obejmuje:
a) pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego,
b) zmianę bielizny osobistej, pościelowej, przesłanie łóżka,
c) utrzymanie w czystości bielizny osobistej i pościelowej podopiecznego,
d) pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych – podanie basenu, pomoc w dojściu do toalety,
e) zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń,
f) zmianę pozycji obłożnie chorego w łóżku,
g) opiekę zalecaną przez lekarza – podawanie leków, okłady, nacieranie,
h) zakupy artykułów spożywczych i przemysłowych,
i) przygotowanie posiłku lub pomoc w jego przygotowaniu:
- karmienie chorego,
j) palenie w piecu, dostarczenie węgla, wody i drewna do mieszkania podopiecznego,
k) utrzymywanie w czystości pomieszczeń użytkowanych przez podopiecznego,
l) utrzymywanie w czystości sprzętu i urządzeń sanitarnych,
m) zamawianie wizyt lekarskich, realizacja recept,
n) załatwianie spraw urzędowych,
o) współpracę z innymi instytucjami i organizacjami powołanymi do opieki nad chorym w domu,
p) pomoc w wykonywaniu funkcji rodzicielskich w rodzinach nieporadnych życiowo.
3. Świadczenie usług dla podopiecznego w miejscu jego zamieszkania lub pobytu ma na celu:
- zaspokojenie codziennych potrzeb życiowych,
- zapewnienie kompleksowej opieki w domu chorego
- w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.
4. Usługi opiekuńcze świadczone są w oparciu o decyzję administracyjną, która określa:
- miejsce realizacji usługi,
- czas jej trwania,
- zasady odpłatności za zrealizowaną usługę,
- szczegółowy zakres czynności do wykonania.
5. Usługi opiekuńcze świadczone są w dni robocze i wolne od pracy.
6. Objęcie podopiecznego opieką musi nastąpić nie później niż 2 dni od chwili zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego lub zgodnie z terminem określonym w decyzji.
7. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez osoby, które posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz doświadczenie w opiece nad chorym w domu.
8. Rozliczenie za świadczone usługi odbywa się każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługi zostały wykonane na podstawie przedłożonego wykazu przepracowanych godzin u podopiecznych, potwierdzonego podpisem przez Przyjmującego Zamówienie. Wykaz przepracowanych godzin u podopiecznych stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
9. Zamawiający szacuje objęcie usługami opiekuńczymi około 20 podopiecznych w skali miesiąca. Szacunkowa ilość godzin opiekuńczych – 920 godzin miesięcznie (w tym 120 godzin miesięcznie w dni wolne od pracy).
Wspólny słownik zamówień Kod CPV: 85.31.20.00-9 usługi opieki społecznej nie obejmujące miejsc noclegowych.
V. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej i częściowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i częściowych.
VI. Termin wykonania zamówienia:
Wymagany termin wykonania zamówienia od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.
VII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
1. O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tzn.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
 
Odn. a) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
Odn. b)
- wykaz osób mogących świadczyć usługi pielęgnacyjne,
- wykaz usług wykonywanych w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, dat wykonania i odbiorców oraz załączone dokumenty potwierdzające, że te usługi zostały wykonane należycie.
Odn. c,d) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 Pzp.
2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymaga się, aby przynajmniej jeden z Wykonawców (lub wspólnie) spełniał wymagania, o których mowa w ust. 1. pkt a–c niniejszego rozdziału siwz. W przypadku konsorcjum żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy.
3. Oferta winna określać stawkę godzinową za usługi opiekuńcze w dni robocze oraz w dni wolne od pracy jako średnią stawkę godzinową.
4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego spełnia/niespełna i będzie polegała na formalnym sprawdzeniu czy w przedstawionych przez wykonawcę dokumentach znajdują się informacje i oświadczenia potwierdzające spełnienie tych warunków. W przypadku niespełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

VIII. Informacja na temat wadium:
Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.
IX. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Oferty Wykonawców niewykluczonych oraz nieodrzucone będą oceniane według następującego kryterium ceny: najniższa średnia cena za jedną godzinę usługi – waga 100% znaczenia.
X. Miejsce i termin składania ofert:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek, pokój nr 6, do dnia 08 grudnia 2009r. do godziny 12ºº.
XI. Miejsce i termin otwarcia ofert:
Zamawiający otworzy koperty w swojej siedzibie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lwówku, ul. Rynek 33, 64-310 Lwówek, w dniu 08 grudnia 2009r. o godzinie 1215, pokój nr 6.
XII. Termin związania ofertą:
1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
XIII. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej:
Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.
XIV. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.
XV. Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna:
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.
XVI. Przewidywane zamówienia uzupełniające:
Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających.
XVII. Czy zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.
Nie.
XVIII. Termin zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych, Nr poz. 412428 – 2009 dnia 01.12.2009r. (data ogł. w BZP).
 
 
 
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Lwówku
Alicja Zając

O G Ł O S Z E N I E Wybór najkorzystniejszej oferty

MGOPS 813/4/2009
Lwówek dn. 09.12.2009r.
 
 
O G Ł O S Z E N I E
 
 
Kierownik Miejsko-Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych dla zadania pn.:
świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania podopiecznego wynikających z art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 1, 3, 5, 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. Nr 115, poz. 728) dla klientów Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lwówku na lata 2010/2011. wybrał do realizacji zamówienia ofertę najkorzystniejszą (ofertę z najniższą ceną), którą złożył wykonawca:

WIELOBRANŻOWA
SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA
„EKO-FARMA”
Władysławowo 68
64-310 Lwówek
 

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „EKO-FARMA” z Władysławowa zaoferowała najniższą średnią cenę godziny usługi opiekuńczej wynoszącej 11,00 złotych brutto.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona jedna oferta.
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej".
 

 
 
Kierownik
Miejsko-Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lwówku
Alicja Zając
 
 
 
 


Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Pędziwiatr
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2009-12-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Pędziwiatr
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2009-12-01 11:32:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2009-12-01 11:43:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2009-12-01 11:43:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony