ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Gminy Lwówek
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Zapytania ofertowe

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY - Budowa budynku garażowo - gospodarczego dla OSP Linie – etap II (gmina Lwówek), tj. roboty wykończeniowe

Informacja ogłoszona dnia 2019-07-10 14:54:44 przez Robert Pędziwiatr, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY
 
 
Zamawiający – Gmina Lwówek, w osobie Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek zaprasza Wszystkich potencjalnych Wykonawców zainteresowanych udzieleniem zamówienia polegającego na wykonaniu robót budowlanych  w projekcie pn.: Budowa budynku garażowo - gospodarczego dla OSP Linie – etap II (gmina Lwówek), tj. roboty wykończeniowe, do złożenia oferty; zgodnie z Decyzją NR 9/2018 z dnia 04.01.2018r. zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę wydaną przez Starostę Nowotomyskiego w zakresie przedstawionym w dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym oraz przedmiarze robót do wykonania nr 079-000-001 z dnia 22.05.2019 r.

                Wykonanie przedmiotowych robót zostanie udzielone w formie umowy realizowanej na podstawie art. 4 który mówi że Ustawy nie stosuje się do: pkt. 8 zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro (Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

                Inne informacje związane z przedmiotem zamówienia:

1. Zamawiający ze swojej strony w formie nadzoru ustanowi inspektora nadzoru inwestorskiego.
2. Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet wykonania przedmiotu zamówienia.
3. Zamawiający do przedmiotowego zamówienia dołącza przedmiary robót do wykonania uszczegółowiające przedmiot zamówienia w zadaniu, z uwagi na to iż Zamawiający ustanawia wynagrodzenie kosztorysowe, potencjalni Wykonawcy są zobowiązani do przygotowania swojej oferty w oparciu o przedstawiony w dokumentacji przedmiar robót – wszystkie pozycje przedmiaru muszą obowiązkowo być wypełnione, pominięcie jakiejkolwiek pozycji lub dopisanie dodatkowej pozycji zdyskwalifikuje złożoną ofertę – oferta zostanie odrzucona, jako nie spełniająca warunków zaproszenia do złożenia oferty, Zamawiający wymaga aby Wykonawcy w załączonych kosztorysach ofertowych wykazali wszystkie składniki kalkulacyjne cen jednostkowych na bazie których dokonali wyceny ofertowej.

                Warunkiem złożenia oferty jest:

1. Dysponowanie przez Wykonawcę osobą kierownika budowy,  posiadającym odpowiednie uprawnienia budowlane w zakresie i specjalności konstrukcyjno – budowlanej, osoby odpowiedzialnej za realizację robót,
o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.).  dysponującą aktualnym zaświadczeniem przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa (osoba ta będzie zobligowana do złożenia oświadczenia o przejęciu obowiązków kierownika budowy do PINB w Nowym Tomyślu, kierowania budową i prowadzenia dziennika budowy).  

2. Wykonawca może przedstawić pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia potencjału technicznego - kierownika budowy posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane o odpowiedniej  specjalności, osoby odpowiedzialnej, przeznaczonej do pełnienia funkcji kierownika budowy, przewidzianej do wykonania przedmiotowego zamówienia (wzór pisemnego zobowiązania w załączeniu zaproszenia), zobowiązanie w oryginale należy dołączyć do oferty.      
                                                           
3. Wykonawca udzieli zamawiającemu gwarancji jakości wykonanych robót na okres min. 36 miesięcy od dnia pozytywnego odbioru wykonanych robót i podpisania protokołu końcowego odbioru robót.
 
4. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do swojej oferty kosztorys ofertowy - kalkulację kosztorysową zamówienia w oparciu o metodę uproszczoną, polegającą na kalkulacji w oparciu o ceny jednostkowe robót, z wyszczególnionymi czynnikami cenotwórczymi (stawka robocizny netto w zł, kosztami pośrednimi, zyskiem, kosztami zakupu materiałów i kosztami pracy sprzętu),                                                                                                                                                                                                                              - uwaga: ponieważ obowiązuje wynagrodzenie kosztorysowe, kosztorys ofertowy będzie miał znaczenie i zastosowanie na etapie oceny ofert,
- zamawiający określa standard materiałów użytych do wykonania robót wykończeniowych jako podstawowy.
 
5. Wymagany termin wykonania wszystkich robót z zakresu Etapu II tj. obiekt w stanie surowym zamkniętym, nie później niż do dnia 16 września 2019r.

6. Ważność oferty 30 dni od dnia złożenia.  

                Zamawiający zachęca potencjalnych Wykonawców do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu wykonania przyszłych prac i uzyskania między innymi tym sposobem wszystkich informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia oferty i należytego wykonania zamówienia.
 
                Zamawiający w wyborze Oferty do realizacji zamówienia będzie się kierował najniższą ceną kosztorysową złożoną w Ofercie przez Wykonawcę (po dokładnym sprawdzeniu ujęcia przez potencjalnych wykonawców wszystkich pozycji kosztorysowych – warunek porównywalności ofert), w przypadku kiedy najniższa zaoferowana cena będzie przekraczała środki zagwarantowane w budżecie Gminy Lwówek na 2019 rok, na realizację przedmiotowego zamówienia Zamawiający może odstąpić od udzielenia zamówienia, lub zwiększyć środki do wysokości złożonej oferty najkorzystniejszej.  

                W przypadku zainteresowania udzieleniem zamówienia prosimy o złożenie Oferty w formie pisemnej w języku polskim do dnia 18.07.2019r. do godz. 1000, na załączonym druku oferty (wraz z kosztorysem ofertowym) osobiście w siedzibie Zamawiającego – w Urzędzie Miasta i Gminy w Lwówku, ul. Ratuszowa 2,
64-310 Lwówek pok. nr 5 – sekretariat, lub biuro nr 20. Po tym terminie oferty nie będą przyjmowane, lub drogą elektroniczną na adres: lub do dn. 18.07.2019r. do godz. 1000.

                Osoby do kontaktu w sprawach technicznych wykonania robót oraz w sprawach zamówienia publicznego pan Krzysztof Pacholak i pan Zbigniew Jaworowicz, tel. do kontaktu: 61 44 17 606, e-mail: lub , Zamawiający udzieli wyczerpujących informacji niezbędnych do realizacji przedmiotowego zamówienia. 

                Zamawiający po dokonanym wyborze Oferty najkorzystniejszej zawiadomi Wykonawcę, którego oferta została wybrana do realizacji zamówienia drogą telefoniczną, a na stronie internetowej www.bip.lwowek.com.pl zamieści dokumentację z przeprowadzonego rozeznania cenowego.
 
                W załączeniu:

1) wzór – Oferty cenowej o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro,
2) wzór – zobowiązania kierownika budowy,
3) projekt umowy,
4) przedmiar robót do wykonania nr 079-000-001 z dnia 22.05.2019 r.,
5) dokumentacja projektowa – projekt budowlany budynku garażowo - gospodarczego dla OSP Linie.                                                                                                              Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek
                                                                                                                             /-/ Maciej Piechowiak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto i Gmina Lwówek
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-07-10
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Zbigniew Jaworowicz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-07-10 14:46:30
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Robert Pędziwiatr
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-07-10 14:54:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Robert Pędziwiatr
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-07-19 11:30:21
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
527 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony